Newyddion 2016 News

Calennig: Blwyddyn Newydd dda i bawb!
Happy New Year to all!

Eglwys Sant Ioan noson cwis (29-01-2016)
Enillwyr: Variations on a Theme; ail: Macbooks.
St John’s Church quiz night
Winners: Variations on a Theme; second: Macbooks.

Arwydd newydd (01-02-2016)
New Sign


Enillwyr Cwis, Pwdin a Phaned 2016 (11-02-2016)
Quiz, pudding and a cuppa winners

Lansiad Taith Rhyw Gymro, E. G. Millward (13-02-2016)
Book Launch E.G. Millward’s Taith Rhyw Gymro

MAWRTH MARCH
Eira 4.3.16 (04-03-2016)
Snow

Newydd – Cae Chwarae (07-03-2016)
New – Playing field

Noson Ffarwelio i Emyr Pugh-Evans 18.3.2016 (29-03-2016)
Farewell night to Emyr Pugh-Evans

Heol ar gau 4-8/4 (09-04-2016)
Heol i GEFN-LLWYD HEIBIO STAD MAESYREFAIL Ar Gau 4–8 EBRILL –Torri Coed.
Road Closed due to tree felling

EBRILL APRIL

PERO WEDI DOD ADREF! (26-04-2016)
PERO’S COME HOME!

Pero

Mae stori Pero, Penbanc ym mhob papur dyddiol heddiw:
Mae teulu o Benrhyn-coch ger Aberystwyth mewn penbleth ar ôl i gi defaid, gafodd ei eni a’i fagu ar eu fferm, deithio 240 o filltiroedd o’i gartre newydd ger y ffin â’r Alban yn ôl atyn nhw yng Ngheredigion.
Fe ddihangodd Pero o’i fferm newydd ger Cockermouth yn Cumbria ddechrau’r mis. Doedd dim sôn amdano ar ôl hynny.
Yna, wythnos diwetha, fe ymddangosodd y ci, sy’n bedair oed, ar stepyn drws fferm Alan a Shan James, a does ganddyn nhw ddim syniad sut mae ‘di cyrraedd yno.

MAI MAY

The story of Pero, Penbanc has hit the UK press today:
“A sheepdog originally from a farm in Ceredigion appears to have made the 240-mile solo journey back to its birthplace from its new home in Cumbria.
Pero, a four-year-old working sheepdog, escaped from Cockermouth on 8 April only to reappear on the doorstep of Alan and Shan James’s farm near Aberystwyth a fortnight later.
His previous owners have no idea how he found his way back.
They now plan to keep Pero.

Llongyfarchiadau i Dai Mason yn dechrau ei swydd fel Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion (01-05-2016)
Congratulations to Dai Mason beginning his role as Chairman of Ceredigion County Council.

Llongyfarchiadau i Clwb Penrhyn-coch (01-05-2016) am ennill y bencampwriaeth a dyrchafiad tymor nesaf.
Congratulations to Penrhyn-coch FC for winning the championship and promotion to the Cymru Alliance.

Gwely a Brecwast newydd ym Mhenrhyn-coch (07-05-2016)
New Bed and Breakfast in Penrhyn-coch


MEHEFIN JUNE

Melin Wynt Llety Ifan Hen
Llety Ifan Hen Wind Turbine 16.6.2016 

Cyngor Cymuned Trefeurig (16-06-2016)
Eirian Reynolds Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig / New Chair 2016/17

Cymorth Cristnogol (22-06-2016) Diolch i’r casglwyr a’r cyfranwyr.
Christian Aid: Thank you to all who collected and all who contributed.

GORFFENNAF JULY

Codi arian (20-07-2016)
Fundraiser

AWST AUGUST
Osian Roberts yn ymweld â Phenrhyn-coch 26.8.16 (30-08-2016)
Osian Roberts visits Penrhyn-coch 

MEDI SEPTEMBER
Melin Wynt Pencwm (01-09-2016)
Pencwm Wind Turbine

Merched y Wawr a Beiciau Gwaed Cymru (Blood Bikes Wales) (13-09-2016)
Ar ol saib dros yr haf roedd yn amser i Ferched y Wawr Penrhyn-coch ail ddechrau am y tymor ac ar y noson agoriadol Nos Iau 8fed o Fedi cafwyd gwmni tri gwirfoddolwr o Feiciau Gwaed Cymru. Cafwyd amser i weld un o’r beiciau modur tu allan y neuadd ac fe fu Medwyn Parry y cydlynydd yn esbonio i ni y gwaith gwych maen’t yn gwneud. Agoriad llygad oedd cael gwybod eu bod yn mynd a gwaed a llaeth y fron o ysbyty i ysbyty yn y Canolbarth a’r De bron bob dydd a hynny yn hollol wirfoddol ac yn hollol ddibynnol ar gyfraniadau ariannol y cyhoedd. Os ydych am ragor o wybodaeth mae ganddynt wefan http://www.bloodbikeswales.org.uk ac hefyd dudalen weblyfr.

Campws Newydd – Gogerddan – Cyfarfod 18.10.2016 (20-10-2016)
Dewch i ddarganfod mwy – Campws Newydd – GOGERDDAN – Neuadd y Penrhyn 18.10.2016
Cyfle i’r gymuned ddarganfod mwy am brosiect Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA). Digwyddiad galw heibio cyhoeddus o 5.30 yp i’w ddilyn gan gyflwyniad am 7yh.
Gogerddan’s new campus. Meeting 18.10.16 (20-10-2016)
Find out more – New Campus – GOGERDDAN – Neuadd y Penrhyn 18.10.2016
An opportunity to find out more about the Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus (AIEC). Public drop in from 5:30 pm followed by a presentation at 7pm

Merched y Wawr 40 mlynedd (13-11-2016)
Merched y Wawr celebrating 40 years 10.11.2016

STORM 17.11.16 (18-11-2016)