Capel Horeb

Trefn arferol y gwasanaethau (a hysbysebir yn wythnosol yn y Cambrian News ac yn fisol yn y Tincer) yw oedfaon am 2.30 ar y Sul cyntaf a’r trydydd o’r mis ac am 10.30 ar yr ail Sul (pan gynhelir oedfa deuluol), a’r pedwerydd Sul, ac ar y pumed pan mae pum Sul yn y mis. Mae oedfa gyntaf y mis fel rheol yn oedfa gymun. Cynhelir Clwb Sul am 10.30 ac eithrio yn ystod gwyliau ysgol a chroesewir plant sy’n byw yn lleol neu sy’n mynychu’r ysgol leol.

Gweinidog 2016+ Y Parchg Peter Thomas, Garth Celyn, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, (01970 625370)

Trefn y Suliau am y flwyddyn yn Beth sy’ mlaen?

Hyfryd i weld 11 yn bresennol yng Nghlwb Sul Horeb 19.3.23,
ac yn mwynhau gwneud bocsys bach ar gyfer siocledi i mam ar Sul y Mamau.

CYLCHGRAWN NEWYDD:
Darllenwch Cenn@d: sy’n cynnwys Y Goleuad a Seren Cymru fan hyn:
Cennad Cymru

Diolch i Peter a Judith am baratoi’r Myfyrdodau isod yn ystod cyfnod y pandemig:
1 Duw Gyda ni2 Pwy yw fy nghymydog?3 Duw trosom ni
4 Pam cloi’r drysau?5 Trannoeth y Pasg6 Pan ddaw’r bore
7 Duw mewn man tywyll8 Disgwyl9 Cariad
10 Ffarwel11 Pentecost12 Brawdoliaeth
13 Cymeradwyaeth14 Dwylo15 Gwarchod
16 Sant17 Stori18 Gobaith
19 Adfer20 Geiriau21 Dewis
22 Trwy lygaid gwahanol23 Cofio
Canfod a Chredu Dychwelyd2021 Hen a Newydd
DatguddiafGaeafGoleuni (JM)
Elwch a ThawelwchCalonogiCariad
Y Grawys (JM)

Clwb Sul
Horeb, 2008-20
Yr Heuwr, 2008-14
Hanes
Yr Ysgol Sul, Hanes
Y Festri