Cadair arall i Judith! / Another Chair for Judith!

Englyn cyfarch i’r bardd buddugol, Parch. Judith Morris:

YR ANGOR A WNAETH GYDIO
DY AWEN TRA YN LLIFO,
EIN LLONGYFARCHION WRTH IT’ DDOD
A CHLOD AM BERL DIGURO. gan Emyr Davies

Galw am Gynghorwyr / Call for Councillors

Hysbysiad Cyhoeddus

CYNGOR CYMUNED
TREFEURIG

Hysbysir drwy hyn fod yna
2 sedd wag achlysurol ar gyfer
swydd Cynghorydd ar Gyngor
Gymuned Trefeurig

Gall unrhyw ddeg etholwr yn ardal
etholiadol Cyngor Cymuned
Trefeurig ofyn am etholiad i lenwi’r 2
sedd wag drwy hysbysiad yn
ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i
drosglwyddo i mi yn Neuadd
Cyngor Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA, ar 09/03/2022 neu cyn hynny.
DYDDIEDIG 17/02/2022

Public Notice

TREFFEURIG
COMMUNITY COUNCIL

Notice is hereby given that there are
2 casual vacancies in the office
of Councillor on the Trefeurig
Community Council

Any ten electors of the electoral
area of Trefeurig Community Council may request
an election to fill the 2 vacancies by
notice in writing, addressed and
delivered to me at Neuadd Cyngor
Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA on, or before
09/03/2022
DYDDIEDIG 17/02/2022

EIRA / SNOWSTORM 1982 (3)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i David Binks am y lluniau canlynol:
Ardal Cefn-llwyd, Penrhyn-coch yn dilyn
Thanks to David Binks for the photos below:
Cefn-llwyd area, followed by Penrhyn-coch
John Morgan; Tom Hulme
Berry Evans (dde / right)
Stablau Berry Evans / Berry Evans’ stables
Tegwyn Lewis, Everet Evans
Eglwys S Ioan / S John’s Church
Penrhyn Canol
Tu fas mynediad i’r Ysgol / Outside School Entrance
Garej / Garage
David Sadler, Frank Binks, Wynne Davies
Daniel Huws
Tony, Margaret Lewis, Gavin; Heather Binks
Penrhiwnewydd

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

EIRA / SNOWSTORM 1982 (2)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i Robert a Gillian Dobson am y lluniau isod:
Thanks to Robert and Gillian Dobson for the photos below:
Brian Dafis
Terry Jones yn dychwelyd o’r Siop / returning from the shop

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

Cefnogwch y Parc / Support the Park

EIRA / SNOWSTORM 1982 (1)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

1982 Ar bwys / near y Bwthyn
1982 Croesffordd IGER / Crossroads
1982 Alwyn, Meleri, a Lowri Jones a staff Gogerddan
1982 Eira ger Neuadd Gloucester / Near Gloucester Hall
1982 Mid Wales Motors
1982 Uwchben / Above Brynhyfryd
1982 Pont Maesyrefail
1982 Pam fod eira’n wyn?
1982 Rhew ym Maesyrefail
1982 Pont Seilo

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

Croeso 2022 / Welcome 2022

Dydd Calan, cynta’r flwyddyn,
‘Rwy’n dyfod ar eich traws,
I ymofyn am y geiniog,

Neu glwt o fara a chaws;
O dewch i’r drws yn siriol.
Newidiwch ddim o’ch gwedd,
Cyn daw Dydd Calan nesaf
Bydd llawer yn y bedd.

Hel Calennig Penrhyn-coch, 1960au. (Diolch i Brian Davies)

Y Plygain yng Nghymru / ‘Y Plygain’ in Wales