Kevin ‘Bones’ Jenkins (1963-2023)

Trist yw cofnodi marwolaeth Kevin ‘Bones’ Jenkins.

Roedd ei gyfraniad i’r gymuned ac yn enwedig i Glwb Pêl-droed Penrhyn-coch yn sylweddol ac y mae’r negeseuon niferus sydd wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol gan unigolion a chan y gymuned bêl-droed yn gyffredinol yn dyst i’w boblogrwydd ar draws Cymru.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’i wraig Debbie ac â’i deulu.

It is sad to record the death of Kevin ‘Bones’ Jenkins.

His contribution to the local community and especially to Penrhyn-coch FC was considerable and the very many messages that have appeared on social media from individuals and from the football community in general are a testimony to his popularity across Wales.

Deepest sympathy is extended to his wife Debbie and his family.

Detholiad bychan iawn o’r cannoedd o negeseuon sydd wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol yn dilyn y newyddion trist:

A very small selection of the hundreds of tributes that have appeared on social media following the sad news:

Mae’n pentre ni ar ei golled heddiw, a chwmwl du uwch ein pennau. Dyn angerddol dros ei fro a’i glwb, Cymro i’r carn a gwr bonheddig.
Sara Gibson
RIP Kevin Jenkins, aka Bones, one of the good guys There will be a lot of people mourning the loss of someone who played a massive part in their youth today “Mr Penrhyncoch” would always go out of his way to make you feel included and part of the football club and village.
Caleb Spencer
Such sad news this morning. My childhood memories are jam packed with happiness of football and Kev and Debs are front and centre of them. The heart of Penrhyn-coch. Diolch Kev.
Jess Davies
Such sad news. Bones was Mr Penrhyn and he epitomised everything that grassroots football should be about. Thinking of Bones’ family and everyone at the football club. Cwsg mewn hedd.
Cemlyn Davies
All at ATWFC are devastated to learn of the death of Kevin ‘Bones’ Jenkins, our former coach, and of course father to Amy.

Aberystwyth Town Women’s Team
This hurts deep,You been part of my life from day 1 and always been there for me,from football cricket to taking meals to my dad for his care,you are someone so so special a true friend a legend,thank you,thank you for being you,going to miss you mate, Love you bonesy.
Sion James
So sorry to hear of Bones passing. He loved football and his club. He gave the game and his community so, so much. Our thoughts are with his family, friends and everyone.
Noel Mooney FAW
Sincere condolences to Debbie and the family. Newyddion ofnadwy o drist. Yn ffrind i bawb, roedd cyfraniad Bones i’w gymuned a’r ardal ehanhach yn enfawr. A true legend for club and community, Bones will be hugely missed. Cysga’n dawel, Bones.
Ben Lake, AS / MP
Un o’r cewri! He was a true football legend! What a legacy he leaves behind … a true gentleman. Condolences to his family, friends and with all the football communities he served with passion and commitment. Diolch am bopeth.
Dilwyn Ellis Roberts

Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor yn Neuadd y Penrhyn, nos Fawrth 17 Ionawr 2023.
Manylion Zoom yn y ffeil ‘Agenda’.

A meeting of the Community Council will be held in the Village Hall, Tuesday 17 January 2023.
Zoom details included in the ‘Agenda’ file.

AGENDA

Clwb Ieuenctid Penrhyn-coch Youth Club

Diolch i Glwb Ieuenctid Penrhyn-coch am y gwahoddiad i’r rhai dros 65 i gael coffi, mins peis a sgwrs yn Nhafarn y Roosters bore Sadwrn, ac am ein difyrru â chaneuon Nadoligaidd.

Thank you to Penrhyn-coch Youth Club for inviting all over-65 year olds for a coffee, mince pie and a chat at Tafarn y Roosters on Saturday morning, and for entertaining us with a selection of Christmas songs.

Amserlen Bws Ionawr 2023 / Bus Timetable January 2023

Mewn datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion:

“Mae’r tendrau a dderbyniwyd yn rhan o broses gaffael ar gyfer gweithredu sawl gwasanaeth wedi dangos cynnydd sylweddol mewn costau. Mae hyn wedi arwain at ofyn am gynnydd sylweddol mewn lefelau cymhorthdal ar adeg pan fo cyllid cyhoeddus dan bwysau aruthrol. Mae’r costau uwch yn adlewyrchu’r heriau penodol sy’n effeithio ar y diwydiant bysiau ar hyn o bryd, sy’n cynnwys costau gweithredu sylweddol uwch, diffyg gyrwyr cymwys ar gael, ansicrwydd ynghylch dulliau ariannu yn y dyfodol yn ogystal â gostyngiad yn nifer y teithwyr a newid mewn ymddygiad teithio.

“Mae nifer y teithwyr wedi bod yn gostwng ledled Cymru ac wedi haneru i bob pwrpas yn y cyfnod rhwng 1982, lle cafwyd 181 miliwn o siwrneiau gan deithwyr, a 2019/20 lle cafwyd 91 miliwn o siwrneiau gan deithwyr. Mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar hyn yn sylweddol, a gwelwyd gostyngiad i 26 miliwn o siwrneiau gan deithwyr yn 2020/21, sydd wedi cael effaith bellach ar hyfywedd gwasanaethau bysiau lleol.

“Bydd gwasanaethau 22T (Aberystwyth-Pontarfynach), 27T (Penrhyncoch-Penbontrhydybeddau) a T29 (Cylch Tregaron), sy’n ymateb i’r galw, yn dod i ben ddiwedd Rhagfyr 2022 oherwydd y costau sylweddol o’u darparu a’r lefel isel iawn sy’n eu defnyddio, sy’n cyfateb i lefelau anhyfyw o gymhorthdal cyhoeddus fesul siwrnai teithiwr.

“Bydd newidiadau i amserlenni gwasanaethau 525 (Aberystwyth-Ponterwyd), 526 (Aberystwyth-Penrhyncoch) a 585 (Aberystwyth-Tregaron-Llanbedr Pont Steffan) yn seiliedig ar gynigion gan y gweithredwyr bysiau lleol ac yn adlewyrchu’r hyn y gellir ei gyflawni’n weithredol gyda’r adnoddau sydd ar gael, o ran bysiau a gyrwyr, ar hyn o bryd.

“Mae’r holl gontractau hyn wedi’u dyfarnu ar sail 6 mis er mwyn caniatáu adolygiad ehangach.

According to Ceredigion County Council:

“The tenders received as part of a procurement process for operating several services have shown significant cost increases. This has resulted in substantial increases in subsidy levels being requested at a time when public finances are under tremendous pressure. The higher costs are largely reflective of particular challenges affecting the bus industry currently which includes considerable increased operating costs, lack of qualified and available drivers, uncertainty around future funding mechanisms as well as declining passenger numbers and changing travel behaviours.

“Bus passenger numbers have been in decline across Wales and essentially halved in the period between 1982, where there were 181 million passenger journeys and 2019/20 where there were 91 million passenger journeys. This has been severely compounded by the Covid-19 pandemic, which saw a drop to 26 million passenger journeys in 2020/21, that has further impacted on the viability of local bus services.

“The 22T (Aberystwyth-Devil’s Bridge), 27T (Penrhyncoch-Penbontrhydybeddau) and T29 (Tregaron Circular) demand responsive services will stop at the end of December 2022 due to the significant costs associated with providing them and the very low level of usage, which equate to unviable levels of public subsidy per passenger journey.

“There will be changes to the timetables on the 525 (Aberystwyth-Ponterwyd), 526 (Aberystwyth-Penrhyncoch) and 585 (Aberystwyth-Tregaron-Lampeter) services. These timetables are based on proposals provided by the local bus operators and reflect what is operationally deliverable with the resources available, in terms of buses and drivers, at this time.

 
“All these contracts have been awarded on a 6 month basis to allow for a wider review.

Ysgol Penrhyn-coch

Mis Hydref 2022

Sbri Diri

Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen hwyl fawr yn Sbri Diri yr Urdd yn Ysgol Penweddig drwy ganu a dawnsio yng nghwmni Siani Sionc a Mr. Urdd wrth gwrs.

Gweithdy Barddoniaeth

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 mewn gweithdy rhithiol yng nghwmni y prifardd Ceri Wyn Jones. Pwrpas y gweithdy oedd i greu cwpled ar gyfer cerdd arbennig gan Ysgolion Cynradd Ceredigion i dîm pêl-droed Cymru i ddangos ein cefnogaeth iddynt.

Cogurdd

Braf oedd gweld cymaint o blant yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd eleni. Bu Telyn, Harrison, Florence, Mya, Cai, Harri, Twm, Elis, Iona a Gruff yn creu brechdanau bendigedig. Diolch yn fawr iawn i Mrs. Watkins am feirniadu.   Llongyfarchiadau mawr i Gruff a wnaeth ddod yn fuddugol yn rownd yr Ysgol a da iawn iddo am gymryd rhan yn y rownd rhanbarthol yn Ysgol Bro Teifi.  

Coedwig Gogerddan

Aeth plant y Dosbarth Derbyn draw i Goedwig Gogerddan am dro. Cawson nhw llawer o hwyl yn gwneud amryw weithgaredd yna.

Sgwrs PC Dave Goffin

Diolch i PC Dave Goffin am gynnal sgwrs gyda’r disgyblion am ddiogelwch Gŵyl Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Llysgenhadon Gwych

Da iawn i Lysgenhadon Gwych yr Ysgol am hyrwyddo hawliau plant ac annog dysgwyr i gwblhau holiadur Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes, cyn gwyliau’r hanner tymor.   

Cwrdd Diolchgarwch

Cynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgarwch yng Nghapel Horeb. Seiliwyd ein gwasanaeth ar stori ‘Y Samariad Trugarog’.  Cafwyd darlleniad o’r Beibl, drama o’r Stori, llefaru y gerdd ‘Eisiau ac Angen’ gan Menna Jones, gweddïau ac emyn. Da iawn chi blant am gyflwyniadau gwych!

Ysgolion Pen-llwyn a Penrhyn-coch

Sut mae fy ardal yn fy ysbrydoli?

Dyma gwestiwn ein thema ar hyn o bryd. Bu sawl trip diddorol a chyffrous.

Blwyddyn 1, 2, 3 a 4

Bu cyffro mawr yn yr ysgol pan ffeindiodd blentyn ddilledyn carpiog di enw ar iard yr ysgol. Wedi edrych yn ofalus ar y dilledyn gwelwyd bod neges ddiddorol wedi ei guddio yn y dilledyn. Neges oddi wrth Pat Pen-dam yn holi am gwmni plant Ysgol Penrhyn-coch yn Llyn Pen-dam. Y plant felly yn mynd ati ar google maps i ddarganfod ble roedd Llyn Pen-dam. Roedd y cyffro y diwrnod canlynol gyda’r plant yn mynd ar y bws i Lyn Pen-dam. Ar ôl cyrraedd yno roedd yna neges yn aros iddynt yn ei holi i greu creadur a byddai yn gallu byw yn Llyn Pen-dam yn gwmni i Pat. Roedd y plant yn barod am yr her. Nôl yn yr ysgol bu y plant yn gwrando ar chwedlau enwog – Llyn Y Fan Fach a hanes Llyn Barfog ac yn mwynhau dysgu am greaduriaid a chymeriadau gwahanol. Eu her nawr yw creu cymeriadau eu hun – ysgrifennu portreadau ac yn creu model 3d allan o glai. Mae’r plant wrth eu bodd yn arbrofi ac yn casglu syniadau. Am gyffrous! 

 Blwyddyn 5 a 6  

Y mae blwyddyn 5 a 6 yn cael hwyl arni wrth edrych ar y diwydiant mwyngloddio a fu yn yr ardal. Yn gyntaf, pob clod i’r plant am gerdded taith y mwyngloddwyr o Gwmerfyn i Gwmsymlog – tua 4 milltir. Yna, aethant i Fwynglawdd Llywernog am y dydd i flasu beth oedd y daith tanddaearol a bywyd bob dydd fel i’r mwyngloddwyr yno. Yn olaf, bu’r plant i Gwmystwyth i edrych ar yr adfeilion a dysgu mwy am hanes y mwyngloddwyr yng nghwmni Ioan Lord. Diolch i Ioan am siarad gyda’r plant ac am gynnal gweithdy yn yr ysgol hefyd. Yr oedd pob lleoliad yn sbardun wych i’n gwaith Llythrennedd a Chelfyddydau mynegiannol. Bu’r plant yn sgetsio a thynnu ffotograffau tra yn y 3 lleoliad.

Diolch i Anna ap Robert am ddod mewn i’n helpu i greu dawns i ddangos bywyd y mwyngloddwyr. Diolch hefyd i Miss. Seren am ein helpu i greu darn o waith tecstiliau am fwyngloddio.   

Ein cam nesaf yw creu arddangosfa greadigol o’r hyn a ddysgwyd erbyn canol mis Tachwedd. Haws ddweud wrth wynebau’r plant y cyffro a gawson nhw wrth ddysgu am hyn.      

Trefeurig yn Cofio / Trefeurig Remembers 2022

Suliau Cofio a fu / Previous Remembrance Sundays

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW1

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW2

Enwau Cofeb Pen-bont Rhydybeddau / Names Pen-bont Rhydybeddau Memorial

Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council: 22/11/22

AGENDA

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 22 NOVEMBER  2022 7PM IN HOREB VESTRY

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 22 TACHWEDD 2022 7YH YN FESTRI HOREB

              CHAIRMAN’S ADDRESS/CYFLWYNIAD Y CADEIRYDD
63          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU
64          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB
65          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 18 OCTOBER 2022
COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 18 HYDREF 2022
66          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI
67          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH
53          PLANNING/CYNLLLUNIO
68          CYLLID/FINANCE
69          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/
ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD
70          ADRODDIAD GAN CYNGHORYDD SIR/REPORT FROM COUNTY COUNCIL
71          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL
72          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council

Time: Nov 22, 2022 07:00 PM London

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86186092228

Meeting ID: 861 8609 2228

One tap mobile

+442034815240,,86186092228# United Kingdom

Taith Eirian i Batagonia / Eirian’s Trek to Patagonia

TUDALEN JUST GIVING / PAGE

Mae’r daith yn digwydd 5-15 Tachwedd 2022.

Mae Nyrsys Marie Curie yn darparu gwasanaeth gwerthfawr ar adegau pan mae pobl ar eu mwyaf bregus ac yn cynnig y gwasanaeth am ddim.

Mae £20 yn talu am nyrs am awr.

Mae £70 yn caniatau i rywun fynychu therapi dyddiol mewn hospis Marie Curie.

Rhowch yn hael os gwelwch yn dda.

Pob hwyl Eirian!

This trek will take place 5-15 November 2022.

Marie Curie nurses provide a valuable service at a time when people are at their lowest and offer that service free at the point of delivery:

£20 pays for a nurse for an hour

£70 lets someone attend day therapy at a Marie Curie hospice.

Please give generously. 

Good luck Eirian!

Cymdeithas y Penrhyn: Dafydd Morris Jones

Testun y sgwrs: A oes dyfodol i ffermwyr yr ucheldir?