Clwb Ieuenctid Penrhyn-coch Youth Club

Diolch i Glwb Ieuenctid Penrhyn-coch am y gwahoddiad i’r rhai dros 65 i gael coffi, mins peis a sgwrs yn Nhafarn y Roosters bore Sadwrn, ac am ein difyrru â chaneuon Nadoligaidd.

Thank you to Penrhyn-coch Youth Club for inviting all over-65 year olds for a coffee, mince pie and a chat at Tafarn y Roosters on Saturday morning, and for entertaining us with a selection of Christmas songs.

Amserlen Bws Ionawr 2023 / Bus Timetable January 2023

Mewn datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion:

“Mae’r tendrau a dderbyniwyd yn rhan o broses gaffael ar gyfer gweithredu sawl gwasanaeth wedi dangos cynnydd sylweddol mewn costau. Mae hyn wedi arwain at ofyn am gynnydd sylweddol mewn lefelau cymhorthdal ar adeg pan fo cyllid cyhoeddus dan bwysau aruthrol. Mae’r costau uwch yn adlewyrchu’r heriau penodol sy’n effeithio ar y diwydiant bysiau ar hyn o bryd, sy’n cynnwys costau gweithredu sylweddol uwch, diffyg gyrwyr cymwys ar gael, ansicrwydd ynghylch dulliau ariannu yn y dyfodol yn ogystal â gostyngiad yn nifer y teithwyr a newid mewn ymddygiad teithio.

“Mae nifer y teithwyr wedi bod yn gostwng ledled Cymru ac wedi haneru i bob pwrpas yn y cyfnod rhwng 1982, lle cafwyd 181 miliwn o siwrneiau gan deithwyr, a 2019/20 lle cafwyd 91 miliwn o siwrneiau gan deithwyr. Mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar hyn yn sylweddol, a gwelwyd gostyngiad i 26 miliwn o siwrneiau gan deithwyr yn 2020/21, sydd wedi cael effaith bellach ar hyfywedd gwasanaethau bysiau lleol.

“Bydd gwasanaethau 22T (Aberystwyth-Pontarfynach), 27T (Penrhyncoch-Penbontrhydybeddau) a T29 (Cylch Tregaron), sy’n ymateb i’r galw, yn dod i ben ddiwedd Rhagfyr 2022 oherwydd y costau sylweddol o’u darparu a’r lefel isel iawn sy’n eu defnyddio, sy’n cyfateb i lefelau anhyfyw o gymhorthdal cyhoeddus fesul siwrnai teithiwr.

“Bydd newidiadau i amserlenni gwasanaethau 525 (Aberystwyth-Ponterwyd), 526 (Aberystwyth-Penrhyncoch) a 585 (Aberystwyth-Tregaron-Llanbedr Pont Steffan) yn seiliedig ar gynigion gan y gweithredwyr bysiau lleol ac yn adlewyrchu’r hyn y gellir ei gyflawni’n weithredol gyda’r adnoddau sydd ar gael, o ran bysiau a gyrwyr, ar hyn o bryd.

“Mae’r holl gontractau hyn wedi’u dyfarnu ar sail 6 mis er mwyn caniatáu adolygiad ehangach.

According to Ceredigion County Council:

“The tenders received as part of a procurement process for operating several services have shown significant cost increases. This has resulted in substantial increases in subsidy levels being requested at a time when public finances are under tremendous pressure. The higher costs are largely reflective of particular challenges affecting the bus industry currently which includes considerable increased operating costs, lack of qualified and available drivers, uncertainty around future funding mechanisms as well as declining passenger numbers and changing travel behaviours.

“Bus passenger numbers have been in decline across Wales and essentially halved in the period between 1982, where there were 181 million passenger journeys and 2019/20 where there were 91 million passenger journeys. This has been severely compounded by the Covid-19 pandemic, which saw a drop to 26 million passenger journeys in 2020/21, that has further impacted on the viability of local bus services.

“The 22T (Aberystwyth-Devil’s Bridge), 27T (Penrhyncoch-Penbontrhydybeddau) and T29 (Tregaron Circular) demand responsive services will stop at the end of December 2022 due to the significant costs associated with providing them and the very low level of usage, which equate to unviable levels of public subsidy per passenger journey.

“There will be changes to the timetables on the 525 (Aberystwyth-Ponterwyd), 526 (Aberystwyth-Penrhyncoch) and 585 (Aberystwyth-Tregaron-Lampeter) services. These timetables are based on proposals provided by the local bus operators and reflect what is operationally deliverable with the resources available, in terms of buses and drivers, at this time.

 
“All these contracts have been awarded on a 6 month basis to allow for a wider review.

Ysgol Penrhyn-coch

Mis Hydref 2022

Sbri Diri

Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen hwyl fawr yn Sbri Diri yr Urdd yn Ysgol Penweddig drwy ganu a dawnsio yng nghwmni Siani Sionc a Mr. Urdd wrth gwrs.

Gweithdy Barddoniaeth

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 mewn gweithdy rhithiol yng nghwmni y prifardd Ceri Wyn Jones. Pwrpas y gweithdy oedd i greu cwpled ar gyfer cerdd arbennig gan Ysgolion Cynradd Ceredigion i dîm pêl-droed Cymru i ddangos ein cefnogaeth iddynt.

Cogurdd

Braf oedd gweld cymaint o blant yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd eleni. Bu Telyn, Harrison, Florence, Mya, Cai, Harri, Twm, Elis, Iona a Gruff yn creu brechdanau bendigedig. Diolch yn fawr iawn i Mrs. Watkins am feirniadu.   Llongyfarchiadau mawr i Gruff a wnaeth ddod yn fuddugol yn rownd yr Ysgol a da iawn iddo am gymryd rhan yn y rownd rhanbarthol yn Ysgol Bro Teifi.  

Coedwig Gogerddan

Aeth plant y Dosbarth Derbyn draw i Goedwig Gogerddan am dro. Cawson nhw llawer o hwyl yn gwneud amryw weithgaredd yna.

Sgwrs PC Dave Goffin

Diolch i PC Dave Goffin am gynnal sgwrs gyda’r disgyblion am ddiogelwch Gŵyl Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Llysgenhadon Gwych

Da iawn i Lysgenhadon Gwych yr Ysgol am hyrwyddo hawliau plant ac annog dysgwyr i gwblhau holiadur Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes, cyn gwyliau’r hanner tymor.   

Cwrdd Diolchgarwch

Cynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgarwch yng Nghapel Horeb. Seiliwyd ein gwasanaeth ar stori ‘Y Samariad Trugarog’.  Cafwyd darlleniad o’r Beibl, drama o’r Stori, llefaru y gerdd ‘Eisiau ac Angen’ gan Menna Jones, gweddïau ac emyn. Da iawn chi blant am gyflwyniadau gwych!

Ysgolion Pen-llwyn a Penrhyn-coch

Sut mae fy ardal yn fy ysbrydoli?

Dyma gwestiwn ein thema ar hyn o bryd. Bu sawl trip diddorol a chyffrous.

Blwyddyn 1, 2, 3 a 4

Bu cyffro mawr yn yr ysgol pan ffeindiodd blentyn ddilledyn carpiog di enw ar iard yr ysgol. Wedi edrych yn ofalus ar y dilledyn gwelwyd bod neges ddiddorol wedi ei guddio yn y dilledyn. Neges oddi wrth Pat Pen-dam yn holi am gwmni plant Ysgol Penrhyn-coch yn Llyn Pen-dam. Y plant felly yn mynd ati ar google maps i ddarganfod ble roedd Llyn Pen-dam. Roedd y cyffro y diwrnod canlynol gyda’r plant yn mynd ar y bws i Lyn Pen-dam. Ar ôl cyrraedd yno roedd yna neges yn aros iddynt yn ei holi i greu creadur a byddai yn gallu byw yn Llyn Pen-dam yn gwmni i Pat. Roedd y plant yn barod am yr her. Nôl yn yr ysgol bu y plant yn gwrando ar chwedlau enwog – Llyn Y Fan Fach a hanes Llyn Barfog ac yn mwynhau dysgu am greaduriaid a chymeriadau gwahanol. Eu her nawr yw creu cymeriadau eu hun – ysgrifennu portreadau ac yn creu model 3d allan o glai. Mae’r plant wrth eu bodd yn arbrofi ac yn casglu syniadau. Am gyffrous! 

 Blwyddyn 5 a 6  

Y mae blwyddyn 5 a 6 yn cael hwyl arni wrth edrych ar y diwydiant mwyngloddio a fu yn yr ardal. Yn gyntaf, pob clod i’r plant am gerdded taith y mwyngloddwyr o Gwmerfyn i Gwmsymlog – tua 4 milltir. Yna, aethant i Fwynglawdd Llywernog am y dydd i flasu beth oedd y daith tanddaearol a bywyd bob dydd fel i’r mwyngloddwyr yno. Yn olaf, bu’r plant i Gwmystwyth i edrych ar yr adfeilion a dysgu mwy am hanes y mwyngloddwyr yng nghwmni Ioan Lord. Diolch i Ioan am siarad gyda’r plant ac am gynnal gweithdy yn yr ysgol hefyd. Yr oedd pob lleoliad yn sbardun wych i’n gwaith Llythrennedd a Chelfyddydau mynegiannol. Bu’r plant yn sgetsio a thynnu ffotograffau tra yn y 3 lleoliad.

Diolch i Anna ap Robert am ddod mewn i’n helpu i greu dawns i ddangos bywyd y mwyngloddwyr. Diolch hefyd i Miss. Seren am ein helpu i greu darn o waith tecstiliau am fwyngloddio.   

Ein cam nesaf yw creu arddangosfa greadigol o’r hyn a ddysgwyd erbyn canol mis Tachwedd. Haws ddweud wrth wynebau’r plant y cyffro a gawson nhw wrth ddysgu am hyn.      

Trefeurig yn Cofio / Trefeurig Remembers 2022

Suliau Cofio a fu / Previous Remembrance Sundays

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW1

Enwau ar y Gofeb / Names on the Memorial WW2

Enwau Cofeb Pen-bont Rhydybeddau / Names Pen-bont Rhydybeddau Memorial

Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council: 22/11/22

AGENDA

MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 22 NOVEMBER  2022 7PM IN HOREB VESTRY

CYFARFOD I’W GYNNAL NOS FAWRTH 22 TACHWEDD 2022 7YH YN FESTRI HOREB

              CHAIRMAN’S ADDRESS/CYFLWYNIAD Y CADEIRYDD
63          APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU
64          DECLARATION OF INTERESTS / DATGANIAD O DDIDDORDEB
65          MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING HELD 18 OCTOBER 2022
COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A GYNHALIWYD 18 HYDREF 2022
66          MATTERS ARISING / MATERION YN CODI
67          CORRESPONDENCE / GOHEBIAETH
53          PLANNING/CYNLLLUNIO
68          CYLLID/FINANCE
69          REPORT ON VARIOUS MEETINGS ATTENDED/
ADRODDIAD AR GYFARFODYDD A FYNYCHWYD
70          ADRODDIAD GAN CYNGHORYDD SIR/REPORT FROM COUNTY COUNCIL
71          ANY OTHER BUSINESS / UNRHYW FUSNES ARALL
72          DATE OF NEXT MEETING / DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Meinir Jenkins is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cyngor Cymuned Trefeurig Community Council

Time: Nov 22, 2022 07:00 PM London

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86186092228

Meeting ID: 861 8609 2228

One tap mobile

+442034815240,,86186092228# United Kingdom

Taith Eirian i Batagonia / Eirian’s Trek to Patagonia

TUDALEN JUST GIVING / PAGE

Mae’r daith yn digwydd 5-15 Tachwedd 2022.

Mae Nyrsys Marie Curie yn darparu gwasanaeth gwerthfawr ar adegau pan mae pobl ar eu mwyaf bregus ac yn cynnig y gwasanaeth am ddim.

Mae £20 yn talu am nyrs am awr.

Mae £70 yn caniatau i rywun fynychu therapi dyddiol mewn hospis Marie Curie.

Rhowch yn hael os gwelwch yn dda.

Pob hwyl Eirian!

This trek will take place 5-15 November 2022.

Marie Curie nurses provide a valuable service at a time when people are at their lowest and offer that service free at the point of delivery:

£20 pays for a nurse for an hour

£70 lets someone attend day therapy at a Marie Curie hospice.

Please give generously. 

Good luck Eirian!

Cymdeithas y Penrhyn: Dafydd Morris Jones

Testun y sgwrs: A oes dyfodol i ffermwyr yr ucheldir?

Apêl Cemo Bronglais / Bronglais Chemo Appeal

Staff meithrinfa yn cynllunio taith gerdded ar gyfer Apêl Cemo Bronglais

Nursery staff plan hike for
Bronglais Chemo Appeal

Mae staff Gofal Plant Gogerddan yn heicio i fyny Cadair Idris ar 22 Hydref i godi arian ar gyfer Apêl Cemo Bronglais ar ôl i un o’u cydweithwyr gael diagnosis o ganser y fron.

Staff at Gogerddan Childcare are hiking up Cadair Idris on 22nd October to raise money for the Bronglais Chemo Appeal after one of their colleagues was diagnosed with breast cancer.

Rhai o’r staff sydd yn cymryd rhan / Some of the nursery staff taking part (o’r chwith / from left): Emma Cook; Manon Webb; Angela Sheehy; Lianne Savage; Emma Brownlie; Myfanwy Healy; Tirion Evans; Abby Lees, Lucy Pearson, Elizabeth Jackson; Emma Healy; Ffion Ellis; Rose Brennan; Andrea North.
Jacqueline Walters

Mae pedwar ar ddeg o’r 28 o staff ym meithrinfa’r plant ym Mhenrhyn-coch yn cymryd rhan ac maen nhw’n rhannu’n ddau grŵp, un yn gwneud y daith gerdded 11 milltir lawn i’r copa ac yn ôl ar lwybr Minffordd, a’r llall yn gwneud y daith fyrrach, taith chwe milltir i’r llyn, Llyn Cau, ac yn ôl.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr y feithrinfa, Emma Healy: “Rydyn ni’n gwybod y bydd y daith gerdded yn anodd, gydag esgyniad o 4,000 troedfedd, ond rydyn ni’n gobeithio cwblhau sialens y copa lawn mewn wyth awr. Rydym yn mynd i fod yn gwneud rhywfaint o hyfforddiant ar y llwybr arfordirol i geisio paratoi ein hunain.

“Roedden ni eisiau cefnogi’r Apêl oherwydd bod un o’n haelodau staff, Jacqueline Walters, yn derbyn triniaeth yn yr uned ddydd cemotherapi ar hyn o bryd ac mae hi’n gweld yn uniongyrchol sut mae angen uned newydd a’r effaith y bydd yn ei chael.

“Hefyd, mae rhai o’r staff wedi colli anwyliaid i ganser ac roedden ni i gyd eisiau helpu’r Apêl i gyrraedd ei tharged.”

Cafodd Jacqueline, 51, sy’n nyrs feithrin yn y ganolfan gofal plant ac yn byw ym Mronnant, ddiagnosis o ganser y fron ym mis Ebrill ac ar ôl llawdriniaeth mae bellach yn derbyn cemotherapi yn yr uned.

Dywedodd: “Rwyf wrth fy modd bod fy nghydweithwyr yn codi arian ar gyfer yr Apêl. Mae staff yr uned i gyd wedi bod yn wych.”

Os hoffech gyfrannu at sialens meithrinfa Gogerddan, ewch i:
https://www.justgiving.com/GogerddanChildcare22

Dywedodd Bridget Harpwood, Swyddog Codi Arian ar gyfer Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Lansiwyd Apêl Cemo Bronglais i godi’r £500,000 terfynol sydd ei angen ar gyfer y gwaith adeiladu i ddechrau ar uned ddydd cemotherapi bwrpasol newydd ar gyfer Ysbyty Bronglais.

“Rydym yn falch iawn o adrodd bod yr Apêl bellach wedi pasio ei tharged. Fodd bynnag, o ystyried yr hinsawdd economaidd bresennol, rydym yn rhagweld y bydd costau adeiladu yn cynyddu. Bydd pob ceiniog a godir, gan gynnwys rhoddion yn y dyfodol, felly yn mynd yn uniongyrchol i gronfa’r Apêl, gydag unrhyw arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r rhai yr effeithir arnynt gan ganser ar draws Ceredigion a chanolbarth Cymru.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr Apêl ewch i: www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

At least 14 of the 28 staff at the children’s nursery in Penrhyn-coch are taking part and they are splitting into two groups, one doing the full 11-mile walk to the summit and back on the Minffordd path, and the other doing the shorter six-mile walk to the lake, Llyn Cau, and back.

Managing Director of the nursery, Emma Healy, said: “We know the hike will be tough, with an ascent of 4,000 feet, but we are hoping to complete the full summit challenge in eight hours. We are going to be doing some training on the coastal path to try to prepare ourselves.

“We wanted to support the Appeal because one of our staff members, Jacqueline Walters, is currently receiving treatment at the chemotherapy day unit and she is seeing first-hand how a new unit is needed and the impact it will have.

“Also, some of the staff have lost loved ones to cancer and we all wanted to help the Appeal to reach its target.”

Jacqueline, 51, who is a nursery nurse at the childcare centre and lives in Bronant, was diagnosed with breast cancer in April and after surgery is now receiving chemotherapy at the unit.

She said: “I am over the moon that my colleagues are fundraising for the Appeal. The staff at the unit have all been brilliant. I am going to be sponsoring one of my teddy bears to go on the hike with them.”

If you would like to donate to the Gogerddan nursery challenge, go to:
https://www.justgiving.com/GogerddanChildcare22

Bridget Harpwood, Fundraising Officer for Hywel Dda Health Charities, said: “The Bronglais Chemo Appeal was launched to raise the final £500,000 needed for construction to start on a new, purpose-built chemotherapy day unit for Bronglais Hospital.

“We are delighted to report that the Appeal has now passed its target. However, given the current economic climate, we predict that construction costs will increase. Every penny raised, including future donations, will therefore go directly to the Appeal fund, with any surplus funds used to support those affected by cancer across Ceredigion and mid Wales.”


For further information on the Appeal go to: www.hywelddahealthcharities.org.uk

Cyngor Cymuned Trefeurig / Community Council

Gwahoddir cwmnioedd Datblygu Gwefannau i gynnig am gynllunio a chynnal safle gwe i Gyngor Cymuned Trefeurig.

Dylai’r sawl sydd am gynnig ddangos eu profiad o’r math hwn o waith trwy nodi’r cyfnod y maent wedi gweithredu yn y maes ac enwi tri o’u cwsmeriaid yn y Sector Cyhoeddus y gall Cyngor Trefeurig gael mynediad i’w gwefannau.

Dylai cais i dendro gyrraedd y Clerc erbyn 30 Hydref fan bellaf.


Dylid anfon ceisiadau i’r Clerc trwy e-bost at clerctrefeurig@gmail.com

Web Design companies are invited to tender for the design and hosting of a web site for Cyngor Cymuned Trefeurig.

Prospective tenderers should indicate their experience of this type of work by showing the length of time they have operated in the field and provide the names of three of their Public Sector customers whose web sites can be accessed by the Council.

Requests to tender should be received by the Clerk no later than 30 October.

Requests should be made to the Clerk by e-mail at clerctrefeurig@gmail.com

£780 er budd Macmillan / £780 raised for Macmillan

CAN DIOLCH I CHI I GYD!
Gwerthfawrogir eich cefnogaeth hael i’r Bore Coffi er budd Canser Macmillan yng Ngheredigion.

A HUGE THANK YOU TO YOU ALL!
Your generous support to the recent Coffee Morning in aid of Macmillan Cancer in Ceredigion is greatly appreciated.