Y TINCER

Ôl-rifynnau’r Tincer / Past Issues of Y Tincer

Dyddiadau cau a chyhoeddi
Rhifyn misDyddiad CauAllan
Ionawr 2023618
Chwefror315
Mawrth315
Ebrill719**
Mai517
Mehefin921**
** Gwahanol i’r drefn arferol

Mae Trefeurig yn un o bum plwyf dalgylch papur bro y Tincer, a sefydlwyd ym 1977 (cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ym Medi 1977) ar gyfer plwyfi Genau’r-glyn, (Llandre, Dôl-y-bont); Trefeurig, (Penrhyn-coch, Pen-bont Rhydybeddau, Capel Madog, Capel Dewi); Tirymynach (Bow Street, Dolau,) a’r Borth. Yn Ionawr 1982, yn dilyn cais i fod yn rhan o’r papur, ymunodd plwyf Melindwr (pentrefi Pen-llwyn/Capel Bangor, Goginan a Chwmrheidol/Aber-ffrwd). Ceir detholiad o straeon o’r Tincer o’r cyfnod Medi 2009 – Mehefin 2012 a lluniau o’r ardal ar BBC Lleisiau lleol

Y Tincer is a local Welsh language paper, established in 1977 to serve the parishes of Genau’r-glyn, (Llandre, Dôl-y-bont); Trefeurig, (Penrhyn-coch, Pen-bont Rhydybeddau, Capel Madog, Capel Dewi); Tirymynach (Bow Street, Dolau,) and Borth. In January 1982, following an application to become part of the paper’s circulation, the parishes of Melindwr (pentrefi Pen-llwyn/Capel Bangor, Goginan a Chwmrheidol/Aber-ffrwd) also joined. A selection of Tincer stories are available on the BBC website Lleisiau lleol

YR ENW / THE NAME

Dewiswyd yr enw gan mai dyma ardal y nofelydd Tom MacDonald (1900-1980). Fe’i ganwyd yn Llandre i rieni o dinceriaid Gwyddelig. Ar ôl bod ym Mhrifysgol Aberystwyth bu’n newyddiadurwr a golygydd papur newydd yn Lloegr, China, Awstralia ac am ddeng mlynedd ar hugain (30) yn Ne Affrica, nes iddo ddychwelyd i Gymru ym 1965.
Cyhoeddodd chwe nofel yn Saesneg – Gareth the ploughman (1939), (a gyfieithwyd i’r Gymraeg gan Nansi Griffiths fel Croesi’r bryniau (1981); The peak (1941), Gate of gold (1946), The black rabbit (1948), How soon hath time (1950), a The song of the valley (1951), pob un wedi ei lleoli yng Nghymru.

Ysgrifennodd hefyd ddwy nofel Gymraeg Y nos na fu (1974) a Gwanwyn serch (1982) a gyhoeddwyd ar ôl ei farw, a hefyd gyfrol o atgofion Y Tincer tlawd (1971) a gyfieithwyd yn The white lanes of summer (1975). Mae’r gyfrol o atgofion am ei blentyndod yng Ngorllewin Cymru yn y blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf (1914-8). Mae’r enw yn awgrymu fod y Tincer yn casglu newyddion wrth fynd oddi amgylch yr ardal.

Cyhoeddir yn fisol o Fedi i Fehefin gan Bwyllor y Tincer; ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru; argreffir gan Y Lolfa, Tal-y-bont. Cylchrediad: 800. Rhifyn Medi 2008 ymlaen mewn lliw llawn.

The name was chosen because the novelist, Tom MacDonald (1900-1980), hails from the area. He was born in Llandre to Irish tinker parents. After graduating from Aberystwyth University he was a journalist and newspaper editor in England, China, Australia and, for 30 years, in South Africa, before returning to Wales in 1965.
He published six novels in English – Gareth the ploughman (1939), The peak (1941), Gate of gold (1946), The black rabbit (1948), How soon hath time (1950), a The song of the valley (1951), each one set in Wales.

He also wrote two Welsh novels – Y nos na fu (The night that never was) in 1974 and Gwanwyn serch (Spring of love) in 1982, which were published after his death, and also a volume of memories The Poor Tincer, translated to English as The white lanes of summer (1975). The volume contain memoirs of his childhood in West Wales in the years before the First World War. The name suggests that the Tinker collected news while travelling around the area.

Y Tincer is published monthly from September to June by the Tincer Committee; published with some support from the Welsh Assembly Government; printed by Lolfa, Tal-y-bont; circulation: 800. From September 2008 onwards in full colour.

SWYDDOGION / OFFICIALS
Golygydd / Editor
Ceris Gruffudd Rhos Helyg 23 Maesyrefail Penrhyn-coch Aberystwyth SY23 3HE
Ceris.Gruffudd@googlemail.com 01970 828017

Teipydd: Iona Bailey
Cysodydd: Elgan Griffiths
Cadeirydd: Richard Owen
Is-Gadeirydd a Threfnydd Cyfeillion y Tincer: Bethan Bebb, Penpistyll, Cwmbrwyno. Goginan 880228
Ysgrifennydd: Iona Davies, Y Nyth, Llanilar, SY23 4NZ
ionadavies752@btinternet.com 01974 241087
Trysorydd: Hedydd Cunningham Tyddyn-Pen-y-Gaer, Llandre
hedyddcunningham@live.co.uk 01970 820652
Hysbysebion: Cêt Morgan, Fferm Glanfrêd, Lôn Glanfrêd, Llandre SY24 5BY 
cetmorgan@icloud.com  07966 510195
Trefnydd Gwerthiant: Lila Piette, Llys Hedd, Bow Street (01970 820223)
Tasg y Tincer: Anwen Pierce, 3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP (01970 828 337)

Hysbysebu: Telerau / Advertising rates

Tudalen lawn £120; hanner tudalen £80; chwarter tudalen £50. 
Maint lan i 4cm x 6cm, £40 am ddeg rhifyn (£4 y rhifyn am 6-10 rhifyn / £6 y rhifyn am 1–5 rhifyn). Maint dros 4cm x 6 cm a lan i 6cm x 9cm, £60 am ddeg rhifyn (£6 y rhifyn am 6–10 rhifyn / £8 y rhifyn am 1–5 rhifyn).
Dyddiad cau: y dydd Gwener trannoeth y dydd Iau cyntaf o’r mis fel arfer.
Cysyllter â Cêt Morgan, Swyddog Hysbysebion.

GOHEBYDDION LLEOL / LOCAL CORRESPONDENTS

Aber-ffrwd a Chwmrheidol: Mrs Beti Daniel, Glyn Rheidol (01970 880 691)
Y Borth: Esther Prytherch 07968 593078
Bow Street:
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, Bow Street (01970 828 102);
Lynn Phillips, 1 Cae’r Odyn (01970 820 908);
Anwen Pierce, 3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP (01970 828 337);
Maria Owen, Gerddi Gleision (01970 822 074)
Capel Bangor/Pen-llwyn: Heulwen Lewis, Deiniol, Capel Bangor 880143 heulwenlewis@btinternet.com
Capel Madog, Cefn-llwyd a Capel Dewi:
Eirian Hughes, Lluest Fach (01970 880 335);
Elwyna Davies, Tyncwm (01970 880 275);
Dei Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch (01970 623 660)
Dôl-y-bont: Mrs Llinos Evans, Dôlwerdd (01970 871 615)
Dolau: Mrs Margaret Rees, Seintwar (01970 828 309)
Goginan: Mrs Bethan Bebb, Penpistyll, Cwmbrwyno (01970 880 228)
Llandre: Mrs Nans Morgan, Dolgwiail (01970 828487)
Penrhyn-coch: Mrs Mairwen Jones, 7 Tan-y-berth (01970 820 642)
Trefeurig: Mrs Edwina Davies, Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau (01970 828 296)

Y Tincer trwy’r post / through the post
Pris 10 rhifyn – £18 (£7 drwy e-bost).
Cysylltwch â’r Trefnwyr – Euros ac Edryd Evans, 33 Maes Afallen, Bow Street, Ceredigion SY25 5BL

Camera’r Tincer:
Ar gael i unrhyw un yn yr ardal sydd am ei fenthyg i dynnu llun ar gyfer y papur. Cysylltwch â: Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, Bow Street (01970 828 102)

Mae’r Tincer ar werth yn / Sold at:
Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch
Garej Tŷ Mawr, Penrhyn-coch
Garej Rhydypennau
Inc, Aberystwyth
Siop Spar, Bow Street
Siop Nisa, Y Borth
Siop Premier y Borth
Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru
CK’s, Waunfawr
Siop y Pethe, Aberystwyth
Premier Penparcau 
Premier Tal-y-bont