Penrhyn-coch

  Hanes y cyflenwad dŵr / History of water supply, Ceredig Evans

  1890 Ffald y Cwrt / Cwrt Farm

  William Richard, Glenwood (canol, het bowler / centre, bowler hat). Roedd yn ffermio’r Cwrt ar y pryd / Farmed Cwrt at this time.

  1898 Priodas yn Horeb / Wedding

  James Arthur James a Jane Jones

  Llun priodas James Arthur James (Penrhyn-coch) a Jane Jones (Glanyrafon, Elerch) ar 17eg Mehefin 1898.
  Mae’n debyg mai Laura James, sef chwaer James Arthur, sy’n sefyll tu ôl iddo. Roedd hi’n cadw siop yn Garth Isaf. Cadwyd y siop wedyn gan nith iddi, Laura arall. Roedd hi’n un o’r tystion i’r briodas. Roedd tad James Arthur, sef William James, yn dal yn fyw ar y dyddiad hwn ac efallai mai ef sy’n eistedd ar y chwith iddo yn y llun. Roedd William yn oruchwyliwr cynorthwyol plwyf Trefeurig yr adeg yma.

  Ar y dde eithaf mae y Parchg Henry Evans, gweinidog Horeb, a oedd newydd ddychwelyd o’r UDA y flwyddyn cynt.
  Yn ôl cyfrifiad 1901 roedd Henry Evans, 40 oed, yn wreiddiol o Aberdâr, a’i wraig Harriet R., 36 oed, a anwyd yn Llanelli, yn byw yn Horeb Villa gyda’u tair merch Olwen Mary, 6, a anwyd yn Slatington, Penn.; Martha Gwyneth, 4, a anwyd yn Llanelli a Sarah Dilys, 1, a anwyd ym Mhenrhyn-coch.

  Yn ôl cyfrifiad 1911 mae James James, 42 oed, a’i wraig Jane, 43 oed yn byw yn Felin Cwmbwa gyda’u 6 plentyn, Mary, 11, Elizabeth, 10, Gwladys, 8, Laura, 6, Margaret, 4, a David William, 3

  A photograph of the wedding of James Arthur James (Penrhyn-coch) and his bride Jane Jones (Glanyrafon, Elerch).
  The lady standing behind James Arthur is believed to be his sister, Laura, who ran the shop at Garth Isaf (and was succeeded by her niece, another Laura James), and she was one of the witnesses to the marriage. James Arthur’s father, William James, was still alive at this time and could be the gentleman sitting to the left of the bridegroom. William James was an assistant overseer for Trefeurig.

  The gentleman standing on the far right is the minister of Horeb Baptist Chapel Henry Evans, who had recently returned to Wales from the USA.

  According to the 1901 census Henry Evans, 40, Baptist Minister, a native of Aberdare, and his wife Harriet R., 36, born in Llanelli, were living in Horeb Villa with their three daughters, Olwen Mary, 6, born in Slatington, Pennsylvania; Martha Gwyneth, 4, born in Llanelli and Sarah Dilys, 1, born in Penrhyn-coch.

  According to the 1911 census James James, 42 years old, and his wife Jane, 43 years old, were living at Cwmbwa Mill with their 6 children Mary, 11, Elizabeth, 10, Gwladys, 8, Laura, 6, Margaret, 4, and David William, 3.

  Mae yr un Laura James (chwaer James Arthur) yn y llun hwn (rhes gefn yr ail o’r dde). Ym 1901 roedd Laura James, 34, yn cadw siop groser yn Garth isaf ac yn byw yno gyda’i mam Jane, 65 oed a’i nith Annie, 2 oed. Erbyn 1911 roedd Laura James, nawr yn 44, yn dal yno, ac Annie James, 12 oed, nawr yn mynd i’r ysgol leol.
  Mae’r enw Marged Rowlands ar y llun ond nid yw’n glir pa un yw hi.
  Sylwer: Mae yna Margaret Rowlands, 41 oed, yn byw gyda’i rhieni John (glowr) a Margaret Davies ym Mhenrhyn-coch yng nghyfrifiad 1901.

  Mae bedd y teulu James ym mynwent Horeb (ail lun). Bu farw Elizabeth yn 12 oed ar 31 Ion. 1913; bu farw ei mam Jane ar 16 Tach. 1931, yn 64 oed; bu farw merch arall Laura ar 17 Hyd. 1936, yn 32 oed. Ar 19 Hyd. 1939 bu farw James A. James yn 70 oed.

  The same Laura James appears in this photograph (back row 2nd from right). In 1901 Laura James, 34, had a grocer’s shop in Garth Isaf, and lived there with her mother Jane, 65 years old, and her 2 year old niece Annie. By 1911 Laura James, now 44, is recorded as a grocer at Garth, and Annie James, 12, was now attending the local school.
  The name Marged Rowlands appears on the photograph beneath the lady in the front row on the right-hand side.
  Note: According to the 1901 census, there was a Margaret Rowlands, 41 years old, living in Penrhyn-coch with her parents John (a coal miner) and Margaret Davies.

  The family gravestone is in Horeb cemetery (second photo). One daughter Elizabeth died at the young age of 12 years on 31 Jan 1913; Jane died on 16 Nov. 1931, 64 years old; another daughter Laura died on 17 Oct 1936, 32 years old. James A. James died on 19 Oct. 1939 aged 70

  Mr a Mrs James, Swyddfa’r Post yn y cerbyd. Yn dal y ceffyl William Rowlands, Royal Oak, wedyn William Edwards, Seilo View. Ger y Post mae Miss Annie Jones?
  Mr and Mrs James, PO in the cart. Holding the horse is William Rowlands, Royal Oak, then William Edwards, Seilo View. By the PO is Miss Annie Jones?

  1900

  1914

  Yn syth tu ôl y cŵn mae Mrs David James, Swyddfa Post. Ar ei phwys hi mae Eirlys Evans (merch y Parchg Henry Evans, Horeb, wedyn Mrs E J Williams, Horeb) [ac awdur y nodiadau hyn yn 1980]. Y ci oedd ‘Lavender’, a fagwyd gan Mr a Mrs David James i Blas Gogerddan. Yn ei hymyl mae Lady Webley Parry Pryse, wedyn Mrs Nora Jones (Thomas), Dolmaeseilo; wedyn chwaer Eirlys Dilys, Horeb Villa; wedyn Syr Edward Pryse. Tu hwnt i ryw fechgyn bach a’u ceffylau bach mae Mr David James, Swyddfa Post. A’u cefnau yn erbyn y Post mae Miss Richards, Court Villa; Miss Annie Jones, y Post; a Mr Isaac Telfryn Davies, Tŷ Mawr, y teiliwr. Yn y cefn, y tu ôl i Mrs David James y mae Mr John James, y Cipar, Royal Oak. Ar gefn ceffyl gwyn mae Miss Norman, cyfeilles i Lady Pryse. Ar ei phwys hi y mae Mrs Parry, Llidiardau. Ymhlith y grŵp o fechgyn mae Ceredig Davies (Llanbadarn Fawr); Owen Jones, Maes Seilo, a Herbert Evans, y gof.
  Immediately behind the pack of dogs is Mrs David James, PO. Next to her is Eirlys Evans (daughter of Revd Henry Evans, Horeb, then Mrs. E. J. Williams, Horeb) [and author of this caption in 1980]. The dog was ‘Lavender’, raised by Mr and Mrs David James for Gogerddan. Next to her is Lady Webley Parry ryse, then Mrs Nora Jones (Thomas), Dolmaeseilo; then Eirlys’ sister Dilys Evans, Horeb Villa; next Sir Edward Pryse. By the side of some small boys and small horses is Mr David James, PO. With their backs to the PO are Miss Richards, Court Villa; Miss Annie Jones, PO; Mr Isaac Telfryn Davies, Tŷ Mawr, tailor. In the back, behind Mrs David James is Mr John James, ‘keeper’, Royal Oak. On the white horse is Miss Norman, a friend of Lady Pryse. Next is Mrs Parry, Llidiardau. Among the boys is Ceredig Davies (Llanbadarn Fawr); Owen Jones, Maes Seilo; and Herbert Evans, smith.

  1914–27

  1930–36

  1940

  1950

  1950 Penrhyn-coch WI [Y Tincer 3.1982 = 1952, blwydyn ar ôl sefydlu’r gangen / 1952 = a year after the branch was formed]?
  1950 Penrhyn-coch WI: Yr allwedd / The key

  Penrhyn-coch WI 1950 [1952?] . Enwau / Names:
  1 Mrs Tegwedd Jayne, 2 Mrs Alice Morgan, 3 Mrs Molly Edwards, 4 Mrs Non Jones, 5 Laura James, 6 Mrs Eluned Morgan, 7 Mrs Gwen Griffiths, Brogynin, 8 Mrs Phyllis Jones, Panteg; 9 Mrs Mary Jones, Cefn-llwyd, 10 Mrs Dot Hughes, Tynpynfarch), 11 Mrs Edith Davies, 12 Mrs Megan Evans, Cefn-llwyd], 13 Mrs Meirwen Jones, 14 Florence Edwards, 15 Mrs Gloria Morgans, 16 Mrs Jones; 17 Annie Jenkins, 18 Lissie Williams, 19 Mrs Olcroft, 20 Olwen Jones, 21 Martha Edwards , 22 ?, 23 ? , 24 ?; 25 ?, 26 Menna Jenkins, 27 Mrs Hughes (Pencwm), 28 Gwyneira [Sali Jenkins], 29 ?, 30 Miss Francis James, Fron, 31 Miss Agnes Morgan, 32 Jane Sarah Roberts; 33 Annie Jones (Post), 34 Mrs Hannah Balfour, 35 Mrs Jones (Penrhyn Canol), 36 Mrs Nesta Edwards, 37 Mrs Lily May Davies, Llwyngronw, 38 Mrs Morfudd Williams (Horeb), 39 Mrs Gwladys Hughes, Brogynin Fach,

  1960

  Hanes y Neuadd / History of the Village Hall

  1960au/s Rhes gefn / Back row: Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw
  Rhes ganol / middle row: Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa,
  Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn
  Rhes flaen / Front row: Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws / bus driver.
  (Diolch / Thanks to Brian Davies)

  1980au/s

  Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au. Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Mrs Florence Edwards.
  Driver: David Edwards; also Mrs Florence Edwards
  Diolch i / Thanks to : Keith Newton, Somerset trwy law / via Tony Moyes.

  1980au / 1980s Maesyrefail

  1982 Eira / Snow

  1990

  1994

  2001

  2003

  MAP

  2003 Daniel Huws yn dadorchuddio’r Map ar y Sgwar / Unveiling of the Map by Daniel Huws (HJ)