Noson Gwis / Quiz Night

Cynhaliwyd Noson Gwis, coffi a raffl yn Neuadd yr Eglwys nos Fawrth (14/3) er cof am y Parchg Lyn Lewis Dafis a Glyn Collins – dau oedd wrth eu bodd yn trefnu ac yn cynnal cwisiau trwy gyfrwng Zoom yn ystod y Cyfnod Clo ac wedi hynny.
Y cwis feistri oedd y Parchg Andrew Loat, y Parchg Lynn Rees, David Lucas, Richard Owen a Richard Huws.
Daeth y noson deyrnged i ben trwy osod portread Iwan Bryn James o Lyn Lewis Dafis ar wal y neuadd.

A packed Church Hall enjoyed a Quiz night, coffee and raffle on Tuesday (14/3) in memory of the Revd Lyn Lewis Dafis and Glyn Collins – both expert quizzers who enjoyed organizing quizzes on Zoom throughout the Covid Lockdown and beyond.
The quiz masters were the Revd Andrew Loat, Revd Lynn Rees, David Lucas, Richard Owen and Richard Huws.
A fitting tribute ended with the hanging of Iwan Bryn James’s portrait of Lyn Lewis Dafis.

Revd Canon Andrew Loat, Richard Huws, Richard Owen, Revd Lynn Rees, David Lucas
Richard Huws a Richard Owen yn gosod llun o’r Parchg Lyn Lewis Dafis (1960-2022) gan Iwan Bryn James, ar wal Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch /
Richard Huws and Richard Owen hanging a portrait of the Revd Lyn Lewis Dafis (1960-2022) by Iwan Bryn James, in the Church Hall, Penrhyn-coch.

Cymdeithas y Penrhyn: ymweliad ag Arloesi Aber

Clwb Ieuenctid Penrhyn-coch Youth Club

Diolch i Glwb Ieuenctid Penrhyn-coch am y gwahoddiad i’r rhai dros 65 i gael coffi, mins peis a sgwrs yn Nhafarn y Roosters bore Sadwrn, ac am ein difyrru â chaneuon Nadoligaidd.

Thank you to Penrhyn-coch Youth Club for inviting all over-65 year olds for a coffee, mince pie and a chat at Tafarn y Roosters on Saturday morning, and for entertaining us with a selection of Christmas songs.

Amserlen Bws Ionawr 2023 / Bus Timetable January 2023

Mewn datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion:

“Mae’r tendrau a dderbyniwyd yn rhan o broses gaffael ar gyfer gweithredu sawl gwasanaeth wedi dangos cynnydd sylweddol mewn costau. Mae hyn wedi arwain at ofyn am gynnydd sylweddol mewn lefelau cymhorthdal ar adeg pan fo cyllid cyhoeddus dan bwysau aruthrol. Mae’r costau uwch yn adlewyrchu’r heriau penodol sy’n effeithio ar y diwydiant bysiau ar hyn o bryd, sy’n cynnwys costau gweithredu sylweddol uwch, diffyg gyrwyr cymwys ar gael, ansicrwydd ynghylch dulliau ariannu yn y dyfodol yn ogystal â gostyngiad yn nifer y teithwyr a newid mewn ymddygiad teithio.

“Mae nifer y teithwyr wedi bod yn gostwng ledled Cymru ac wedi haneru i bob pwrpas yn y cyfnod rhwng 1982, lle cafwyd 181 miliwn o siwrneiau gan deithwyr, a 2019/20 lle cafwyd 91 miliwn o siwrneiau gan deithwyr. Mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar hyn yn sylweddol, a gwelwyd gostyngiad i 26 miliwn o siwrneiau gan deithwyr yn 2020/21, sydd wedi cael effaith bellach ar hyfywedd gwasanaethau bysiau lleol.

“Bydd gwasanaethau 22T (Aberystwyth-Pontarfynach), 27T (Penrhyncoch-Penbontrhydybeddau) a T29 (Cylch Tregaron), sy’n ymateb i’r galw, yn dod i ben ddiwedd Rhagfyr 2022 oherwydd y costau sylweddol o’u darparu a’r lefel isel iawn sy’n eu defnyddio, sy’n cyfateb i lefelau anhyfyw o gymhorthdal cyhoeddus fesul siwrnai teithiwr.

“Bydd newidiadau i amserlenni gwasanaethau 525 (Aberystwyth-Ponterwyd), 526 (Aberystwyth-Penrhyncoch) a 585 (Aberystwyth-Tregaron-Llanbedr Pont Steffan) yn seiliedig ar gynigion gan y gweithredwyr bysiau lleol ac yn adlewyrchu’r hyn y gellir ei gyflawni’n weithredol gyda’r adnoddau sydd ar gael, o ran bysiau a gyrwyr, ar hyn o bryd.

“Mae’r holl gontractau hyn wedi’u dyfarnu ar sail 6 mis er mwyn caniatáu adolygiad ehangach.

According to Ceredigion County Council:

“The tenders received as part of a procurement process for operating several services have shown significant cost increases. This has resulted in substantial increases in subsidy levels being requested at a time when public finances are under tremendous pressure. The higher costs are largely reflective of particular challenges affecting the bus industry currently which includes considerable increased operating costs, lack of qualified and available drivers, uncertainty around future funding mechanisms as well as declining passenger numbers and changing travel behaviours.

“Bus passenger numbers have been in decline across Wales and essentially halved in the period between 1982, where there were 181 million passenger journeys and 2019/20 where there were 91 million passenger journeys. This has been severely compounded by the Covid-19 pandemic, which saw a drop to 26 million passenger journeys in 2020/21, that has further impacted on the viability of local bus services.

“The 22T (Aberystwyth-Devil’s Bridge), 27T (Penrhyncoch-Penbontrhydybeddau) and T29 (Tregaron Circular) demand responsive services will stop at the end of December 2022 due to the significant costs associated with providing them and the very low level of usage, which equate to unviable levels of public subsidy per passenger journey.

“There will be changes to the timetables on the 525 (Aberystwyth-Ponterwyd), 526 (Aberystwyth-Penrhyncoch) and 585 (Aberystwyth-Tregaron-Lampeter) services. These timetables are based on proposals provided by the local bus operators and reflect what is operationally deliverable with the resources available, in terms of buses and drivers, at this time.

 
“All these contracts have been awarded on a 6 month basis to allow for a wider review.

Trefeurig yn Cofio / Trefeurig Remembers 2022

Suliau Cofio a fu / Previous Remembrance Sundays

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW1

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW2

Enwau Cofeb Pen-bont Rhydybeddau / Names Pen-bont Rhydybeddau Memorial

Taith Eirian i Batagonia / Eirian’s Trek to Patagonia

TUDALEN JUST GIVING / PAGE

Mae’r daith yn digwydd 5-15 Tachwedd 2022.

Mae Nyrsys Marie Curie yn darparu gwasanaeth gwerthfawr ar adegau pan mae pobl ar eu mwyaf bregus ac yn cynnig y gwasanaeth am ddim.

Mae £20 yn talu am nyrs am awr.

Mae £70 yn caniatau i rywun fynychu therapi dyddiol mewn hospis Marie Curie.

Rhowch yn hael os gwelwch yn dda.

Pob hwyl Eirian!

This trek will take place 5-15 November 2022.

Marie Curie nurses provide a valuable service at a time when people are at their lowest and offer that service free at the point of delivery:

£20 pays for a nurse for an hour

£70 lets someone attend day therapy at a Marie Curie hospice.

Please give generously. 

Good luck Eirian!

Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council 20.9.22

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 20 SEPTEMBER 2022 7PM
IN PENRHYNCOCH VILLAGE HALL

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 20 MEDI 2022 7YH
YN NEUADD Y PENRHYN
AGENDA

37          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU

38          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB

39          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 26 JULY 2022 / COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 26 GORFFENNAF 2022

40          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI

41          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH

42          PLANNING / CYNLLLUNIO

43          CYLLID/FINANCE

44          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/ ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD

45          CO OPTION OF NEW COUNCILLORSFOR COMMUNITY COUNCILS / CYD OPSIWN O GYNGHORWYR

46          REMEMBERANCE SUNDAY / SUL Y COFIO

47          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL

36          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Dilynwch y linc isod i ymuno a’r cyfarfod yn rhithiol / Please follow the link below to join the meeting virtually:

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting:

Topic: CYNGOR CYMUNED TREFEURIG
Time: Sep 20, 2022 07:00 PM London
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83354192052?pwd=ZmZaTkxzWUVGUVhoQ283SldtMjdJdz09

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

One tap mobile

+442034815240,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

+442039017895,,83354192052#,,,,*008405# United Kingdom

Dial by your location

+44 203 481 5240 United Kingdom
+44 203 901 7895 United Kingdom
+44 208 080 6591 United Kingdom
+44 208 080 6592 United Kingdom
+44 330 088 5830 United Kingdom
+44 131 460 1196 United Kingdom
+44 203 481 5237 United Kingdom

Meeting ID: 833 5419 2052
Passcode: 008405

Cymorth Canser /Macmillan/ Cancer Support

Cynhelir ein bore coffi blynyddol ddydd Mawrth 13 Medi yn Neuadd yr Eglwys, Penrhyn-coch 10.00–11.30a.m.

Dewch i’n cefnogi! Cewch gyfle i fwynhau cwpaned o de neu goffi, a bydd digonedd o gacennau blasus i chi eu prynu.

Estynnir croeso cynnes i bawb.

Os oes gennych awydd gwneud cacennau i’w cyfrannu i’r stondin mi fyddem yn ddiolchgar iawn.

Please come and support our coffee morning on Tuesday 13 September at the Church Hall, Penrhyn-coch 10.00–11.30a.m.

We will be able to offer tea and coffee again this year as well as lots of delicious cakes to buy.

Everyone is very welcome.

If you feel like making cakes to donate to the event, that would be very welcome.