Sul y Cofio / Remembrance Sunday

Rhyfel Byd Cyntaf: y rhai a gollodd eu bywydau

Ail Rhyfel Byd: y rhai a gollodd eu bywydau

1923

1923 Cofeb Penrhyn-coch / Memorial stone 11 Tach. Nov. Yn sefyll / Standing – Brian Kent Smith, Richard Davies, Christopher Sandford, Tom James, Fron; Yn eistedd / seated: D.M. Hamer, J. Williams, Tom Morgan, William Morgan, Bryngwyn
1923 Cofeb / Memorial

1966

Cadeirydd Cyngor Ceredigion y Cyngh. Bryn Davies. Y Parchg E. J. Williams, Horeb, y ficer. Pat Walker, is-gadeirydd y Cyngor Cymuned a’r Cadeirydd Vera Evans. Mae enw brawd Bryn Davies – Ceredig Davies ar y gofeb.
Ceredigion Council Chairman Clr Bryn Davies, Revd E. J. Williams, the vicar. Pat Walker, vice chair, and Vera Evan, chair of the Community Council. Bryn Davies’s brother – Ceredig is remembered on the monument.
Sylwer hefyd ar y Pwmp ddŵr (chwith) a’r adeiladau tu ôl y Gofeb / Note also the water pump (left) and the buildings behind the Memorial.

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

Oherwydd cyfyngiadau Covid ni threfnwyd gwasanaeth Sul y Cofio gan Gyngor Cymuned Trefeurig ond roedd pobl yn dal i Gofio.

Despite there being no official Remembrance service organized by Trefeurig Community Council due to Covid restrictions, the people still remembered.

>>>>>> 2021

>>>>>> 2022