Etholiad / Election 2022 (1)

Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council

Mae’r canlynol wedi’u hethol heb wrthwynebiad fel Cynghorwyr Cymuned Trefeurig :

The following have been duly elected as Community Councillors for Trefeurig without a contest:

Enw / NameDisgrifiad / Description
Emlyn, LowriAnnibynnol / Independent
Evans, Mel
James, Delyth MaryPlaid Cymru / The Party of Wales
James, Shan
Owen, Robert RichardPlaid Cymru / The Party of Wales
Price, Gwenan
Reynolds, Eirian WynIndependent

Teyrngedau i Lyn / Tributes to Lyn

Trist yw cofnodi marwolaeth y Parchg Lyn Lewis Dafis, Gweinidog Cynorthwyol, ardal weinidogaeth Bro Padarn.
Colled fawr i’r pentref a’r gymuned.

19 Mawrth Sadwrn 12.00 o’r gloch: gwasanaeth byr o weddi a diolchgarwch er cof am Y Parchedig Lyn Lewis Dafis, yn Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch.

Cynhelir gwasanaeth angladd preifat yn Amlosgfa Aberystwyth fore Sadwrn, 26 Mawrth, a gwasanaeth coffa cyhoeddus i ddilyn am 2.00pm yn Eglwys Llanbadarn Fawr. Blodau’r teulu yn unig. Rhoddion os dymunir at Uned Gofal Dwys Ysbyty Bronglais trwy law’r ymgymerwr, D J Evans, Kairali, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ.

The community of Penrhyn-coch is saddened by the passing of Revd Lyn Lewis Dafis, Associate minister, Bro Padarn.
A great loss to the village and the local community.

19 March Saturday 12.00: a short service of prayer and thanksgiving in memory of the Revd Lyn Lewis Dafis at St John’s church Penrhyn-coch.

A private funeral service will be held on the morning of Saturday, 26 March at Aberystwyth Crematorium, followed by a public memorial service at 2.00pm in Llanbadarn Fawr Church. Family flowers only. Donations if desired towards the Bronglais Intensive Therapy Unit, c/o D J Evans, Funeral Directors, Kairali, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ.


Teyrnged gan Richard E. Huws
(Gwefan Esgobaeth Tyddewi)

Tribute by Richard E. Huws
(Diocese of St Davids website)

Y Parchg Lyn Lewis Dafis

Cadair arall i Judith! / Another Chair for Judith!

Englyn cyfarch i’r bardd buddugol, Parch. Judith Morris:

YR ANGOR A WNAETH GYDIO
DY AWEN TRA YN LLIFO,
EIN LLONGYFARCHION WRTH IT’ DDOD
A CHLOD AM BERL DIGURO. gan Emyr Davies

Galw am Gynghorwyr / Call for Councillors

Hysbysiad Cyhoeddus

CYNGOR CYMUNED
TREFEURIG

Hysbysir drwy hyn fod yna
2 sedd wag achlysurol ar gyfer
swydd Cynghorydd ar Gyngor
Gymuned Trefeurig

Gall unrhyw ddeg etholwr yn ardal
etholiadol Cyngor Cymuned
Trefeurig ofyn am etholiad i lenwi’r 2
sedd wag drwy hysbysiad yn
ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i
drosglwyddo i mi yn Neuadd
Cyngor Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA, ar 09/03/2022 neu cyn hynny.
DYDDIEDIG 17/02/2022

Public Notice

TREFFEURIG
COMMUNITY COUNCIL

Notice is hereby given that there are
2 casual vacancies in the office
of Councillor on the Trefeurig
Community Council

Any ten electors of the electoral
area of Trefeurig Community Council may request
an election to fill the 2 vacancies by
notice in writing, addressed and
delivered to me at Neuadd Cyngor
Ceredigion, Penmorfa,
Aberaeron SA46 0PA on, or before
09/03/2022
DYDDIEDIG 17/02/2022

EIRA / SNOWSTORM 1982 (3)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i David Binks am y lluniau canlynol:
Ardal Cefn-llwyd, Penrhyn-coch yn dilyn
Thanks to David Binks for the photos below:
Cefn-llwyd area, followed by Penrhyn-coch
John Morgan; Tom Hulme
Berry Evans (dde / right)
Stablau Berry Evans / Berry Evans’ stables
Tegwyn Lewis, Everet Evans
Eglwys S Ioan / S John’s Church
Penrhyn Canol
Tu fas mynediad i’r Ysgol / Outside School Entrance
Garej / Garage
David Sadler, Frank Binks, Wynne Davies
Daniel Huws
Tony, Margaret Lewis, Gavin; Heather Binks
Penrhiwnewydd

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

EIRA / SNOWSTORM 1982 (2)

Pwy sy’n cofio Eira Mawr 7/8 Ion 1982?

Who remembers the Snowstorm on 7/8 Jan 1982?

Diolch i Robert a Gillian Dobson am y lluniau isod:
Thanks to Robert and Gillian Dobson for the photos below:
Brian Dafis
Terry Jones yn dychwelyd o’r Siop / returning from the shop

Anfonwch eich lluniau:
whhowells@gmail.com

Send your photos to:
whhowells@gmail.com

Cefnogwch y Parc / Support the Park