Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor yn Neuadd y Penrhyn, nos Fawrth 17 Ionawr 2023.
Manylion Zoom yn y ffeil ‘Agenda’.

A meeting of the Community Council will be held in the Village Hall, Tuesday 17 January 2023.
Zoom details included in the ‘Agenda’ file.

AGENDA

Trefeurig yn Cofio / Trefeurig Remembers 2022

Suliau Cofio a fu / Previous Remembrance Sundays

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW1

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW2

Enwau Cofeb Pen-bont Rhydybeddau / Names Pen-bont Rhydybeddau Memorial

Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council: 22/11/22

AGENDA

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 22 NOVEMBER  2022 7PM IN HOREB VESTRY

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 22 TACHWEDD 2022 7YH YN FESTRI HOREB

              CHAIRMAN’S ADDRESS/CYFLWYNIAD Y CADEIRYDD
63          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU
64          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB
65          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 18 OCTOBER 2022
COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 18 HYDREF 2022
66          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI
67          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH
53          PLANNING/CYNLLLUNIO
68          CYLLID/FINANCE
69          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/
ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD
70          ADRODDIAD GAN CYNGHORYDD SIR/REPORT FROM COUNTY COUNCIL
71          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL
72          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council

Time: Nov 22, 2022 07:00 PM London

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86186092228

Meeting ID: 861 8609 2228

One tap mobile

+442034815240,,86186092228# United Kingdom

Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council

Gwahoddir cwmnioedd Datblygu Gwefannau i gynnig am gynllunio a chynnal safle gwe i Gyngor Cymuned Trefeurig.

Dylai’r sawl sydd am gynnig ddangos eu profiad o’r math hwn o waith trwy nodi’r cyfnod y maent wedi gweithredu yn y maes ac enwi tri o’u cwsmeriaid yn y Sector Cyhoeddus y gall Cyngor Trefeurig gael mynediad i’w gwefannau.

Dylai cais i dendro gyrraedd y Clerc erbyn 30 Hydref fan bellaf.


Dylid anfon ceisiadau i’r Clerc trwy e-bost at clerctrefeurig@gmail.com

Web Design companies are invited to tender for the design and hosting of a web site for Cyngor Cymuned Trefeurig.

Prospective tenderers should indicate their experience of this type of work by showing the length of time they have operated in the field and provide the names of three of their Public Sector customers whose web sites can be accessed by the Council.

Requests to tender should be received by the Clerk no later than 30 October.

Requests should be made to the Clerk by e-mail at clerctrefeurig@gmail.com

Galw am Gynghorwyr / Call for Councillors

Hysbysiad Cyhoeddus

CYNGOR CYMUNED
TREFEURIG

Hysbysir drwy hyn fod yna
2 sedd wag achlysurol ar gyfer
swydd Cynghorydd ar Gyngor
Gymuned Trefeurig

Gall unrhyw ddeg etholwr yn ardal
etholiadol Cyngor Cymuned
Trefeurig ofyn am etholiad i lenwi’r 2
sedd wag drwy hysbysiad yn
ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i
drosglwyddo i mi yn Neuadd
Cyngor Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA, ar 09/03/2022 neu cyn hynny.
DYDDIEDIG 17/02/2022

Public Notice

TREFFEURIG
COMMUNITY COUNCIL

Notice is hereby given that there are
2 casual vacancies in the office
of Councillor on the Trefeurig
Community Council

Any ten electors of the electoral
area of Trefeurig Community Council may request
an election to fill the 2 vacancies by
notice in writing, addressed and
delivered to me at Neuadd Cyngor
Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA on, or before
09/03/2022
DYDDIEDIG 17/02/2022

Cymorth ariannol / Financial assistance

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL
5 MAES LLANIO
BLAENPLWYF
ABERYSTWYTH
CEREDIGION
SY23 4DD
Clerctrefeurig@gmail.com

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol.  Mi fydd y ceisiadau yn cael eu hystyried yn y cyfarfod sydd i’w gynnal nos Fawrth 16 Chwefror 2021.  Gofynnir i bawb gynnwys y cyfrifon ariannol diweddaraf.

Meinir Jenkins, clerc

Applications for financial assistance are invited.  The applications will be considered in the meeting due to be held 16 February 2021.  Please enclose a copy of the latest financial accounts.

Meinir Jenkins, clerk

Sul y Cofio : Remembrance Sunday

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL

Yn anffodus, oherwydd pandemig Covid-19 ni fydd Cyngor Cymuned Trefeurig yn trefnu gwasanaeth Sul y Cofio wrth y gofgolofn eleni.

Regrettably, due to the Covid-19 pandemic Trefeurig Community Council will not be organizing a Remembrance Service at the war memorial this year.

Delyth James
Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig
22.10.20