CYNGOR CYMUNED Trefeurig COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion / Minutes 2008+

2022/3
Gweler isod enwau’r Cynghorwyr:

2022/3
Please see below list of Councillors:

Cadeirydd/Chairman : Eirian Reynolds
Is Gadeirydd/Vice Chairman : Richard Owen
Richard Owen
Melville Evans
Shan James
Lowri Emlyn
Delyth James
Ceri Evans
Llywelyn Evans
Dai Mason
Meirion Roberts


Aelodau’r Cyngor / Council Members 2020:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Tegwyn Lewis,
David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

CADEIRYDDION / CHAIRPERSONS 2012–

Cadeiryddion / Chairpersons:
2007–08 Kari Walker
2008–09 Richard Owen
2009–10 Richard Owen
2010–11 Trefor Davies
2011–12 Dafydd Sheppard
2012–13 Edwina Davies

Sefydlwyd Plwyf Sifil Trefeurig ym 1894 ac y mae cofnodion y cyfarfodydd ar gael oddi ar hynny. Mae Cymuned Trefeurig yn cynnwys Penrhyn-coch, Salem, Penrhiwnewydd, Pen-bont Rhydybeddau, Cwmsymlog, Cwmerfyn, Banc y Darren, Cefn-llwyd, Capel Madog a rhan o Gapel Dewi. Cynrychiolir yr ardal gan un ar ddeg o gynghorwyr a chynhelir etholiadau bob pedair blynedd.

Mae’r aelodau yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir ganddynt yn sgil eu hymwneud â gweithgarwch yn y gymuned ehangach a’u haelodaeth ar bwyllgorau lleol, cymdeithasau chwaraeon a hamdden, mannau o addoliad, clybiau cymdeithasol, byrddau llywodraethol ysgolion cynradd, ac yn y blaen, i ymateb i anghenion lleol ac i bwyso am newidiadau a gwelliannau lle mae hynny’n bosibl, yn enwedig mewn perthynas â materion yn ymwneud â’r ffyrdd ac â’r amgylchedd, ac â materion cyfraith a threfn drwy ymgynghori â’r heddlu lleol.

Gwahoddir y Cyngor i roi sylwadau ar faterion cynllunio sy’n berthnasol i’r gymuned ac ar ddogfennau ymgynghorol a gyhoeddir gan Gyngor Sir Ceredigion, Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yr Heddlu ac awdurdodau cyhoeddus eraill.

Mae’r Cyngor yn cyfarfod ar y drydedd nos Fawrth yn y mis am 7.30 o’r gloch, a hynny yn Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-coch. Mae agenda pob cyfarfod yn cael ei arddangos ymlaen llaw ar hysbysfyrddau’r Gymuned. Cedwir y cofnodion yn Gymraeg ac yn Saesneg a chyhoeddir adroddiadau o’r cyfarfodydd yn y Cambrian News a’r Tincer.

Mae gan aelodau’r cyhoedd hawl statudol i fynychu cyfarfodydd y Cyngor Cymuned ac i annerch y cyfarfod yn ôl doethineb y Cadeirydd.

The Civil Parish of Trefeurig was established in 1894 and Minutes of Meetings date from then. Trefeurig Community comprises Penrhyn-coch, Salem, Penrhiwnewydd, Pen-bont Rhydybeddau, Cwmsymlog, Cwmerfyn, Banc y Darren, Cefn-llwyd, Capel Madog and part of Capel Dewi. The area is represented by eleven council members and elections are called every four years.

Income is raised through grants and the precept. Matters within the Council’s responsibility include notice boards, public seating, bus shelters, the flag and flag-pole, the War Memorial, monitoring the condition of public rights of way and the provision of new footway lighting. With the help of grants the Council may undertake or promote schemes to benefit the area.
It also makes annual donations to eligible organisations or charities considered to directly benefit the community or its inhabitants.

Members use knowledge gained through involvement in the wider community and representation on local committees, sports and recreation bodies, places of worship, social clubs, primary schools’ governing bodies etc., to respond to local needs and press for changes and improvements where possible, particularly in relation to highway and environmental matters, and law and order through consultation with the local police.

The Council is invited to comment on planning matters relevant to the community and on consultative documents issued by Ceredigion County Council, the Welsh Assembly Government, the Police and other public authorities.

Meetings are held monthly at 7.30 pm on the third Tuesday and have until recently alternated between Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-coch and Ysgol Trefeurig. Agendas are displayed beforehand on Community notice boards; Minutes are kept in English and Welsh and reports of meetings are published in the Cambrian News and Y Tincer.

Members of the public have a statutory right to attend meetings of the Community Council and may address the meeting at the discretion of the Chairman.

Ymddeoliad Pat Walker

Retirement

Nos Wener, 6 Mai 2011, cynhaliodd Cyngor Cymuned Trefeurig ginio yn Llety Parc, Llanbadarn, i anrhydeddu Mrs Pat Walker, Cwmsymlog, ar ei hymddeoliad o fod yn Glerc y Cyngor, swydd y bu ynddi am 32 o flynyddoedd. Trefnwyd a llywyddwyd y noson gan y Cyng. Trefor Davies, Cadeirydd y Cyngor, ac fe dalwyd teyrngedau i Mrs Walker am ei gwasanaeth gloyw dros yr holl flynyddoedd gan y cyn-Gynghorydd Daniel Huws a’r Cyng. Edwina Davies. Yn y llun gwelir Daniel Jones, Trefor Davies, Kari Walker, Pat Walker, Gwenan Price, Dafydd Sheppard, Richard Owen, Mervyn Hughes, Tegwyn Lewis, Edwina Davies. Roedd dau gynghorydd yn absennol – Mel Evans a Dai Rees Morgan.

Yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned ar 15 Mawrth cadarnhawyd penodiad clerc newydd i’r Cyngor, sef Mrs Meinir Jenkins, Llanfarian. Mae Mrs Jenkins yn brofiadol yn y gwaith gan ei bod eisoes yn Glerc Gyngor Cymuned Llanfarian a Chyngor Cymuned y Faenor. Bydd yn dechrau ar ei gwaith yn Ebrill, yn dilyn ymddeoliad Mrs Pat Walker, a wasanaethodd y Cyngor fel Clerc ers 1979. Y cyn glerc oedd Eurwen Booth

Friday 6 May 2011, Trefeurig Community Council held a dinner at Llety Parc, Llanbadarn, to honour Mrs Pat Walker, Cwmsymlog, on her retirement as Community Council Clerk, a post she held for 32 years. The evening was organised by Clr. Trefor Davies, the Council chairman, and tributes were paid to Mrs Walker for her exemplary service over the years by former Clr. Daniel Huws and Clr. Edwina Davies. The photograph shows Daniel Jones, Trefor Davies, Kari Walker, Pat Walker, Gwenan Price, Dafydd Sheppard, Richard Owen, Mervyn Hughes, Tegwyn Lewis, and Edwina Davies. Two councillors were absent – Mel Evans a Dai Rees Morgan.

Trefeurig Community Council’s meeting on 15 March confirmed the appointment of Mrs Meinir Jenkins, Llanfarian as its new clerk. Mrs Jenkins brings experience to the work as she is already clerk of Llanfarian and Vaenor Community Councils. Mrs Jenkins will begin her work on 1 April 2011, following the retirement of Mrs Pat Walker, who has served the Council as a Clerk since 1979. The previous clerk was Eurwen Booth.