Pen-bont Rhydybeddau

Ysgol Trefeurig

Cae Chwarae / Play Area

1926: Henoed Trefeurig / Senior Citizens

Rhes gefn / Back row: John James, (ciper bach); Josiah Richards, Ann Richards; Harriet Pierce; David Pierce, Pen-bont; Tom Edwards, Salem; John Hughes, Tanbryn; John Thomas, New Inn, Cwmerfyn; Mary Jane Lewis, Pen-rhiw
Rhes flaen / Front row: Hannah Evans, yr Efail, Penrhyn-coch; Ann Williams, Darren Bank; Lisa Jones, Tanffordd, Salem; Marged Davies, Cwmerfyn; Elizabeth James, Lletysbens; ?; Mary Davies, Brynmadog; L. Jones, Rhyd-y-ceir; E. Spedding, Cwmsymlog; E. Edwards, Brynawel, Cwmerfyn; A. Sandford, Penrhiw, Salem. [S. Magor, Llandre. Y Tincer 3.1980]

1926: Sefydliad y Merched Trefeurig / Ladies Institute

Rhes gefn / Back row: Mrs E. J. Mason, (Glanrafon); Mrs Sophia Lewis, Rhos-goch; Mrs Mason, Cwmisaf; Mrs Edwards, Ty’ngwndwn; Mrs Harriet Evans, Llety-sbens; Mrs Mary Jones, Brogynin (Par.); Mrs M. Garnett, Bryn Madog; Mrs Hughes, Pengeulan
Ail res / Second row: Miss E. James, Hendre gwyndir; Miss Bronwen Davies, Bryntirion; Mrs Hughes, Brynawel; Miss Morgans, Fron–felen, Madog; Mrs M. Morgan, Cartrefle; Mrs Jones, Coumbia; Mrs Wood, Penrhiw; Mrs E. A. Rowlands, Fodwen; Miss M J Goldsworthy, Llwynprysg; Miss Dora Evans, Cwmbwa; Miss Jones, Plas Brogynin
Y trydydd rhes / Third row: Miss Eirlys James, Maesmeurig; Mrs Lizzie Jones (Davies) Bow St; Mrs Connie Jones, Ty’r Ysgol; Mrs A E Smith, Salem (Bryngwyn)
Rhes ffrynt / Front row: Mrs M M Rees (Williams), Swyddfa’r Post, Cwmsymlog heddiw; Miss M M Morris, Lefel Gopor; Miss Myfanwy Richards, (Pen-y-bont); Mrs Dilys Evan, Aberystwyth; Mrs A M Evans, Pen-y-bont
( Y Tincer, Tachwedd 1978. Llun gan Mrs M E Edwards, Machynllleth (Mary Wood, Penrhiw, Salem).

Yn wreiddiol, honnwyd mai 1926 oedd dyddiad y llun isod (a ymddangosodd yn y Tincer mis Hydref, 1978) ond wedyn ym mis Tachwedd daeth y llun uchod a’r dyddiad 1926 arni. Rheswm arall i brofi mai ar ôl 1926 yw’r isod yw’r ffaith nad yw’r isod yn cynnwys pobl o Salem oherwydd sefydlwyd cangen yno yn fuan ar ôl 1926.

Originally it was stated that the date of the photo below (which appeared in the Tincer in October, 1978) was 1926, but in November the photo above appeared with the date, 1926. Another reason to prove that the photo below was taken after 1926 is that no members from Salem appear, as a branch was established there shortly after 1926.

1926+: Sefydliad y Merched Trefeurig / Ladies Institute

Rhes gefn / Back row: Margaret Jane James, Maesmeurig; Harriet Evans, Llety-sbens; Margaret Edwards, Cwmerfyn Farm; Mrs Gladys Owen; Clara Jones, Cwmsymlog; Miss E. James, Hendre Gwydir; Bronwen Davies, Penrhyn-coch; Mary J. Morgan, Y Banc; Elizabeth Rowlands; Ann Edwards, Brynawel.
Rhes flaen / Front row: Mary Garnett, Brynmadog; Elizabeth Morris, Lefel Gopr; Mary Morgan, Cartrefle; Ellen Jane Hughes, Brynawel; Gladys Morgan, Cwmsymlog Arms; Connie Jones, Ty’r Ysgol; Elizabeth Mason, Cwmisaf; Sophia Lewis, Rhos-goch; Mrs Elizabeth Ann Rowlands, Y Fodwen, Penrhyn-coch (100 oed Tach, 1978); Mary Ellen Hughes, Pengeulan. (Y Tincer Hyd 1978. Llun oddi wrth Mrs Gladys Owen, Llanbadarn Fawr)

1930?

Rhes gefn / Back row: Nano Evans, Penbont; William Richards, Tynewydd; Joseiah Richards, Penbont; Tom Edwards, Salem; Evan Thomas, Llwynprysg; Willliam Morgan, Goginan Fawr (Banc); Dafydd Owen, Lluestfach; Professor Morgan, Bwlch; Mrs Morgan, Bwlch.
Rhes flaen / Front row: Ann Richards, Tynewydd; Mary Ann Owen, Lluestfach; Elizabeth Spedding; Mrs Sandford, Penrhiw; Ann Williams, Darren Bank; ? ; Mary Davies, Bryn Madog; ?; Catrin Jones, Rhyd-y-ceir; Elizabeth James, Lletyspens; Elizabeth Jones, Llwynprysg
Rhes gefn / Back row: Proffesor Morgan, Bwlch; ?; ?; ?; William Morgan, Banc; John Jones, Cwm; William Richards, Tynewydd; Richard Edwards, Clawdd Melyn; Tom Edwards, Llwyn-prysg
Rhes flaen / Front row: Mrs Morgan, Bwlch; ?; ?; Mary Owen, Lluest fach; ?; Catrin Jones, Rhydyceir; Mary Davies, Bryn Madog; Elizabeth James, Lletyspens; Marged Davies, Cwmerfyn; Mary Jones, Merfin House; Ann Richards; Nano Evans

1944/5+? Ysgoldy Pen-bont Rhydybeddau

Ysoldy Fach, Pen-bont Rhydybeddau.
Adeilad yn eiddo i’r Bedyddwyr ond pob enwad yn mynychu.
Little School, Pen-bont Rhydybeddau.
A building belonging to the Baptist cause but all denominations attended.

Rhes gefn / Back row: Tomi Morgan, Nant-yr-aur, Cwmerfyn; Hurwyn Jones, Bancydarren; Meurig Evans, Tanrallt; Brian Andrews; Ronnie Taylor (efaciwi); ? Lamb (efaciwi)
Ail res / Second row: Megan Thomas, Ty’n-gelli; Olwen Jones, Ty’r Ysgol; Eirlys Mason, Cwmisaf; Carrie Evan, Delfan; Mrs Annie Mary Evans, Tan’rallt
Y drydedd res / Third row: Nan Evans, Bancydarren; Marjorie Andrews; Mrs Connie Jones; Y Parchg Dafydd ap Morgan (Jezreel, Goginana Tabernacl, Cwmsymlog); ei briod / his wife Mair Elli; Connie Andrews, Alun Evans, Bancydarren; Gwynfor Davies, Tegwyn Jones.
Ar y chwith ffrynt / On the left front: Norman Prescott (efaciwi); Brenda Prescott (efaciwi); Mairona Morgan, Cartrefle; June Prescott (efaciwi)
Y rhes flaen / Front row: ?; Barbara Prescott (efaciwi); Margaret Douglas; Mair Jones, Cemlyn; Palma Evans; Eirlys Jones, Cemlyn (yn dal y darian / holding the shield); Emyr Jones, Bancydarren; Tommy Freeman (efaciwi) yn dal y darian arall / holding the other shield; Elfed Davies; Islwyn Davies (Tregerddan nawr); Peter Jackson (efaciwi).
[Y Tincer 6/7.1979; llun gan Miss Mary Richards a Mr William Richards, Tynewydd]

1946 Sefydliad y Merched yn dathlu’r 21 oed / WI celebrating 21 years

Roderick Bowen AS / MP; i’r chwith iddo ei chwaer / to his immediate left his sister; ar y chwith yn y rhes gefn / on the left in the back row Mrs D O Evans, Pigeonsford; y wraig gyntaf i’r dde o RB yw / the lady to the right of RB is Mrs Watkins, Fron-goch; ychydig i’r dde / a little to the right is Bess Hewit, Cwmerfyn; Y gŵr ar y dde / Man on the right: Dan Jones, prifathro / headmaster Trefeurig; i’r dde ohono / to his right Wendy Morgan, Cartrefle. O’i blaen / in front is Mrs Evans, Bancydarren, Marged Ann Morgan, Banc. Y gŵr i’r chwith o’r gacen / the man to the left of the cake: James Davies, prifathro / headmaster Ysgol Rhydypennau; i’r chwith ohono / to his left Mrs Dan Jones, Ty’r Ysgol ac wedyn / and then Mrs James Davies, Rhydypennau, Madge ?; Mari Morgan Cartrefle yw’r wraig ym mlaen (canol) y llun / is the woman in the (centre) front. (TL)
Rhes gefn / back row: Katie Lewis, Glanrafon (Rhosgoch); ?, ?, ?, Dilys Evans, Glanrafon (Stryd y Faenor); Blodwen Jones, Glandwr, Bancydarren; ?; Miss Mary Edwards, Gwar-ffin (James, Clawddmelyn); Jennie Evans, Bwlchydderwen (Penparcau); ? ;? ?; Valmai Benjamin, Ponterwyd; Lisi Davies, Salem (Tŷ Marged Ann) – chwaer / sister of Sali Magor.
Rhes ganol / Middle row: ?; ?; Anita James, Tal-y-bont; Riffuna Owen, Tal-y-bont; ?; Maude Hughes, Llythyrdy, Pen-llwyn; Mrs Maelgwyn Morris (gwraig gweinidog / minister’s wife Pen-llwyn); Mrs Olwen Jones, Pandy, Pen-llwyn; Mrs Benjamin, Ponterwyd; ?; ?; ?; ?; ?; Mrs Garnet, Brynmadog; Mrs Lewis, Rhos-goch; ?
Rhes blaen / Front row: ?; ?; ?; ?; ?; Mrs D O Evans, Pigeonsford; ?; Mrs Dan Jones, Tŷ’r Ysgol; ?; Mrs Watkins, Fron-goch; ?; ?; Miss Mason, Llys Alaw, Rhydypennau; ?; ?; Mrs Trefor Jones, Llythyrdy, Ponterwyd; ? (Y Tincer Chwe 1993, Mrs Enid Vaughan, Capel Bangor)
NEU awgrym arall am yr enwau / OR another suggestion: ?; ?; ?; ?; ?; Mrs K P Davies; Miss Lily Lumley; Mrs Dan Jones, Trefeurig; Miss Sara Owen, Aberteifi, trys. y sir / county treas., Cardigan

1960au / 1960s

1991 Pont Tyngelli Bridge

13.7.2019 Dadorchuddio’r Gofeb
Unveiling the War memorial

13.7.2019 Dadorchuddio’r Gofeb a fu yn Ysgol Trefeurig
Unveiling the War Memorial once housed in Trefeurig School