Trefeurig: Sul y Cofio / Remembrance Sunday 14.11.21

Gwasanaeth byr wrth y Gofeb, Penrhyn-coch am 10.45. Dim canu.

Short service at Penrhyn-coch Memorial at 10.45.
No singing.

Cofeb Penrhyn-coch / Memorial
Pen-bont Rhydybeddau

Amser i glirio’r wardrob! / Time to clear out the wardrobe!

Mae’n siwr fod rhai ohonoch wedi sylwi ar ychwanegiad lliwgar iawn o flaen y garej!
Mae elusen Nisa Making a Difference Locally wedi lansio menter newydd i helpu busnesau i godi arian ar gyfer elusennau lleol ar ffurf banciau dillad.
Er mwyn gwneud defnydd gwell o’ch hen ddillad, lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a hefyd ein helpu i gyfrannu at achosion lleol, defnyddiwch fanc dillad Tymawr.
Dyma gyfle perffaith i glirio’ch wardrob a chyfrannu at achosion lleol yr un pryd!

Some of you may have spotted a new and very pink addition to the forecourt .
Nisa’s Making a Difference Locally charity has launched a new initiative to help retailers to raise additional funds for local causes, in the form of clothes banks.
Designed to put communities unwanted clothes to better use, reduce environmental impact and also increase stores MADL funds to donate locally, charity clothing bank is now available at Nisa Local Tymawr.
What a perfect opportunity to have a clean out of your wardrobe and make a difference locally

Dros £700 er budd Macmillan / Over £700 raised for Macmillan

Codwyd £765 at achos Macmillan yn lleol mewn Stondin Gacennau o flaen Neuadd yr Eglwys ar 14 Medi.

Dymuna Frances a Rhiannon ddiolch o galon i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw fodd.

A sum o £765 in aid of Macmillan locally was raised at the Cake Stall in front of the Church Hall on 14 Sept.

A big thank you from Frances and Rhiannon to all who contributed.

Sul y Tractorau! / Tractor Sunday!

Cynhaliwyd Taith Tractorau eleni eto er budd Ysgol Penrhyn-coch. Diolch i bawb fu’n trefnu a chymryd rhan, ac a gyfrannodd yn hael at yr achos.

A Tractor Run was held again this year in aid of Ysgol Penrhyn-coch. Thanks to all who organised the event, those who took part and all who contributed generously to the cause.

Noson agoriadol Cymdeithas y Penrhyn 15.9.21

Y gynulleidfa ZOOMaidd. Daeth dros 50 ynghyd, o bell ac agos, i wrando ar yr awdures Lleucu Roberts yn darllen ei gwaith ac yn sgwrsio am ei phrofiad o ennill y dwbl am yr ail waith.
Llongyfarchiadau mawr iddi.

Gruff Lewis ar ei feic! / Gruff Lewis on his bike!

Clera Ceredigion: y daith drwy’r Penrhyn

Arad Goch yn perfformio o gwmpas y pentre nos Iau 15/7 rhwng 4.30 a 6.30. Gan ddechrau o’r Clwb Pêl-droed aeth y daith i Glanceulan, Dolhelyg, Garn-wen, Ger-y-llan, Maesyrefail a nôl i’r Clwb.

Arad Goch performing around the village this afternoon 15/7 between 4.30 and 6.30. Beginning in the Club car park they visited Glanceulan, Dolhelyg, Garn-wen, Ger-y-llan, Maesyrefail and then back to the Club.