Y Festri

Awst / August 1931: Yr Agoriad Swyddogol / Official Opening

Awst / August, 1931: Agorwyd y Festri gan / Opening the Vestry by Miss Agnes Mason, Llanbadarn (sefyll rhwng / standing between y Parchgn O. E. Williams a D. ap Morgan, Goginan ). Hefyd yn y llun / Also in the photo is J. Lewis Evans, pensaer / architect; Y Parchg Walter G. Thomas; Mrs R. M. Davies, Llandre a’i chwaer / and her sister Mrs Isaac Davies a Mrs O . E. Williams. Y bachgen sy’n eistedd ar y fainc a’i gefn at y camera yw / The boy sitting on the bench with his back to the camera is Irfon Williams, Cae Mawr.
Codi arian ar gyfer y Festri. Cymerwyd saith mlynedd i godi’r swm o £639.18s / Raising the £639.18s necessary to build the Vestry.