Plygain

2010

Arweiniwyd yr Oedfa gan Lona Jones. Cafwyd eitemau arbennig gan blant Ysgol Penrhyn-coch yn ogystal â nifer o bartion gan gynnwys y canlynol:

2011

Cynhaliwyd Plygain flynyddol Penrhyn-coch yn ôl yr arfer yn Eglwys Sant Ioan dan nawdd Cymdeithas y Penrhyn. Agorwyd y gwasanaeth gan y Parchg Ronald Williams. Darllenwyd y llith gyntaf gan y Parchg Judith Morris. Cafwyd cyfraniad arbennig gan gôr niferus plant Ysgol Penrhyn-coch dan arweiniad Gregory Vearey Roberts. Marianne Powell oedd wrth yr organ. Ar ddiwedd yr oedfa croesawyd pawb i swper yn Neuadd yr Eglwys. Diolch i bawb fu wrthi’n paratoi ar gyfer y noson. Darlledwyd y Blygain fel rhan o Oedfa’r Bore ar Radio Cymru Ionawr 1af a’r 8fed 2012.
Dyma rai a gymerodd ran:

2012

Plygain Penrhyn-coch, 2012 Edfryn, Guto ac Arwyn
Plygain Penrhyn-coch, 2012 Carol y Swper

2013

Plygain Penrhyn-coch 2013, Linda, Gwenno, Mari, ac Efan

2014

2015

2016

Plygain Penrhyn-coch, 2016 Rownd 1

2017

2018

2019

Unwaith yn rhagor eleni roedd Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch dan ei sang ar gyfer y Blygain flynyddol.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan y ficer Y Parchg Andrew Loat, a chafwyd darlleniad gan y Parchg Wyn Morris.
Agorwyd y Blygain gan blant Ysgol Penrhyn-coch ac wedyn daeth nifer o unigolion, partïon a chorau ymlaen i ganu. Braf oedd gweld pobl o bob oedran yn cymryd rhan a hefyd gyfeillion a ddaeth o sir Drefaldwyn ac o ardal Parc, y Bala. Diolch iddynt am ddod.
Un sylw a wnaed ar y ffordd allan oedd: ‘That was wonderful. So un-English’.
Ar ôl y wledd o ganu mwynhawyd gwledd o gawl a mins peis yn Neuadd yr Eglwys dan nawdd Cymdeithas y Penrhyn. Diolch i bawb oedd yn gyfrifol am drefnu.

Edrychwn ymlaen i ddathlu 30fed pen blwydd Plygain y Penrhyn yn 2020 (Cofid/Zoom); 2021 (Cofid/Zoom).

Plygain 2022