Newyddion 2015 News

IONAWR JANUARY

Arwydd newydd y Neuadd (28-01-2015)
New sign outside Neuadd y Penrhyn

CHWEFROR FEBRUARY

Linda yn canu “Marwnad yr Ehedydd” adeg Parêd Dydd Gŵyl Ddewi yn Aberystwyth 28.2.2015

Linda Griffiths singing outside the former King’s Hall on the occasion of the annual Aberystwyth St David’s Day Parade

EBRILL APRIL

Llongyfarchiadau i Dai Mason (28-04-2015)
Dewiswyd y Cyngh Dai Mason yn is-gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2015–16.


Clr. Dai Mason has been selected as vice chair of Ceredigion County Council 2015–2016.

MAI MAY
Penrhyn-coch yn ennill Cwpan Spar Cynghrair y Canolbarth (19-05-2015) Mattie Davies yn sgorio tair!
Penrhyn-coch win the Spar Mid Wales League Cup (19-05-2015)
Mattie Davies scores a hat trick!

Llongyfarchiadau i gangen Merched y Wawr, Penrhyn-coch (19-05-2015) Trefniant Blodau – Glenys Morgan; Eitem yn defnyddio Botymau – Mair Evans
Flower arranging – Glenys Morgan; Item using buttons – Mair Evans

Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ar berfformiad arbennig yn y rasus beics yn Aberystwyth 22.5.15
Congratulations to Gruff Lewis, Penrhyn-coch on an excellent performance in the Aber bike races 22.5.15

Llongyfarchiadau i Dai Mason – Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 2015–16 (21-6-15)


Congratulations to Dai Mason – Trefeurig Community Council’s Chairman 2015-16

GORFFENNAF JULY
19.7 Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch yn dathlu’r 50 (19-07-2015) Malcolm Allen oedd y g^wr gwadd yn y cinio dathlu yn y Marine
Penrhyn-coch FC celebrate 50 years 
Malcolm Allen was the guest speaker at the celebration dinner at the Marine.

Pob lwc i Zoe Mikaela, Penrhyn-coch (24-07-2015)
Don’t Stop believing, Zoe Mikaela

30.7 Gwlân. Gwaith newydd Ruth Jên

Bydd yr artist Ruth Jên o Dalybont yng Ngheredigion yn trafod ei gwaith diweddaraf ‘Gwlân’ mewn sgwrs gyda’r darlledwr Dei Tomos ar stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ar fore Mawrth 4 Awst am 11 o’r gloch.
Mae Ruth, sy’n adnabyddus am ei chyfres o ddarluniau o fenywod Cymreig, newydd gwblhau gradd MA mewn Celf yn Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth. Canolbwynt ei gwaith yw traddodiadau cneifio a nodau clust ffermydd mynydd yng Ngogledd Ceredigion, ac yn benodol fferm Gwenffrwd sydd rhwng Penrhyncoch a Phonterwyd, yng nghysgod mynydd Disgwylfa.
Cafodd ei hysbrydoli gan y traddodiad o wneud carthenni gwlân yn Nhalybont, pentref a fu unwaith yn ganolfan wehyddu o bwys, ac ers tair blynedd bu’n dogfennu’r gwaith o nodi clustiau’r ŵyn a diwrnod cneifio a’r traddodiadau cymdeithasol sy’n glwm gyda’r digwyddiadau hynny.

Wool by the artist Ruth Jên, from Talybont in Ceredigion, will discuss her latest work ‘Gwlân’ (Wool) in a conversation with the broadcaster Dei Tomos at Aberystwyth University’s stall at the Montgomeryshire and the Marches 2015 National Eisteddfod on the morning of Tuesday 4 August at 11 o’clock.
Ruth, who is well-known for her series of images of Welsh women, has recently completed an MA degree in Art at Aberystwyth University School of Art.
Her work concentrates on traditions associated with sheep shearing and ear marking in the hill farms of north Ceredigion, specifically Gwenffrwd farm between Penrhyncoch and Ponterwyd, in the shadow of the Disgwylfa.
She was inspired by the tradition of making woollen blankets in Talybont, a village which was once an important centre for weaving, and for three years she has been documenting the work of tagging lambs’ ears and shearing day and the associated social traditions.


HYDREF OCTOBER
22.10 Caniatad i Felin Wynt Pencwm a Llety Ifan Hen
Yn ôl y Cambrian News: Bydd melin wynt 45m yn cael ei adeiladu ar fryn ger fferm Pencwm; a melin wynt 61m ar fferm Llety Ifan Hen, Bont-goch.
WIND TURBINES APPROVAL
According to the Cambrian News: A 45-metre-to-tip wind turbine will now be built on top of a hillside at Pencwm to the north of Penrhyn-coch and to the east of Bow Street, and a 61m-to-tip wind turbine has been given the go-ahead at Llety Ifan Hen, Bont-goch.

Tachwedd November

4.11 Actor o Benrhyn-coch, Mark Roberts yn Dim ond y Gwir 
Dim Ond y Gwir – cyfres ddrama newydd

Penrhyn-coch actor, Mark Roberts, in “Dim ond y Gwir

Rhagfyr December

MEWN TWLL
3.12.15 Lori olew mewn twll ger stad Glan-ffrwd

IN A HOLE
3.12.15 Lorry in a hole by Glan-ffrwd estate

Blwyddyn yn ddiweddarach – dim twll!

A year later the hole has disappeared!

Llongyfarchiadau i Emyr Pugh-Evans ar ei apwyntiad fel prifathro Ysgol Abercynon. Bydd yn dechrau ar ei swydd newydd ar ôl y Pasg.

Congratulations to Emyr Pugh-Evans on his appointment as the headmaster at Abercynon. He will begin his new post after Easter.