Clera Ceredigion

Bydd Arad Goch yn perfformio o gwmpas y pentre nos Iau 4.30-6.30.

Byddan nhw’n dechrau o’r Clwb Pêl-droed, ac yna Glanceulan, Dolhelyg, Garn-wen, Ger-y-llan, Maesyrefail a nôl i’r Clwb.

Look out for Arad Goch’s pop-up theatre Thursday 15/7 4.30-6.30.

Starting at the Club car park and then around Glanceulan, Dolhelyg, Garn-wen, Ger-y-llan, Maesyrefail and back to the Club.

Yn Fyw: Clera Ceredigion: Live


Coed tân / Firewood

Gofynnwyd i ni (Arbcore, Pen-bont Rhydybeddau) gael gwared â’r coed ynn yn y parc ym Mhen-bont Rhydybeddau. Mae’r coed hyn wedi’u heintio â Chalara (Ash Dieback).
Byddwn yn gwneud y gwaith am ddim, a bydd tipyn o goed tân ar gael wedi inni orffen. Byddwn yn gadael y logiau mewn man diogel i drigolion lleol eu casglu. Mae croeso ichi helpu eich hunain, ac os oes modd ichi wneud cyfraniad i’r gronfa gymunedol byddem yn ddiolchgar (Carolyn Griffiths, trysorydd).
Gofynnwn yn garedig ichi gymryd yr hyn sydd ei angen arnoch fel bod digon ar gael i’r trigolion lleol.

We (Arbcore, Pen-bont Rhydybeddau) have been asked to dismantle the Ash trees in the park at Pen-bont Rhydybeddau. These trees are infected with Chalara (Ash Dieback disease).
The work is to be carried out free of charge. There will be a quantity of good firewood created from the work. We will be leaving the logs in a safe way for locals to collect. Anyone collecting and able to give a donation to the community fund should do so (Carolyn Griffiths, treasurer).
If a collector cannot afford to do so, please still help yourself. We ask that everyone takes just what they need and leaves the rest for another local.

Cyfweliad annisgwyl gyda seren bêl-droed ar drothwy’r Ewros / Surprise interview with football superstar on Euros’ eve

Fore Iau 10 Mehefin, cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Penrhyn-coch ac Ysgol Gyfun Penweddig alwad Zoom annisgwyl yr holl ffordd o Baku, prifddinas Azerbaijan. Cafodd yr alwad ei gwneud gan Ben Davies, chwaraewr pêl-droed proffesiynol dros Gymru, sydd ar hyn o bryd mewn gwersyll gyda gweddill tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru yn Baku cyn eu gêm agoriadol yn nhwrnamaint Ewro 2020 yn erbyn y Swistir ddydd Sadwrn.

Ar ôl y sioc gychwynnol o weld Ben yn ymddangos ar y sgrin o’u blaenau, cafodd disgyblion o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 6 Ysgol Penrhyn-coch a disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Penweddig gyfle i gyfweld â Ben. Cynhaliwyd y cyfweliad, a drefnwyd yn rhan o Siarter Iaith Ceredigion, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Roedd yn amlwg o’r wynebau hapus fod yr holl ddisgyblion wedi mwynhau’r profiad arbennig hwn yn fawr iawn, a’i fod yn brofiad y byddant yn ei gofio am byth. Roedd angerdd y plant yn arwydd o’r gefnogaeth gref sydd i Ben a gweddill tîm Cymru yng Ngheredigion.

Nid oedd yr un o’r disgyblion yn gwybod am y cyfweliad ymlaen llaw. Yr unig gliw a roddwyd gan yr ysgolion oedd y gofynnwyd i bob un o’r disgyblion wisgo coch i’r ysgol ddydd Iau.

Dywedodd Liwsi Curley, disgybl o Ysgol Penrhyn-coch: “Dwi mewn sioc o weld un o fy arwyr yn fyw ar Zoom! Mae e wedi bod yn brofiad arbennig ac un o brofiadau mwyaf hapus fy mywyd. Diolch yn fawr Ben Davies. Ewch amdani Gymru!” 

Atebodd Ben lawer o gwestiynau’r disgyblion. Roedd Twm Aron Williams a Caio Brychan, disgyblion o Ysgol Penrhyn-coch sy’n gefnogwyr brwd i Ben, yn ddau o’r disgyblion lwcus hynny. “Pe gallet ti ddewis tîm pêl-droed pump-bob-ochr ffantasi, pwy fyddai ynddo?” Ar ôl ateb, gofynnodd Ben yr un cwestiwn i Caio, a atebodd ar unwaith: “Ti ac yna Bale, Ramsey, Moore a Hennessey!”

Dywedodd Dr Rhodri Thomas, Pennaeth Ysgol Penweddig: “Braf oedd gweld ymateb disgyblion blwyddyn 7 i’r sesiwn gyda Ben Davies heddiw. Roedd y disgyblion wedi gwerthfawrogi’r cyfle i ddarganfod mwy am y profiad o gynrychioli’ch gwlad a phwysigrwydd ymarfer, gwaith caled a dilyn cyngor eraill er mwyn llwyddo. Mae disgyblion blwyddyn 7 wedi cynhyrfu ac yn edrych ymlaen at gefnogi Cymru yn y gystadleuaeth dros yr wythnosau nesaf. Pob lwc i’r tîm yn Rhufain a Baku!”

Dywedodd Finley Saycell, disgybl blwyddyn 7 yn Ysgol Penweddig “Roedd y profiad heddiw yn un arbennig. Diolch i bawb oedd wedi rhoi’r cyfle i ni. Roedd yn ardderchog. Siaradais â Ben Davies – un o chwaraewyr gorau Cymru!”

Mae Ben Davies wedi ennill dros 50 o gapiau dros Gymru ac wedi chwarae yn yr Ewros o’r blaen yn 2016. Mynychodd Ben, a anwyd yng Nghymru, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot.

Yn dilyn y cyfweliad dywedodd Ben Davies: “Roedd hi’n hyfryd siarad gyda’r plant a gweld y gefnogaeth sydd yna i ni – WAW!”

On Thursday morning 10 June, pupils from Ysgol Gynradd Penrhyn-coch and Ysgol Gyfun Penweddig received an unexpected Zoom call all the way from Baku, capital city of Azerbaijan. The call was made from Ben Davies, Welsh professional footballer, who is currently located at a camp with the rest of the Welsh national football team in Baku, ahead of their Euro 2020 opener game against Switzerland on Saturday.

After the initial shock of seeing the live image of Ben appear on the screen in front of them, Pupils from Year 3 to Year 6 of Ysgol Penrhyn-coch and Year 7 pupils of Ysgol Penweddig were given the opportunity to interview Ben. The interview, which was organised as part of the Ceredigion Welsh Language Charter, was conducted through the medium of Welsh.

It was clear from the big grins that all the pupils enjoyed this special experience considerably and one that will be well remembered. The passion from the children was an indicator of the strong support there is for Ben and the rest of the Welsh team in Ceredigion.

None of the pupils knew about the interview beforehand. The only clue given by the schools that something was happening was that pupils were all told to wear red to school on Thursday.

Liwsi Curley, a pupil of Ysgol Penrhyn-coch said: “I’m in shock to see one of my heroes live on zoom! It’s been a special experience and one of the happiest experiences of my life. Thank you very much Ben Davies. Go for it Wales!” 

Ben answered many of the pupils’ questions. Twm Aron Williams and Caio Brychan, pupils of Ysgol Penrhyn-coch, who are big fans of Ben were two of those lucky pupils. Caio asked Ben: “If you could choose a five-a-side football fantasy team who would be in it?” After answering, Ben asked the same question back to Caio, who answered immediately with: “You and then Bale, Ramsey, Moore and Hennessey!”

Dr Rhodri Thomas, Headteacher of Ysgol Penweddig said: It was pleasing to see the response of year 7 pupils to the session with Ben Davies today. The pupils appreciated the opportunity to find out more about the experience of representing your country and the importance of practising, hard work and following advice from others in order to succeed. Year 7 pupils are excited now and look forward to supporting Wales in the competition over the next few weeks. Good luck to the team in Rome and Baku!”

Finley Saycell, a Year 7 pupil of Ysgol Penweddig said: “Today’s experience was a special one. I thank everyone who had given us the opportunity. It was excellent. I spoke to Ben Davies – one of Wales’s best players!”

Ben Davies has won over 50 caps for Wales and previously played in the Euros in 2016. Welsh-born Ben attended Ysgol Gyfun Ystalyfera, Neath Port Talbot.

Following the interview, Ben Davies said: “It was lovely to speak to the children and see the support that there is for us – WOW!”

Her Cerdded Cymru / Walk Wales for the Air Ambulance

Mae Ysgol Penrhyn-coch wedi penderfynu codi arian tuag at elusen ambiwlans awyr Cymru mewn cysylltiad a’r ‘Walk for Wales Challenge 2021’. Dros cyfnod yr hanner tymor, gan ddechrau ar ddydd Sadwrn Mai 29ain, ac yn rhedeg tan dydd Sul 6ed o Fehefin, byddwn yn gosod yr her canlynol:

Plant

I gerdded cyfanswm o 16 milltir dros yr wythnos. Gan ddechrau ar ddydd Sadwrn y 29ain o Fai, ac yn gorffen ar ddydd Sul y 6ed o Fehefin, mae’n golygu cerdded ar gyfartaledd 2 milltir bob dydd. Byddwn yn cyfri’r milltiroedd gan ddefnyddio’r app Strava – gan ei fod wedi bod mor llwyddiannus yn ystod yr her diwethaf.

Byddwn yn rhannu’r ddolen ar gyfer ein tudalen Strava ar ein tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol.

Rhieni

Pam ddim ymuno mewn yn yr hwyl?

  1. Cerddwch gyda’ch plentyn tra yn cerdded 16 milltir dros yr wythnos o hanner tymor.
  2. Ymgeisiwch gerdded 35 milltir dros yr wythnos.
  3. Ymgeisiwch i gerdded 50 milltir dros yr wythnos.

Staff

Mae Mr Shepherd a Mr Davies yn teimlo yn ddewr. Mae nhw wedi dewis cerdded 50 milltir ar ddydd Sul y 30ain o Fai. Mi fydd hyn yn her un diwrnod er mwyn codi arian i achos arbennig.

Mi fydd aelodau eraill o staff yn ymuno ar hyd y ffordd ac yn cwblhau 16 neu 35 milltir o gerdded efo nhw ar ddydd Sul y 30ain o Fai.

Beth nesaf?

Ymunwch efo’n tudalen Strava ar y ddolen isod er mwyn recordio eich milltiroedd dros yr wythnos hanner tymor:

Aberystwyth, Wales, United Kingdom Club | Ysgol Penrhyn-coch a Phenllwyn on Strava

Dilynwch y ddolen isod i’r tudalen Just Giving er mwyn cyfrannu tuag at yr achos arbennig hwn.

Bryn Shepherd is fundraising for IntroSport Trust, IntroTeach/Cyfle Dysgu (justgiving.com)

Ysgol Penrhyn-coch have decided to raise money for the Welsh Air Ambulance in line with the walk for wales challenge 2021. Over the course of the half term period – Saturday 29th of May ending Sunday 6th June we will provide the following challenge:

Children

To walk a total of 16 miles over the course of the half term week.  Beginning on the Saturday 29th and finishing on Sunday 6th June. This is an average of 2 miles per day. We will be calculating the miles using the strava app – as it worked very well during February half term.

We will be sharing the Strava page on our Social Media platforms.

Parents

Why not join in with the fun?

  1. Accompany your child in walking 16 miles over the course of the half term period
  2. Attempt 35 mile walking challenge over the course of the half term period
  3. Attempt 50 miles worth of walking over the course of the half term period

Staff

Mr Shepherd and Mr Davies are feeling brave. They have decided to take on a 50 mile walk on Sunday 30th May. This is a one-off event to complete a gruelling walk for a great cause.

Other staff members will be joining along the way and will be completing a 16 or 35 mile or 50 mile walk with them on Sunday 30th May.

What next?

Join our Strava Page on the link below to record your miles over the half term period:

Aberystwyth, Wales, United Kingdom Club | Ysgol Penrhyn-coch a Phenllwyn on Strava

Follow the link to the Just Giving Page below to donate towards this fantastic cause.

Bryn Shepherd is fundraising for IntroSport Trust, IntroTeach/Cyfle Dysgu (justgiving.com)

Cymorth Cristnogol / Christian Aid 2021

Ni fydd casgliad o ddrws i ddrws yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni eto, oherwydd y pandemig.

Ond os ydych am roi i Gymorth Cristnogol eleni drwy gasgliad Penrhyn-coch gallwch wneud ar y we drwy’r cyswllt isod.

Os nad ydych yn gallu rhoi drwy’r we yna gallwch anfon siec yn daladwy i ‘Eglwys Horeb’ at William Howells, Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch SY23 3EQ neu yn daladwy i ‘Eglwys St Ioan’, d/o Y Ficerdy, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP.

Bydd yr eglwys / capel yn eu tro yn anfon yr arian ymlaen at Gymorth Cristnogol.

There will be no door-to-door collection in Penrhyn-coch for Christian Aid Week 2021, owing to the continuing pandemic.

Please think about giving a donation and forwarding this e-mail to your friends.  Gifts can be made online by clicking on the link below. 

If you cannot give online you can send a cheque made out to “Eglwys Horeb” to William Howells, Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch SY23 3EQ or a cheque made out to “St John’s Church”, c/o Y Ficerdy, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP.

The church / chapel will forward all donations received to Christian Aid.  

Ceris Gruffudd / Trefnydd lleol/ Local organiser; Eleri James / Trysorydd / Treasurer

Gallwch gyfrannu fan hyn / You can contribute here:

Pwyllgor Penrhyn-coch OR457133 is fundraising for Christian Aid (justgiving.com)

Geiriau i’n Cynnal: Estyn Cymorth

Myfyrdod Sul cyntaf Mai 2021

[Diolch i’r Parchg Peter Thomas am y Myfyrdod isod]

Anwyliaid yr Anwel,

Dewch, chwi wŷr blin y ddinas, – i weled
Mis Mai yn ei urddas,
Gwelwch ei glir glychau glas
Yn filoedd hyd y foelas.

Odi, mae’n fis Mai unwaith eto – mis y gwres, mis blagur a thyfiant – ac fe brofwyd yr elfennau hynny’n barod mewn gardd a dôl yn sgil ambell ddiwrnod heulog a chynnes.

Ond nid mis y clychau glas yn unig yw mis Mai, ond mis sy’n cynnwys y trefniant blynyddol sydd yn ein hatgoffa o’n cyfrifoldeb at gyd-ddyn ac yn gyfle i ddwyn sylw at waith Cymorth Cristnogol. Nod y mudiad yw ymdrechu i ddileu tlodi ac anghyfiawnder a dwyn cymorth ac ymgeledd i gynifer sydd mewn angen yn ein byd.

Arwyddair pwerus y mudiad ers rhai blynyddoedd bellach ydyw: ‘Credwn mewn byw cyn marw’, ac mae emyn grymus y Parchg Tudor Davies yn cadarnhau’r dyhead hwnnw:

Cofia’r newynog, nefol Dad,
Filiynau’n llesg a thrist eu stad
Sy’n llusgo byw yng nghysgod bedd
Ac angau’n rhythu yn eu gwedd.

Rwyf wrthi’n paratoi’r myfyrdod hwn ymhell o adref yr wythnos hon. Bu’n rhaid i Meryl a minnau deithio i Bridlington fore Iau ar gyfer angladd John, brawd Meryl, a fu farw’n ddisyfyd rai dyddiau yn ôl. Bu’r golled yn un a ddaeth â’i fesur o dristwch i’n rhan fel teulu, gan ein hatgoffa pa mor fregus a brau yw bywyd.

Wrth droi’r switch ar deledu y dyddiau hyn prin y gallwn beidio â sylweddoli cymaint o dristwch sydd yn y byd. Mae’r sefyllfa enbydus yn India yn sgil lledaeniad rheibus haint y Coronafeirws wedi’n syfrdanu a maint y colledion yn ddifrifol.

Oherwydd effeithiau’r pandemig bydd Cymorth Cristnogol eleni yn ddigwyddiad rhithiol gyda gweithgareddau dros y we a chyfle i gyfrannu at y gwaith trwy gynnal digwyddiadau codi arian yn lleol. Bwriad yr ymgyrch eleni yw canolbwyntio ar y sychder sy’n wynebu nifer o wledydd ar draws y byd ac am yr angen i ddiogelu cyflenwad o ddŵr glân i’w yfed ac i ddyfrhau’r cnwd.

Mi fydda i’n sylwi yn y boreau fod llawer o blant Ysgol Plascrug a’r Ysgol Gymraeg yn croesi drwy fynwent y dref er mwyn cyrraedd yr ysgol mewn pryd. Ma’na stori am athrawes yn holi merch fach yn ei dosbarth pa ffordd yr oedd hi’n mynd adref o’r ysgol, a’i bod hithau wedi ateb, ‘Trwy’r fynwent, Miss.’ ‘Oes dim ofn arnoch?’ holodd yr athrawes. ‘Dim o gwbwl,’ atebodd y ferch fach, ‘oherwydd chi’n gweld mae fy nghartref yr ochr arall a chroeso yn fy nisgwyl.’

Nid oes dim i’w ofni mewn mynwent, ond i gynifer o bobl yn ein byd y mae byw yng nghysgod bedd yn brofiad real wyneb yn wyneb ag ansicrwydd bywyd, ei dlodi a’i angen gwirioneddol, a hwythau heb wybod yn iawn o ble y daw’r pryd bwyd nesaf.

Cymwynas Cymorth Cristnogol yw ein gwneud ni’n ymwybodol o angen cyd-ddyn, ac apelio am ein cefnogaeth yn flynyddol i hybu’r gwaith.

Mae Mathew yn yr wythfed bennod o’i Efengyl yn sôn am Iesu Grist yn cerdded trwy fynwent un tro. Roedd ef a’i ddisgyblion wedi croesi môr Galilea ac wedi dod i le o’r enw Gadara ac yno y mae’n cyfarfod â dyn yn rhodio ymysg y beddau, dyn gwallgo’ wedi ei feddiannu gan gythreuliaid. Gofynnodd Iesu iddo beth oedd ei enw, ac atebodd yntau, ‘Lleng’ – am fod ’na gymaint wedi ei feddiannu.

Fe gofiwch yr hanes, mae’n siŵr. Cyflawnodd Iesu wyrth yn y fynwent; danfonodd yr ysbrydion aflan allan o’r dyn ac i mewn i genfaint o foch oedd yn pori wrth law, a rhedodd y rheini dros y dibyn ac i’r môr.

Wedi i’r wyrth ddigwydd roedd y gŵr a oedd yn rhodio ymysg y beddau yn awyddus i ddilyn Iesu, ond dywedodd Iesu wrtho am iddo aros ymysg ei bobl a sôn wrthynt am fawrion weithredoedd Duw.

Gwyrth ymysg y beddau a’r un a iachawyd yn dod yn dyst i Iesu Grist. A thystion ydym ninnau hefyd i’r un Arglwydd sy’n medru newid cyfeiriad bywyd a chyflawni gwyrthiau yn ein hanes ni a pheri inni brofi o’i nerth a’i gysur yng nghanol colledion a thristwch.

Y mae’r egwyddor a danlinellir yn llawer o ddamhegion Iesu Grist yn taro dyfnder yng ngwaith mudiad Cymorth Cristnogol wrth inni ymestyn allan i’r byd a chwrdd ag angen cyd-ddyn pwy bynnag y bo. Mi fydd ein cyfran ni eleni, beth bynnag ei faint neu ei werth, yn cael ei ychwanegu at yr holl gasgliadau eraill a gyfrennir fel rhan o’r ymgyrch i gynorthwyo pobl mewn gwahanol fannau yn ein byd.

Boed i Dduw fendithio’n rhoddion.

Fy nghofion cynhesaf atoch i gyd, Peter.

DARLLENIADAU: Mathew 8:28–34; 25:31–46

GWEDDI: Arglwydd, mewn byd o annhegwch ac anghyfiawnder a miloedd yn dioddef o ganlyniad i hynny; trwy erledigaeth a gormes, newyn a thlodi – gwrando’n heiriolaeth.

Cofia am ein byd, a llwydda bob ymdrech i unioni’r balans rhwng y rhai sydd a’r rhai sydd heb. Diolch i Ti am Fudiad Cymorth Cristnogol a’i nod i ddiwallu’r angen sydd yn y byd, a hynny nid yn unig drwy rannu nawdd a maeth ond trwy hyfforddi a chynorthwyo pobl i dyfu eu cynnyrch eu hunain.

Diolch i Ti am y gwahanol asiantau sy’n hybu’r cydweithio hwnnw ac yn estyn cyfle a chymorth. Cynorthwya ni hefyd i weld ein hunain, Arglwydd, yn rhan o’r bartneriaeth hon:

Ehanga ’mryd a gwared fi
Rhag culni o bob rhyw;
Rho imi weld pob mab i Ti
Yn frawd i mi o Dduw.

Rho inni’r awydd i gynorthwyo’n cyd-ddyn anghenus yn ei ddyhead am fara beunyddiol, am loches a dillad ac am yr hawl i fyw ei fywyd yn ddidramgwydd. Boed i’n cefnogaeth ni fod yn deilwng ohonom fel disgyblion i Ti. Diolchwn iti am ein cymell i gynnig mwy na bara beunyddiol yn unig; helpa ni i ymestyn o’n rhoddion mewn cariad ac yn enw’r Crist a ddywedodd ‘nad ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair a ddaw o enau Duw’. Cynorthwya ni, O Dad, i gynnig, drwy ein hymroddiad a’n hymateb, fywyd yn ei holl gyflawnder.

Bendithia’r gwaith a llwydda bob ymdrech a boed inni weld ein rhoi a’n gwneud yn fodd i’th ogoneddu Di ac i ddwyn mawrhad i’th enw.

Gad imi weld dy wyneb-pryd
Yng ngwedd y llesg a’r gwael;
A gwrando’r cwyn nas clyw y byd,
Er mwyn dy gariad hael.    (Nantlais)

Amen

GWEDDI’R ARGLWYDD

Geiriau i’n Cynnal: Ansicrwydd bywyd

Myfyrdod ar gyfer dydd Sul 25 Ebrill 2021

[Diolch i’r Parchg Judith Morris am y myfyrdod isod]

Gweddi agoriadol: Dad Nefol, wrth inni droi atat yn awr, cydnabyddwn mai Tydi yw crëwr ac awdur bywyd. Plygwn ger dy fron yn wylaidd ac yn ostyngedig gan ddiolch iti am dy ofal trosom ac am dy gariad tuag atom. Pâr inni brofi o’th bresenoldeb dwyfol. Gofynnwn hyn yn enw ein Harglwydd Iesu. Amen.

Darlleniad: Salm 46

Myfyrdod: Roedd newyddion yr wythnos ddiwethaf yn llawn o benawdau oedd yn ein hatgoffa pa mor ansicr a thrist yw bywyd.

Dechrau’r wythnos dyfarnwyd y cyn-heddwas Derek Chauvin yn euog o lofruddiaeth George Floyd. Syfrdanwyd y byd gan y lluniau o’r llofruddiaeth yn Minneapolis y llynedd a’r protestio byd-eang a ddigwyddodd yn enw ‘Mae Bywydau Duon o Bwys’. Cawsom ein hatgoffa bod hiliaeth yn parhau i fod yn bla yn ein byd a phobl o liw a hil gwahanol yn profi’r ansicrwydd o fyw gyda’r fath ragfarn.   

Yn India, gwaethygodd sefyllfa Covid-19 yn ddirfawr. Bu’r cynnydd yn nifer yr achosion yn frawychus; methodd yr ysbytai ag ymdopi â nifer y cleifion ac arweiniodd prinder ocsigen at filoedd o bobl yn marw.  

Dydd Gwener dilewyd euogfarnau pedwar cyn is-bostfeistr o Gymru yn y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol. Yn gyfan gwbl, roedd dros 700 o is-bostfeistri yn y Deyrnas Unedig wedi cael eu herlyn a’u cyhuddo ar gam o fod wedi twyllo a chadw cyfrifon ffug dros gyfnod o 14 mlynedd. Disgrifiwyd y bennod hon fel un o’r sgandalau mwyaf o ran camweinyddu cyfiawnder yn ein hanes diweddar. Bu’r effeithiau ar fywydau’r is-bostfeistri yn ddychrynllyd gan iddynt brofi straen, afiechyd, tor-priodas a hyd yn oed farwolaethau cyn-amserol.   

Ac yna, ddiwedd yr wythnos, daeth y newyddion trist am y llong danfor a oedd wedi mynd ar goll ym moroedd Indonesia i’r gogledd o wlad Bali gyda chriw o 53 o bobl ar ei bwrdd. Er gwaethaf ymdrechion rhyngwladol, mae’n ymddangos nad oes fawr o obaith bellach o ddod o hyd i’r criw yn fyw.  

Yn ddi-os mae bywyd yn llawn ansicrwydd, siom a thristwch ac nid oes yr un ohonom yn cael ei eithrio o brofiadau fel hyn.    

Ond pan fyddwn yn teimlo fod bywyd yn ein llorio ac yn ein bygwth, diolchwn am yr Un a ddaw atom i ganol ein profiadau i roi i ni o ddiddanwch a chynhesrwydd ei bresenoldeb. Nid yw hyn o anghenraid yn golygu y bydd y sefyllfa yn newid ac anawsterau bywyd yn diflannu, ond yn ei gwmni Ef cawn brofi cadernid a nerth sydd yn ein galluogi i wynebu a goresgyn y sefyllfaoedd mwyaf heriol ac anodd. Dyma’r Duw Atgyfodedig sydd yn ein gosod ar dir cwbl gadarn a sicr na ellir ei chwalu er gwaethaf pob un her. Am hynny, fe ddiolchwn.

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid
at y graig sydd uwch na mi,
craig safadwy mewn tymhestloedd,
craig a ddeil yng ngrym y lli;
llechu wnaf yng nghraig yr oesoedd,
deued dilyw, deued tân,
a phan chwalo’r greadigaeth
craig yr oesoedd fydd fy nghân.  (MORSWYN, 1850–93)

Gweddi: O Dduw ein Tad, pan gawn ein llorio gan siomedigaethau bywyd tyrd atom o’r newydd yn dy gadernid a’th nerth.

Wrth inni edrych yn ôl dros yr wythnos a aeth heibio cyflwynwn ger dy fron bawb sydd wedi dioddef o hiliaeth. Gweddïwn dros y sawl sydd yn ymddwyn yn hiliol gan ofyn iti ddangos i ni sut i fyw mewn ysbryd o gariad gyda phob un brawd a chwaer beth bynnag fo eu hil a lliw eu croen.

Gweddïwn dros yr India sydd yng nghanol argyfwng Covid-19 a phob gwlad arall sydd yn ei chael hi’n anodd i reoli lledaeniad y firws. Cofiwn yn arbennig am feddygon a staff yr ysbytai sydd o dan bwysau affwysol wrth iddynt geisio ymateb i holl anghenion y cleifion.

Cofiwn am yr is-bostfeistri a ddioddefodd am flynyddoedd lawer o ganlyniad i’r camweinyddu. Cynorthwya hwy yn awr i ailafael yn eu bywydau.  

Gweddïwn dros deuluoedd criw y llong danfor yn Indonesia. Boed iddynt brofi o dangnefedd dy bresenoldeb yn eu cynnal yn eu galar a’u hiraeth.

A phâr i ninnau hefyd wybod, Arglwydd, yng nghanol pob profiad anodd a ddaw i’n rhan, dy fod ti yn gydymaith cadarn a di-syfl bob amser.

Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll. Amen.