Newyddion 2018 News

Ionawr January

29.1 Glaw trwm!
Heavy rain!

30.1 Pafin newydd i Benrhyn-coch
New pavement for Penrhyn-coch 

CHWEFROR FEBRUARY
Gwaith ar yr Heol Newydd (Agorwyd 27 Ebrill)
Work on the new road (Opened 27 April)

27.2 Eira
Snow

EBRILL APRIL
21.4 Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion 
North Ceredigion Drama Festival

Agorwyd yr heol newydd 27.4.2018
New road open 27.4.2018

MAI MAY
10.5 Y festri’n llawn ar gyfer darlith Mererid Hopwood ar Waldo i gloi Project Cofio a Myfyrio y Tair Gofalaeth 10.5.18
Horeb Vestry full to hear Mererid Hopwood give a talk on Waldo Williams to close the Three Pastorate Remembrance and Meditation Project.

MEHEFIN JUNE
IBERS: Gwaith i ddechrau 2.7.18 (27-06-2018)
Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.
Bydd y Campws Arloesi yn meithrin cydweithio rhwng busnes a’r byd academaidd, gan ddarparu cyfleusterau ac arbenigedd o’r radd flaenaf i’r sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biotechnoleg.
Dyfarnwyd y cytundeb adeiladu ar gyfer y datblygiad uchelgeisiol i Willmott Dixon Construction Limited a disgwylir i’r gwaith gymryd dwy flynedd i’w gwblhau.
Mae gwybodaeth bellach i’w chael yn y datganiad newyddion ynghlwm neu cliciwch arlein: https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2018/06/title-214354-cy.html
IBERS: Work to start 2.7.18 (27-06-2018)
Construction work on the £40.5m Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus is set to start on 2 July 2018 at Aberystwyth University’s Gogerddan campus near Penrhyncoch.
The Innovation Campus will foster collaboration between business and academia, providing world-leading facilities and expertise for the food and drink, bio-processing and biotechnology sectors.
The construction contract for the ambitious development has been awarded to Willmott Dixon Construction Limited and is expected to take two years to complete.
For more information, see attached news release or go online:
https://www.aber.ac.uk/en/news/archive/2018/06/title-214354-en.html

Ciosc ffôn nawr yn eiddo i’r Swyddfa Post ar y sgwar

Telephone kiosk now owned and maintained by PenrhynStores Ltd.


HYDREF OCTOBER
Merched y Wawr (02-10-2018)

RHAGFYR DECEMBER
Ger-y-Cwm (23-12-2018)