Wythnos Cymorth Cristnogol / Christian Aid Week 15-21 Mai/May

Mae casgliad 2022 Penrhyn-coch at Gymorth Cristnogol yn un drwy’r we – fel y digwyddodd yn 2020 a 2021; ni fydd casgliad o ddrws i ddrws.
GALLWCH GYFRANNU YMA
Os nad am wneud ar y we gallwch anfon siec yn daladwy i ‘Gymorth Cristnogol’ at William Howells, Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch SY23 3EQ neu at Eglwys St Ioan d/o Y Ficerdy, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP. Bydd y  ddau sefydliad yn eu tro yn anfon yr arian ymlaen at Gymorth Cristnogol.

Mae blychau casglu hefyd ar gael am yr wythnos yn y Siop ac yn Garej NISA Tŷ Mawr.

The 2022 Penrhyn-coch collection for Christian Aid is again through this JustGiving page, as in 2020 and 2021; there will be no door-to-door collection. 
PLEASE DONATE HERE
If you do not wish to donate through this page, you can donate by cheque payable to ‘Christian Aid’ and please send to William Howells,  Rhyd-y-gof, Penrhyn-coch SY23 3EQ or to St John’s Church, c/o Y Ficerdy, Garth, Penrhyn-coch SY23 3EP. The churches will send your contribution on to Christian Aid.

Collection boxes are also available during this week at the Shop and at NISA Tŷ Mawr Garage.

Cymorth Cristnogol / Christian Aid 2021

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu. Casglwyd £700 hyd at 23 Mai. Bydd y dudalen gasglu ar agor hyd at ddiwedd mis Mai.  

Thank you very much for all the contributions received. £700 has been collected up to 23 May.  The Justgiving page will remain open until 31 May.

Tudalen JustGiving Page

Her Cerdded Cymru / Walk Wales for the Air Ambulance

Mae Ysgol Penrhyn-coch wedi penderfynu codi arian tuag at elusen ambiwlans awyr Cymru mewn cysylltiad a’r ‘Walk for Wales Challenge 2021’. Dros cyfnod yr hanner tymor, gan ddechrau ar ddydd Sadwrn Mai 29ain, ac yn rhedeg tan dydd Sul 6ed o Fehefin, byddwn yn gosod yr her canlynol:

Plant

I gerdded cyfanswm o 16 milltir dros yr wythnos. Gan ddechrau ar ddydd Sadwrn y 29ain o Fai, ac yn gorffen ar ddydd Sul y 6ed o Fehefin, mae’n golygu cerdded ar gyfartaledd 2 milltir bob dydd. Byddwn yn cyfri’r milltiroedd gan ddefnyddio’r app Strava – gan ei fod wedi bod mor llwyddiannus yn ystod yr her diwethaf.

Byddwn yn rhannu’r ddolen ar gyfer ein tudalen Strava ar ein tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol.

Rhieni

Pam ddim ymuno mewn yn yr hwyl?

  1. Cerddwch gyda’ch plentyn tra yn cerdded 16 milltir dros yr wythnos o hanner tymor.
  2. Ymgeisiwch gerdded 35 milltir dros yr wythnos.
  3. Ymgeisiwch i gerdded 50 milltir dros yr wythnos.

Staff

Mae Mr Shepherd a Mr Davies yn teimlo yn ddewr. Mae nhw wedi dewis cerdded 50 milltir ar ddydd Sul y 30ain o Fai. Mi fydd hyn yn her un diwrnod er mwyn codi arian i achos arbennig.

Mi fydd aelodau eraill o staff yn ymuno ar hyd y ffordd ac yn cwblhau 16 neu 35 milltir o gerdded efo nhw ar ddydd Sul y 30ain o Fai.

Beth nesaf?

Ymunwch efo’n tudalen Strava ar y ddolen isod er mwyn recordio eich milltiroedd dros yr wythnos hanner tymor:

Aberystwyth, Wales, United Kingdom Club | Ysgol Penrhyn-coch a Phenllwyn on Strava

Dilynwch y ddolen isod i’r tudalen Just Giving er mwyn cyfrannu tuag at yr achos arbennig hwn.

Bryn Shepherd is fundraising for IntroSport Trust, IntroTeach/Cyfle Dysgu (justgiving.com)

Ysgol Penrhyn-coch have decided to raise money for the Welsh Air Ambulance in line with the walk for wales challenge 2021. Over the course of the half term period – Saturday 29th of May ending Sunday 6th June we will provide the following challenge:

Children

To walk a total of 16 miles over the course of the half term week.  Beginning on the Saturday 29th and finishing on Sunday 6th June. This is an average of 2 miles per day. We will be calculating the miles using the strava app – as it worked very well during February half term.

We will be sharing the Strava page on our Social Media platforms.

Parents

Why not join in with the fun?

  1. Accompany your child in walking 16 miles over the course of the half term period
  2. Attempt 35 mile walking challenge over the course of the half term period
  3. Attempt 50 miles worth of walking over the course of the half term period

Staff

Mr Shepherd and Mr Davies are feeling brave. They have decided to take on a 50 mile walk on Sunday 30th May. This is a one-off event to complete a gruelling walk for a great cause.

Other staff members will be joining along the way and will be completing a 16 or 35 mile or 50 mile walk with them on Sunday 30th May.

What next?

Join our Strava Page on the link below to record your miles over the half term period:

Aberystwyth, Wales, United Kingdom Club | Ysgol Penrhyn-coch a Phenllwyn on Strava

Follow the link to the Just Giving Page below to donate towards this fantastic cause.

Bryn Shepherd is fundraising for IntroSport Trust, IntroTeach/Cyfle Dysgu (justgiving.com)

21 ar gyfer 21 / 21 for 21 Challenge #tearfund

Yn dilyn llawdriniaeth fawr ar y galon yn Ysbyty Treforys llynedd, mae Siôn Meredith o Gefn-llwyd, Capel Dewi nawr yn mynd ati i godi arian i elusen drwy gwblhau her ymarfer corff.

Mae Siôn yn mynd ati am 21 diwrnod i gwblhau rhaglen o ymarferion corff – y cyfan heb adael ei gartref. Mae’n anelu at godi £252 i elusen Tearfund, er mwyn helpu pobl fel Jessy, sy’n byw ym Malawi. 
O ddydd i ddydd bydd Jessy’n gweld ei theulu yn mynd heb ddigon o fwyd wrth i’w chnydau gael eu difa gan lifogydd. Mae’r mudiadau eglwysig lleol sy’n bartneriaid i Tearfund yn helpu pobl fel Jessy i frwydro nôl yn erbyn tlodi a phrinder bwyd. 
Bydd pob £21 a godir yn helpu i alluogi teuluoedd fel rhai Jessy i’w rhyddhau eu hunain o afael tlodi a phrinder bwyd.
‘A minnau wedi bod i Malawi efo Tearfund,’ medd Siôn, ’dw i’n credu’n angerddol fod gynnon ni gyfle i helpu pobl i helpu eu hunain i ddod yn rhydd o ormes tlodi.’
Mae Siôn hefyd yn gweld hyn fel her gorfforol a fydd yn ei helpu i ddod yn fwy heini yn dilyn ei lawdriniaeth. 

Mae modd cefnogi Siôn drwy ei dudalen JustGiving:
https://www.justgiving.com/fundraising/sion-m

Siôn Meredith from Cefn-llwyd, Capel Dewi is taking on Tearfund’s 21 for 21 Challenge to help people like Jessy, from Malawi.
Jessy just wants a good life for her family. But every day she has to watch them go hungry. Her crops have been ruined by flooding, and she has no other way of getting food. Tearfund’s local church partners are helping people like Jessy to fight back against hunger and poverty. Trees are being planted along riverbanks to help protect against flooding, and communities are being given business training to help them find new sources of income.


I’m raising money so more of this life-changing work can happen. Every £21 donated could empower 16 families like Jessy’s to free themselves from hunger.


Please take a stand against poverty by sponsoring me today. Visit Tearfund’s website, (tearfund.org/21for21), to read more about Jessy and the amazing work that Tearfund are doing.Siôn’s JustGiving Page:
https://www.justgiving.com/fundraising/sion-m