Newyddion 2017 News

CHWEFROR FEBRUARY
Eglwys S Ioan: Cwis a Chawl 24.2.17 
St John’s Church: Quiz and Cawl 24.2.17

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion (05-04-2017)
Ceredigion County Council Elections

Cyngor Cymuned Trefeurig (16-05-2017)
Trefeurig Community Council (16-05-2017)

Cinio Bara Caws Cymorth Cristnogol yn Horeb (17-05-2017)
Bread and Cheese lunch in aid of Christian Aid at Horeb

ETHOLIAD CYFFREDINOL 8 MEHEFIN: Y DEWIS YNG NGHEREDIGION
General Election 8 June: Ceredigion’s Choice

Aelod Seneddol Ceredigion 9.6.17 (13-06-2017)
Ben Lake AS / MP

Gegin y Bobol, ger Swyddfa’r Post (wedi cau 28.9.17) (25-07-2017)
Mobile kitchen, by the Post Office (closed 28.9.17)

20 yr awr twy’r pentref! (08-09-2017)
20 mph through the village!

Eglwys Salem Coedgruffydd (28-09-2017)
Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae’r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).
The trustees of Salem Coedgruffydd Congregational Church have decided to close the cemetery. The trustees request the families of those buried to provide their contact details to them c/o 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (or salem.coedgruffydd@gmail.com).

D. Litt i Daniel Huws 8.11.17 (13-11-2017)
Anrhydeddu Daniel Huws gyda gradd D.Litt., er anrhydedd gan Brifysgol Cymru.
Daniel Huws awarded the honorary degree of D.Litt by the University of Wales.

Eglwys Sant Ioan (05-12-2017) Sgwrs gan Hilary Peters, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar bapurau stad Gogerddan.

St John’s Church. A talk by Hilary Peters, NLW on the Gorgerddan estate papers.

Diolch o galon i bawb sydd wedi prynu fy llyfr ar enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch). Mae’r argraffiad cyntaf bron a bod allan o brint, a chyfrannwyd £500 o’r gwerthiant i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Mae’r ail argraffiad, gydag ychydig o newidiadau a rhai lluniau newydd, eisoes yn y wasg a bydd ar gael, gobeithio, ymhen wythnos. Anrheg Nadolig delfrydol! Richard Huws
Many thanks to all of you who have purchased my recent book on the house and farm names of Bont-goch (Elerch). The first edition is almost out of print, and £500 from the sales proceeds has been donated to the Wales Air Ambulance. A second revised edition, with some changes and additional photographs, is in the press, and will be available shortly. An ideal Christmas present! Richard Huws

Eira 10/12 
Snow