Pobl / People

Portreadau / Portraits (diweddarwyd / updated 19.3.2023)

Trefeurig: Rhestr o unigolion sydd wedi marw:

I Marwolaethau 2023

Trefeurig: A list of deceased individuals:

I Deaths 2023

Fall, Bertha Maisie, Ger-y-llan, 9.2.2023
Jenkins, H. Maxwell, Ger-y-llan, 31.1.2023
Jenkins, Richard Kevin ‘Bones’, Salem, 14.1.2023

Marwolaethau / Deaths 2022

II Enwau trigolion yn nhrefn yr wyddor

II Alphabetical list of inhabitants

Cliciwch ar y ddolen:

Click on the link:

Adam – Ezekiel
diweddarwyd / updated
14.1.23
Fisher – Josuah
diweddarwyd / updated
19.3.23
Kelly – Quinn
diweddarwyd / updated
14.1.23
Raguram – Wynne
diweddarwyd / updated
14.1.23

III Enwau trigolion yn ôl cartref (h.y. enw fferm neu dŷ)
Rhestrir teuluoedd (yn nhrefn amser) dan enw eu cartref, boed yn fferm neu dŷ.

III Inhabitants listed under name of farm or homestead
Families are listed (in chronological order) under name of farm or homestead.

Ardwyn – East Darren
Fair View – New Inn
Pantdarren – Ysgol Fach

IV Enwau trigolion yn ôl pentref neu glwstwr o dai

IV Inhabitants listed under name of village or hamlet

PENTREFI / VILLAGES

CANLLAWIAU:
Ymgais sydd yma i greu un rhestr A–Z o unigolion sydd wedi marw ac sy’n gysylltiedig â phlwyf Trefeurig, gan gyfuno’r wybodaeth a geir yn y ffynonellau canlynol:

(i) Cyfrifiadau 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901, 1911 a 1939;

(ii) cofnodion Evan ac Auronwy James o arysgrifau cerrig beddau yn y mynwentydd canlynol: Eglwys Sant Ioan; Capel Horeb, Penrhyn-coch; Capel Salem; Capel Tabernacl, Cwmsymlog; Capel Siloa, Cwmerfin; a Chapel Madog
(iii) Cofrestr Ysgol Eglwys Penrhyn-coch 1873–1913;
(iv) Cofrestr Claddedigaethau Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch 1893-1993; Bedyddiadau 1883- 1906.
(v) marwolaethau a gofnodwyd yn Y Tincer (1977–) a chyhoeddiadau eraill, e.e. Cambrian News (CN);

(vi) Hen Gymeriadau Plwyf Trefeurig, J. P. Evans, Siop Bont-goch

Gwybodaeth o’r Cyfrifiad:
Gwnaethpwyd ymgais i ‘ddilyn’ unigolion o’r naill Gyfrifiad i’r llall, gan gyfuno’r wybodaeth amdanynt.

<(+ dyddiad) cyfeirio’n ôl at gofnod blaenorol
>(+ dyddiad) cyfeirio ymlaen at gofnod sydd i ddod

Ond daeth sawl problem i’r amlwg:

 • Nid yw’r oedran wedi’i gofnodi’n gyson, ac felly nid oes 10 mlynedd union bob tro rhwng y rhif oedran yn y naill Gyfrifiad a’r nesaf. Roedd rhai pobl naill ai yn tan-amcangyfrif eu hoedran, neu yn rhifo i fyny neu i lawr i’r ffigwr crwn agosaf. Ambell waith ymddengys nad oedd pobl yn siŵr beth oedd eu hoedran!
 • Roedd menywod fel arfer yn mabwysiadu cyfenwau eu gwŷr.
 • Nid oedd y tai yn cael eu henwi na’u rhifo yn swyddogol, felly maent wedi cael eu rhifo yma yn yr un drefn ag yn y Cyfrifiad. Mae’n debyg fod y cyfrifwyr yn dilyn yr un llwybr (yn fras) bob tro, ond os oedd rhywun yn digwydd bod oddi cartref pan oeddynt yn galw gallai’r drefn amrywio.

e.e. Fel arfer roedd cyfrifwyr pentref Penrhyn-coch yn dechrau yng Ngogerddan ac yn gorffen tua Bryntirion, ond weithiau câi ‘Penrhyn-canol’ ei ddefnyddio (1841, 1871, 1881, a 1939 yn unig), a hefyd Garth Isaf ac Uchaf (1911 yn unig).

Os oes unrhyw amheuaeth, cedwir unigolion o’r un enw ar wahân hyd nes y gellir cadarnhau’r wybodaeth gywir.

Cynhwysir ffotograffau o bobl os oes modd.

II Enwau trigolion yn ôl cartref (h.y. enw fferm neu dŷ)

Rhestrir teuluoedd (yn nhrefn amser) dan enw eu cartref, boed yn fferm neu dŷ.
Ardwyn – East Darren
Fair View – New Inn
Pantdarren – Ysgol Fach

III Enwau trigolion yn ôl pentref neu glwstwr o dai

Rhestrir teuluoedd (yn nhrefn amser)yn ôl enw pentref neu glwstwr o dai, gyda’r cartrefi wedi eu rhifo yn yr un drefn ag yn y Cyfrifiad. Mae’r aneddiadau yn cynnwys:

 • Bancydarren
 • Bryntirion, Penrhyn-coch
 • Cwmerfyn
 • Cwmsymlog
 • Garth, Penrhyn-coch
 • Llwynprysg
 • Pen-bont Rhydybeddau
 • Penrhiwnewydd
 • Penrhyn-coch (Penrhyncanol yn dilyn 1841, 1871, 1881, a 1939)
 • Salem

Byrfoddau:

BD = boarder / lletywr
BR = brother / brawd
bur. = buried / claddwyd
CI = sister / chwaer
CO = cousin / cefnder
DA = daughter / merch
GD = granddaughter / wyres
GS = grandson / ŵyr
HD = head of household / penteulu
LG = lodger / lodjer
MOinlaw = mother in law / mam yng nghyfraith
NC = niece / nith
NP = nephew / nai
s = single / sengl
SO = mab / son
Stepdau = step daughter / merch yng nghyfraith
SV = servant / gwas
VR = visitor / ymwelydd
WI = wife / gwraig

Card = Cardiganshire / Sir Aberteifi
Cmn = Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin
Corn = Cornwall / Cernyw
Mont = Montgomeryshire / Sir Drefaldwyn

Ll F, Llanb F = Llanbadarn Fawr
Llanfihangel GG = Llanfihangel Genau’r-glyn

analluog = disabled
argraffwr = printer
ceffylwr = horseman
gwaith gartref di-dal = Working from home unpaid
ysgol = school

Os oes gennych ragor o wybodaeth neu luniau yr hoffech eu rhannu, cysylltwch â: whhowells@gmail.com

GUIDE:
This is an attempt to create one A–Z list of deceased individuals associated with the parish of Trefeurig, combining information from the following sources:

(i) Census Returns for 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901, 1911, and 1939;

(ii) the lists compiled by Evan and Auronwy James of the monumental inscriptions on the gravestones of the following cemeteries: St John’s Church; Horeb Chapel, Penrhyn-coch; Salem Chapel; Tabernacl Chapel, Cwmsymlog; Siloa Chapel, Cwmerfin; and Capel Madog
(iii) Church School Register, Penrhyn-coch, 1873–1913;
(iv) Burial Registers S John’s Church, Penrhyn-coch 1893-1993; Baptisms 1883 – 1906.
(v) deaths recorded in Y Tincer (1977–  ) and other publications, e.g. Cambrian News (CN);

(vi) Hen Gymeriadau Plwyf Trefeurig, J. P. Evans, Siop Bont-goch [Old characters of Trefeurig Parish, J. P. Evans, Bont-goch Shop]

Census Information:
Every attempt has been made to ‘follow’ individuals from one Census to the next, combining the information provided.

<(with date) refers back to a previous entry
>(with date) refers to a future entry

However, several problems arose:

 • Ages are not recorded consistently from one decennial Census to another. Some people underestimated their ages, or the figure was rounded up (or down) by 5 years. Sometimes people were not sure how old they were!
 • Women adopted the surnames of their husbands.
 • Not all houses were named or officially numbered. Properties are therefore numbered here in the order in which they appear in the Census. It appears that the enumerators followed roughly the same route in each decade, but if people were not at home when they called the order could vary.

e.g. Penrhyn-coch enumerators usually started from Gogerddan and ended at the houses at Bryntirion, but the use of Penrhyncanol (1841, 1871, 1881 and 1939) and Garth (Upper and Lower in 1911) make comparisons more difficult.

If there is any doubt, individuals of the same name are kept separate until the correct information can be confirmed.

Photographs of individuals are included where possible.

II Inhabitants listed under name of farm or homestead

Families are listed (in chronological order) under name of farm or homestead.
Ardwyn – East Darren
Fair View – New Inn
Pantdarren – Ysgol Fach

III Inhabitants listed under name of village or hamlet

Families are listed (in chronological order) under name of village, hamlet, or cluster of houses, with homes numbered in the order in which they appear in the Census. Settlements include:

 • Bancydarren
 • Bryntirion, Penrhyn-coch
 • Cwmerfyn
 • Cwmsymlog
 • Garth, Penrhyn-coch
 • Llwynprysg
 • Pen-bont Rhydybeddau
 • Penrhiwnewydd
 • Penrhyn-coch (Penrhyncanol following 1841, 1871, 1881, a 1939)
 • Salem

Abbreviations:

BD = boarder / lletywr
BR = brother / brawd
bur. = buried / claddwyd
CI = sister / chwaer
CO = cousin / cefnder
DA = daughter / merch
GD = granddaughter / wyres
GS = grandson / ŵyr
HD = head of household / penteulu
LG = lodger / lodjer
MOinlaw = mother in law / mam yng nghyfraith
NC = niece / nith
NP = nephew / nai
s = single / sengl
SO = mab / son
Stepdau = step daughter / merch yng nghyfraith
SV = servant / gwas
VR = visitor / ymwelydd
WI = wife / gwraig

Card = Cardiganshire / Sir Aberteifi
Cmn = Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin
Corn = Cornwall / Cernyw
Mont = Montgomeryshire / Sir Drefaldwyn

Ll F, Llanb F = Llanbadarn Fawr
Llanfihangel GG = Llanfihangel Genau’r-glyn

analluog = disabled
argraffwr = printer
ceffylwr = horseman
gwaith gartref di-dal = Working from home unpaid
ysgol = school

If you have additional information or photographs that you wish to share, please contact: whhowells@gmail.com.