Teyrngedau i Lyn / Tributes to Lyn

Trist yw cofnodi marwolaeth y Parchg Lyn Lewis Dafis, Gweinidog Cynorthwyol, ardal weinidogaeth Bro Padarn.
Colled fawr i’r pentref a’r gymuned.

19 Mawrth Sadwrn 12.00 o’r gloch: gwasanaeth byr o weddi a diolchgarwch er cof am Y Parchedig Lyn Lewis Dafis, yn Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch.

Cynhelir gwasanaeth angladd preifat yn Amlosgfa Aberystwyth fore Sadwrn, 26 Mawrth, a gwasanaeth coffa cyhoeddus i ddilyn am 2.00pm yn Eglwys Llanbadarn Fawr. Blodau’r teulu yn unig. Rhoddion os dymunir at Uned Gofal Dwys Ysbyty Bronglais trwy law’r ymgymerwr, D J Evans, Kairali, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ.

The community of Penrhyn-coch is saddened by the passing of Revd Lyn Lewis Dafis, Associate minister, Bro Padarn.
A great loss to the village and the local community.

19 March Saturday 12.00: a short service of prayer and thanksgiving in memory of the Revd Lyn Lewis Dafis at St John’s church Penrhyn-coch.

A private funeral service will be held on the morning of Saturday, 26 March at Aberystwyth Crematorium, followed by a public memorial service at 2.00pm in Llanbadarn Fawr Church. Family flowers only. Donations if desired towards the Bronglais Intensive Therapy Unit, c/o D J Evans, Funeral Directors, Kairali, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ.


Teyrnged gan Richard E. Huws
(Gwefan Esgobaeth Tyddewi)

Tribute by Richard E. Huws
(Diocese of St Davids website)

Y Parchg Lyn Lewis Dafis

Galw am arian i lenwi’r tyllau / Funding call for unadopted roads

Rhai o drigolion Stad Maes-y-felin, Penrhyn-coch a chynrychiolwyr lleol

Some of Maes-y-felin, Penrhyn-coch residents with local representatives.

Gruff Lewis ar ei feic! / Gruff Lewis on his bike!

21 ar gyfer 21 / 21 for 21 Challenge #tearfund

Yn dilyn llawdriniaeth fawr ar y galon yn Ysbyty Treforys llynedd, mae Siôn Meredith o Gefn-llwyd, Capel Dewi nawr yn mynd ati i godi arian i elusen drwy gwblhau her ymarfer corff.

Mae Siôn yn mynd ati am 21 diwrnod i gwblhau rhaglen o ymarferion corff – y cyfan heb adael ei gartref. Mae’n anelu at godi £252 i elusen Tearfund, er mwyn helpu pobl fel Jessy, sy’n byw ym Malawi. 
O ddydd i ddydd bydd Jessy’n gweld ei theulu yn mynd heb ddigon o fwyd wrth i’w chnydau gael eu difa gan lifogydd. Mae’r mudiadau eglwysig lleol sy’n bartneriaid i Tearfund yn helpu pobl fel Jessy i frwydro nôl yn erbyn tlodi a phrinder bwyd. 
Bydd pob £21 a godir yn helpu i alluogi teuluoedd fel rhai Jessy i’w rhyddhau eu hunain o afael tlodi a phrinder bwyd.
‘A minnau wedi bod i Malawi efo Tearfund,’ medd Siôn, ’dw i’n credu’n angerddol fod gynnon ni gyfle i helpu pobl i helpu eu hunain i ddod yn rhydd o ormes tlodi.’
Mae Siôn hefyd yn gweld hyn fel her gorfforol a fydd yn ei helpu i ddod yn fwy heini yn dilyn ei lawdriniaeth. 

Mae modd cefnogi Siôn drwy ei dudalen JustGiving:
https://www.justgiving.com/fundraising/sion-m

Siôn Meredith from Cefn-llwyd, Capel Dewi is taking on Tearfund’s 21 for 21 Challenge to help people like Jessy, from Malawi.
Jessy just wants a good life for her family. But every day she has to watch them go hungry. Her crops have been ruined by flooding, and she has no other way of getting food. Tearfund’s local church partners are helping people like Jessy to fight back against hunger and poverty. Trees are being planted along riverbanks to help protect against flooding, and communities are being given business training to help them find new sources of income.


I’m raising money so more of this life-changing work can happen. Every £21 donated could empower 16 families like Jessy’s to free themselves from hunger.


Please take a stand against poverty by sponsoring me today. Visit Tearfund’s website, (tearfund.org/21for21), to read more about Jessy and the amazing work that Tearfund are doing.Siôn’s JustGiving Page:
https://www.justgiving.com/fundraising/sion-m

Deiseb Ymchwil Tiwmor yr Ymennydd / Petition for Brain Tumour Research

Sign the Petition to call for more nationl investment into Brain Tumour Research:
https://www.braintumourresearch.org/campaigning/brain-tumour-research-petition#signnow