Taith Eirian i Batagonia / Eirian’s Trek to Patagonia

TUDALEN JUST GIVING / PAGE

Mae’r daith yn digwydd 5-15 Tachwedd 2022.

Mae Nyrsys Marie Curie yn darparu gwasanaeth gwerthfawr ar adegau pan mae pobl ar eu mwyaf bregus ac yn cynnig y gwasanaeth am ddim.

Mae £20 yn talu am nyrs am awr.

Mae £70 yn caniatau i rywun fynychu therapi dyddiol mewn hospis Marie Curie.

Rhowch yn hael os gwelwch yn dda.

Pob hwyl Eirian!

This trek will take place 5-15 November 2022.

Marie Curie nurses provide a valuable service at a time when people are at their lowest and offer that service free at the point of delivery:

£20 pays for a nurse for an hour

£70 lets someone attend day therapy at a Marie Curie hospice.

Please give generously. 

Good luck Eirian!

Cymdeithas y Penrhyn: Dafydd Morris Jones

Testun y sgwrs: A oes dyfodol i ffermwyr yr ucheldir?

Apêl Cemo Bronglais / Bronglais Chemo Appeal

Staff meithrinfa yn cynllunio taith gerdded ar gyfer Apêl Cemo Bronglais

Nursery staff plan hike for
Bronglais Chemo Appeal

Mae staff Gofal Plant Gogerddan yn heicio i fyny Cadair Idris ar 22 Hydref i godi arian ar gyfer Apêl Cemo Bronglais ar ôl i un o’u cydweithwyr gael diagnosis o ganser y fron.

Staff at Gogerddan Childcare are hiking up Cadair Idris on 22nd October to raise money for the Bronglais Chemo Appeal after one of their colleagues was diagnosed with breast cancer.

Rhai o’r staff sydd yn cymryd rhan / Some of the nursery staff taking part (o’r chwith / from left): Emma Cook; Manon Webb; Angela Sheehy; Lianne Savage; Emma Brownlie; Myfanwy Healy; Tirion Evans; Abby Lees, Lucy Pearson, Elizabeth Jackson; Emma Healy; Ffion Ellis; Rose Brennan; Andrea North.
Jacqueline Walters

Mae pedwar ar ddeg o’r 28 o staff ym meithrinfa’r plant ym Mhenrhyn-coch yn cymryd rhan ac maen nhw’n rhannu’n ddau grŵp, un yn gwneud y daith gerdded 11 milltir lawn i’r copa ac yn ôl ar lwybr Minffordd, a’r llall yn gwneud y daith fyrrach, taith chwe milltir i’r llyn, Llyn Cau, ac yn ôl.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr y feithrinfa, Emma Healy: “Rydyn ni’n gwybod y bydd y daith gerdded yn anodd, gydag esgyniad o 4,000 troedfedd, ond rydyn ni’n gobeithio cwblhau sialens y copa lawn mewn wyth awr. Rydym yn mynd i fod yn gwneud rhywfaint o hyfforddiant ar y llwybr arfordirol i geisio paratoi ein hunain.

“Roedden ni eisiau cefnogi’r Apêl oherwydd bod un o’n haelodau staff, Jacqueline Walters, yn derbyn triniaeth yn yr uned ddydd cemotherapi ar hyn o bryd ac mae hi’n gweld yn uniongyrchol sut mae angen uned newydd a’r effaith y bydd yn ei chael.

“Hefyd, mae rhai o’r staff wedi colli anwyliaid i ganser ac roedden ni i gyd eisiau helpu’r Apêl i gyrraedd ei tharged.”

Cafodd Jacqueline, 51, sy’n nyrs feithrin yn y ganolfan gofal plant ac yn byw ym Mronnant, ddiagnosis o ganser y fron ym mis Ebrill ac ar ôl llawdriniaeth mae bellach yn derbyn cemotherapi yn yr uned.

Dywedodd: “Rwyf wrth fy modd bod fy nghydweithwyr yn codi arian ar gyfer yr Apêl. Mae staff yr uned i gyd wedi bod yn wych.”

Os hoffech gyfrannu at sialens meithrinfa Gogerddan, ewch i:
https://www.justgiving.com/GogerddanChildcare22

Dywedodd Bridget Harpwood, Swyddog Codi Arian ar gyfer Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Lansiwyd Apêl Cemo Bronglais i godi’r £500,000 terfynol sydd ei angen ar gyfer y gwaith adeiladu i ddechrau ar uned ddydd cemotherapi bwrpasol newydd ar gyfer Ysbyty Bronglais.

“Rydym yn falch iawn o adrodd bod yr Apêl bellach wedi pasio ei tharged. Fodd bynnag, o ystyried yr hinsawdd economaidd bresennol, rydym yn rhagweld y bydd costau adeiladu yn cynyddu. Bydd pob ceiniog a godir, gan gynnwys rhoddion yn y dyfodol, felly yn mynd yn uniongyrchol i gronfa’r Apêl, gydag unrhyw arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r rhai yr effeithir arnynt gan ganser ar draws Ceredigion a chanolbarth Cymru.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr Apêl ewch i: www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

At least 14 of the 28 staff at the children’s nursery in Penrhyn-coch are taking part and they are splitting into two groups, one doing the full 11-mile walk to the summit and back on the Minffordd path, and the other doing the shorter six-mile walk to the lake, Llyn Cau, and back.

Managing Director of the nursery, Emma Healy, said: “We know the hike will be tough, with an ascent of 4,000 feet, but we are hoping to complete the full summit challenge in eight hours. We are going to be doing some training on the coastal path to try to prepare ourselves.

“We wanted to support the Appeal because one of our staff members, Jacqueline Walters, is currently receiving treatment at the chemotherapy day unit and she is seeing first-hand how a new unit is needed and the impact it will have.

“Also, some of the staff have lost loved ones to cancer and we all wanted to help the Appeal to reach its target.”

Jacqueline, 51, who is a nursery nurse at the childcare centre and lives in Bronant, was diagnosed with breast cancer in April and after surgery is now receiving chemotherapy at the unit.

She said: “I am over the moon that my colleagues are fundraising for the Appeal. The staff at the unit have all been brilliant. I am going to be sponsoring one of my teddy bears to go on the hike with them.”

If you would like to donate to the Gogerddan nursery challenge, go to:
https://www.justgiving.com/GogerddanChildcare22

Bridget Harpwood, Fundraising Officer for Hywel Dda Health Charities, said: “The Bronglais Chemo Appeal was launched to raise the final £500,000 needed for construction to start on a new, purpose-built chemotherapy day unit for Bronglais Hospital.

“We are delighted to report that the Appeal has now passed its target. However, given the current economic climate, we predict that construction costs will increase. Every penny raised, including future donations, will therefore go directly to the Appeal fund, with any surplus funds used to support those affected by cancer across Ceredigion and mid Wales.”


For further information on the Appeal go to: www.hywelddahealthcharities.org.uk

Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council

Gwahoddir cwmnioedd Datblygu Gwefannau i gynnig am gynllunio a chynnal safle gwe i Gyngor Cymuned Trefeurig.

Dylai’r sawl sydd am gynnig ddangos eu profiad o’r math hwn o waith trwy nodi’r cyfnod y maent wedi gweithredu yn y maes ac enwi tri o’u cwsmeriaid yn y Sector Cyhoeddus y gall Cyngor Trefeurig gael mynediad i’w gwefannau.

Dylai cais i dendro gyrraedd y Clerc erbyn 30 Hydref fan bellaf.


Dylid anfon ceisiadau i’r Clerc trwy e-bost at clerctrefeurig@gmail.com

Web Design companies are invited to tender for the design and hosting of a web site for Cyngor Cymuned Trefeurig.

Prospective tenderers should indicate their experience of this type of work by showing the length of time they have operated in the field and provide the names of three of their Public Sector customers whose web sites can be accessed by the Council.

Requests to tender should be received by the Clerk no later than 30 October.

Requests should be made to the Clerk by e-mail at clerctrefeurig@gmail.com

£780 er budd Macmillan / £780 raised for Macmillan

CAN DIOLCH I CHI I GYD!
Gwerthfawrogir eich cefnogaeth hael i’r Bore Coffi er budd Canser Macmillan yng Ngheredigion.

A HUGE THANK YOU TO YOU ALL!
Your generous support to the recent Coffee Morning in aid of Macmillan Cancer in Ceredigion is greatly appreciated.

Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council 20.9.22

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 20 SEPTEMBER 2022 7PM
IN PENRHYNCOCH VILLAGE HALL

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 20 MEDI 2022 7YH
YN NEUADD Y PENRHYN
AGENDA

37          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU

38          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB

39          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 26 JULY 2022 / COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 26 GORFFENNAF 2022

40          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI

41          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH

42          PLANNING / CYNLLLUNIO

43          CYLLID/FINANCE

44          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/ ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD

45          CO OPTION OF NEW COUNCILLORSFOR COMMUNITY COUNCILS / CYD OPSIWN O GYNGHORWYR

46          REMEMBERANCE SUNDAY / SUL Y COFIO

47          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL

36          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Dilynwch y linc isod i ymuno a’r cyfarfod yn rhithiol / Please follow the link below to join the meeting virtually:

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting:

Topic: CYNGOR CYMUNED TREFEURIG
Time: Sep 20, 2022 07:00 PM London
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83354192052?pwd=ZmZaTkxzWUVGUVhoQ283SldtMjdJdz09

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

One tap mobile

+442034815240,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

+442039017895,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

Dial by your location

+44 203 481 5240 United Kingdom
+44 203 901 7895 United Kingdom
+44 208 080 6591 United Kingdom
+44 208 080 6592 United Kingdom
+44 330 088 5830 United Kingdom
+44 131 460 1196 United Kingdom
+44 203 481 5237 United Kingdom

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

Rali Ceredigion : Penrhyn-coch

GWEFAN Rali Ceredigion 3-4.9.2022 WEBSITE

https://www.facebook.com/RaliCeredigion/videos/1419154245252102

Ceir yn gorffen cymal bore Sul trwy’r Garth ac yn dringo’r heol tuag at Penrhiwnewydd. Y dorf yn dechrau casglu o flaen y Neuadd.

Cars completing Sunday morning’s stage through Garth and heading towards Penrhiwnewydd. Spectators begin to gather in front of Neuadd y Penrhyn.

Cymorth Canser /Macmillan/ Cancer Support

Cynhelir ein bore coffi blynyddol ddydd Mawrth 13 Medi yn Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch 10.00–11.30a.m.

Dewch i’n cefnogi! Cewch gyfle i fwynhau cwpaned o de neu goffi, a bydd digonedd o gacennau blasus i chi eu prynu.

Estynnir croeso cynnes i bawb.

Os oes gennych awydd gwneud cacennau i’w cyfrannu i’r stondin mi fyddem yn ddiolchgar iawn.

Please come and support our coffee morning on Tuesday 13 September at the Church Hall, Penrhyn-coch 10.00–11.30a.m.

We will be able to offer tea and coffee again this year as well as lots of delicious cakes to buy.

Everyone is very welcome.

If you feel like making cakes to donate to the event, that would be very welcome.

Gwladys yn Serennu / Bont-goch ceramics

Stondin Gwladys Evans, crefftwraig o Gefn-llwyd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

Gwladys Evans Cefn-llwyd’s exhibition at Ceredigion National Eisteddfod 2022

Gwefan Serennu Website

Pair Brogynin / The cauldron of Brogynin

Mae’n dwym / It’s a scorcher