Newyddion 2014 News

IONAWR JANUARY
Llongyfarchiadau i Dîm Clwb Llyfrau Penrhyn-coch (25-01-2014) am ennill y cwis yn Noson arbennig yn Neuadd yr Eglwys 24.1.14. Tîm Horeb ddaeth yn ail.
Congratulations to Penrhyn-coch Book Club on winning the village quiz in the Church Hall 24.1.14. The runners up were Horeb.

CHWEFROR FEBRUARY
Oedfa Gomisiynu Zoe Glynne Jones (09-02-2014)
Commissioning Service for Zoe Glynne Jones

Storm 12.2.14

Gwynt cryf yn achosi dinistr i goed a to Horeb

Strong winds causing damage to trees and Horeb’s roof

Llongyfarchiadau i awdur Kelly + Victor (17-02-2014) Kieran Evans o Dyddewi sydd wedi ennill BAFTA neithiwr. Mae’r ffilm yn seiliedig ar nofel gan Niall Griffiths.
BAFTA winner for: Outstanding Debut By A British Writer, Director or Producer in 2014 was Kieran Evans of St Davids for Kelly + Victor, written by Niall Griffiths.

MAWRTH MARCH
Horeb: Cawl a Chân (07-03-2014)
Côr Cantre’r Gwaelod

Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch (13-03-2014)
Cyntaf i’r Parti Deulais; Cyntaf i’r Côr. Da iawn.

Er Cof am Gwenno Fflur Tudor (27-03-2014) Cannoedd yn cefnogi gêm er cof am Gwenno Fflur Tudor, a fu farw mewn damwain car ar yr A487 rhwng Llanon a Llanrhystud Dydd Llun, 27 Ionawr 2014.
Hundreds attended a match in memory of Gwenno Fflur Tudor, who died after a car crash on the A487 between Llanon and Llanrhystud on Monday, 27 January 2014.

Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ym myd y beiciau (22-04-2014)
Congratulations to Gruff Lewis, Penrhyn-coch on his success in the cycle racing world.

MAI MAY
Eisteddfod yr Urdd 2014 (06-05-2014)
Llongyfarchiadau i Charlotte Ralphs, Gwenan Hedd Jenkins, Sian Fflur Jenkins, a Seren Wyn Jenkins am ennill cystadlaethau: 108, 125, 140, 142 a 146.
Congratulations to Charlotte Ralphs, Gwenan Hedd Jenkins, Sian Fflur Jenkins, a Seren Wyn Jenkins on winning Competitions: 108, 125, 140, 142 and 146.

Llongyfarchiadau i Sian James (21-05-2014)

Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 2014-15 / Chair of Trefeurig Community Council 2014-15
Congratulations to Sian James

MEHEFIN JUNE
Penodi Cyfarwyddwr newydd i IBERS (25-06-2014)
Cyhoeddwyd heddiw, dydd Mercher 25 Mehefin, taw’r Athro Mike Gooding yw Cyfarwyddwr newydd Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth. Ar hyn o bryd mae’r Athro Gooding yn Athro Gwyddor Cnydau ac Agronomeg, a Phennaeth yr Ysgol Amaethyddiaeth, Polisi a Datblygu ym Mhrifysgol Reading.
New IBERS Director appointed (25-06-2014)
Professor Mike Gooding has today, Wednesday 25 June, been announced as the new Director for the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences (IBERS) at Aberystwyth University. Professor Gooding is currently a Professor of Crop Science and Agronomy, and Head of the School of Agriculture, Policy and Development at the University of Reading.

Capel Salem ar werth am £80, 000 (29-06-2014)
For Sale: Salem Chapel for £80, 000

GORFFENNAF JULY
Ysgol Feithrin Trefeurig. Agor y Caban (05-07-2014)
Ysgol Feithrin Trefeurig. Opening the Cabin


Llongyfarchiadau i Elinor Thorogood. Glasgow dyma fi’n dod! (09-07-2014) Enillydd Triathlon yn y Caribi. Llun ac adroddiad yn y Cambrian News 10.7.2014.
Congratulations to Elinor Thorogood. Glasgow here I come! (09-07-2014)
Winner of the Caribbean International Rainbow Cup Olympic Distance Triathlon , held in Tobago. Cambrian News 10.7.2014.

Hen Ysgol Trefeurig ar werth (09-07-2014)
Trefeurig Old School For Sale.

Llongyfarchiadau i Gregory Roberts (18-08-2014) Enillydd Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis yn Eisteddfod Sir Gâr.
Congratulations to Gregory Roberts (18-08-2014)
Winner of the Lady Herbert Lewis Memorial Prize at this year’s National Eisteddfod.

Llongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan (18-08-2014) Llongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan am dderbyn tystysgrifau anrhydedd oddi wrth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol sir Gâr 2014 am eu gwasanaeth hir i Eisteddfod Penrhyn-coch
Congratulations to Mairwen Jones and Elsie Morgan (18-08-2014)
Congratulations to Mairwen Jones and Elsie Morgan on receiving honorary certificates from the Cymdeithas Eisteddfodau Cymru in the National Eisteddfod of Wales in Carms. 2014 for their long service to Penrhyn-coch Eisteddfod.

Heol ar agor (21-09-2014)
Mae’r Heol (heibio Artro) ar agor
Road open (opposite Artro)

TACHWEDD NOVEMBER

Llongyfarchiadau i’r Parchg Judith Morris (07-11-2014)
Bydd Judith yn dechrau yn ei swydd newydd ar 1af Ionawr 2015. Bydd yn golled mawr i Horeb a Bethel, Aberystwyth ond yn gaffaeliad mawr i’r Undeb!
Congratulations to the Revd Judith Morris (07-11-2014)
Judith will begin her new post on 1st January 2015. It will be a great loss to Horeb and Bethel, Aberystwyth but a great gain to the Baptist Union!


Paratoi ar gyfer tai newydd i Benrhyn-coch (18-11-2014)
Preparing for new houses for Penrhyn-coch (18-11-2014)

Ffarwelio ag athrawes Ysgol Sul (24-11-2014)
Sul 23/11/2014 oedd Sul olaf Ceri Williams fel Athrawes Ysgol Sul yn Horeb. Bydd y teulu yn symud i’r Gogledd yn fuan. Diolch iddi am ei holl waith gyda’r plant dros y blynyddoedd.
Farewell to a Sunday School teacher (24-11-2014)
Sunday 23/11/2014 was Ceri Williams’s last Sunday as Sunday School teacher at Horeb. Ceri and family will move to North Wales soon. All at Horeb wish to thank her for all her dedication with the children over many years.

RHAGFYR DECEMBER

Ar yr heol i Salem (04-12-2014)
On the road to… SALEM

Enw’r ficer newydd (Parchg Andrew Loat) ar y Bwrdd o flaen yr Eglwys (15-12-2014)
New vicar’s name (Revd Andrew Loat) added to Church Board