Newyddion 2013 News

IONAWR JANUARY
18/1 Eira! Snow!

Sgwar y Penrhyn 13.1.2013

Llongyfarchiadau i Matthew Wilson (30-01-2013)
Ennillodd Matthew Wilson fedal, y Groes Militaraidd, ym mis Medi, am wrhydri yn Afghanistan.
Congratulations to Matthew Wilson (30-01-2013)
Military Cross for Matthew Wilson and Matthew Perry honoured. A soldier who was shot in the head as he ran to protect a colleague in Afghanistan has been awarded the Military Cross.
Rifleman Matthew Wilson, 21, from Penrhyn-coch, a member of 2 Rifles, was honoured for his bravery.
He was knocked unconscious after an enemy bullet struck his helmet.

Mis Chwefror Rhyddid Ceredigion Freedom of Ceredigon awarded in February

Llongyfarchiadau i Florrie Lithgow, Ysgol Penrhyn-coch, am ennill cystadleuaeth ‘Cogurdd’ gyda’r Urdd. Bydd y ffeinal ar 22 Chwe.
Llongyfarchiadau hefyd i Elain Donnelly, Charlotte Ralphs, Haf Morgans, ac Owen Galbraith a diolch i gogydd yr ysgol Joanne Watkins.
Congratulations to Florrie Lithgow (30-01-2013) for winning ‘Cogurdd’ competition with the Urdd. Final will be 22 Feb. Congratulations also to Elain Donnelly, Charlotte Ralphs, Haf Morgans, and Owen Galbraith and thanks go to the school cook Joanne Watkins.

Menyw o Gwmerfyn yn methu cael cyffuriau. (30-01-2013)
Mae Katy Derl-Davis yn dioddef o acromegaly ond yn methu cael y cyffur Pegvisomant er ei fod ar gael yn Lloegr.
Cwmerfyn woman denied drugs. (30-01-2013)
Katy Derl-Davis suffers from acromegaly but is unable to receive the drug Pegvisomant although it is available in England.

Angen Tiwtor iaith arwyddion Cymraeg (30-01-2013)
Mae rhieni Hafwen, disgybl 8 oed sy’n fyddar iawn, yn ymladd er mwyn sicrhau Tiwtor iaith arwyddion Cymraeg ar ei chyfer. Mae John a Caryl Clarke yn barod i fynd i gyfraith os nad yw’r Cyngor Sir yn medru darparu cymorth dysgu i’w merch yn Ysgol Penrhyn-coch.
Wanted: Welsh-medium sign tutor (30-01-2013)
The parents of Hafwen, an 8 year-old profoundly deaf pupil, is battling to get a Welsh-medium language tutor for her. John and Caryl Clarke are prepared to take legal action if Ceredigion County Council cannot find a learning support assistant for their daughter at Penrhyn-coch school.

CHWEFROR FEBRUARY
FFORDD AR GAU (18-02-2013)
ROAD CLOSED!


Stand Pêl-droed newydd i Gae Baker (19-02-2013)
Seddi newydd a Stand newydd a Stafell Cymorth cyntaf a gwell cyfleusterau bwyd ac yn y blaen!
New football stand for Cae Baker (19-02-2013)
Penrhyn-coch have been successful in obtaining £14,600.00 from the WGI towards our project to put new tip up seats in our existing stand and for a new 150 seater stand behind their bottom goal.

Tim gymnasteg Ysgol Penrhyn-coch (28-02-2013)
Llongyfarchiadau i dîm gymnasteg yr ysgol a ddaeth yn drydydd yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol yr Urdd.
Penrhyn-coch School Gymnastics Team (28-02-2013)
Congratulations to the school gymnastics team who came third in the Urdd National Gymnastics Competition.


MAWRTH MARCH
Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Penrhyn-coch (29-03-2013)
Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Penrhyn-coch am ddod yn gyntaf ar yr ensemble lleisiol Bl. 6 ac iau a’r Parti Deulais Bl. 6 ac iau yn Eisteddfod Sir yr Urdd Ceredigion. Hefyd 2il yng Nghystadleuaeth Côr Bl. 6 a iau (ysgolion â hyd at 150 o blant). Pob hwyl yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghilwendeg!
Congratulations to Penrhyn-coch Primary School (29-03-2013)
Congratulations to Penrhyn-coch Primary School for winning the Voice Ensemble Year 6; and Duet Party Year 6. Also 2nd in Choir Year 6. Best of Luck in Cilwendeg!

EBRILL APRIL
Rhoserchan wedi cau (10-04-2013)
Mae Rhoserchan, canolfan adfer pobl rhag effeithiau cyffuriau ac alcohol wedi cau. Ond y gobaith yw gwerthu’r safle fel bod modd cario ymlaen â’r gwaith.
Rhoserchan closed (10-04-2013)
Rhoserchan, a drug and alcohol rehabilitation centre near Penrhyn-coch has closed down after going into liquidation.
But it is hoped that Rhoserchan is on the verge of being sold so that the rehabilitation work can continue.

Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Trefeurig (23-04-2013)
Mae’r Cylch yn darparu ar gyfer 20 o blant rhwng dwy a phedair oed.
Congratulations to Cylch Meithrin Trefeurig (23-04-2013)
The Cylch currently caters for 20 pupils between the ages of two and four.

Paratoi at Langollen (23-04-2013)
Mwy na thraean disgyblion Ysgol Penrhyn-coch yn perthyn i gôr yr ysgol.
Preparing for Llangollen (23-04-2013)
More than one third of pupils at Penrhyn-coch school are choir members.

Llongyfarchiadau i Bev Thomas (23-04-2013)
Llongyfarchiadau i Bev Thomas am redeg Marathon Llundain mewn 5 awr 49 munud a 59 eiliad!
Congratulations to Bev Thomas (23-04-2013)
Congratulations to Bev Thomas for running the London Marathon in 5 hours 49 minutes and 59 seconds!

MAI MAY
Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Penrhyn-coch (03-05-2013)
Llongyfarchiadau i’r plant ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Bont heno. 1af-Parti Unsain; 2il-Cor; 3ydd-Parti Llefaru. Diolch am eich cefnogaeth.
Congratulations to Penrhyn-coch Primary School (03-05-2013)
Congratulations to the pupils on their success at Bont Eisteddfod tonight. 1st-Unison Party; 2nd-Choir; 3rd-Recitation Party. Thank you for your support.

Llongyfarchiadau i Brian Minchin (08-05-2013)
Bydd Brian Minchin, Penrhyn-coch yn dechrau fel cynhyrchydd gweithredol ar Dr Who a bydd yn gweithio ar y cyd â Steve Moffat. Ymunodd Brian ag Adran Ddrama BBC Cymru Wales ym 2005, cyn cychwyn fel golygydd sgriptiau ar ‘Belonging’ ac wedyn Doctor Who.
Congratulations to Brian Minchin (08-05-2013)
Brian Minchin, Penrhyncoch, will take over as the executive producer of the long-running programme and will work alongside showrunner Stve Moffat. Brian joined BBC Cymru Wales’s drama department in 2005, starting as a script editor on the drama ‘Belonging’ before moving on to Doctor Who.

sleep furiously ar S4C YN FUAN! (09-05-2013)
Medd Gideon Koppel: ‘dw i wrth fy modd eu bod nhw wedi penderfynu dangos y ffilm o’r diwedd’
sleep furiously will appear on S4C SOON! (09-05-2013)
Said Gideon Koppel: ‘I am very pleased that they have decided to show it at last’.

Postyn Newydd i’r Penrhyn! (11-05-2013)
Mae postyn newydd wedi ymddangos o flaen yr Arosfan Bysys ar Sgwar y Penrhyn. Smart iawn.
A New Post for Penrhyn! (11-05-2013)
A new post has appeared in front of the Bust Stop shelter on the square. Very smart!

Llongyfarchiadau i MyW Penrhyn-coch (19-05-2013)
3ydd yn y Parti Llefaru yn Ngŵyl Haf Merched y Wawr ym Machynlleth
Congratulations to MyW Penrhyn-coch (19-05-2013)
3rd in the Recitation Party in the Summer Celebrations at Machynlleth.

Llongyfarchadau i Cerys Humphreys (22-05-2013)
Er mwyn astudio effaith smygu ar y brodorion a’r modd i hybu iechyd.
Congratulations to Cerys Humphreys (22-05-2013)
To study the effects of smoking on the local population and health promotion strategies.

Gwrthod cyffur i fenyw sâl er mwyn arbed arian (22-05-2013)
Gofynnwyd i Mark Drakeford, y Gweinidog Iechy edrych mewn i’r mater. Stori llawn CN 23/5/13 tud. 6
“Ill woman denied drugs to ‘save costs'” (22-05-2013)
Mark Drakford the Health Minister has been asked to look into the matter. Full story CN 23/5/13 p. 6

Brownis Penrhyn-coch (22-05-2013)
Brownis Penrhyn-coch wedi bod yn casglu sbwriel ar draeth Aberystwyth wythnos diwethaf fel rhan o Cadw Cymru’n daclus: ‘Wythnos Arfordir Glân’.
Penrhyn-coch Brownies (22-05-2013)
Penrhyn-coch Brownies have been collecting litter on Aberystwyth beach last week as part of Keep Wales Tidy’s ‘Clean Coast Week

Ysgoloriaeth o £2,000 i Lea Adams (27-05-2013)
Llongyfarchiadau i Lea Adams, Penrhyn-coch. Mae yr Ysgoloriaeth, sydd werth £2,000 yn cael ei gwobrwyo i’r gwaith mwyaf addawol gan unigolion rhwng 18 a 25 oed.
Dywedodd Lea, “Mae fy nyled i Mr Glyn Thomas yn fawr iawn, sef pennaeth adran Gelf yr ysgol ar y pryd. Ers hynny rwyf wedi bod yn gwerthu fy nghelf yn yr ardal a chyflawni comisynau”
£2000 scholarship for Lea Adams (27-05-2013)
Congratulations to Lea Adams, Penrhyn-coch. The Scholarship, worth £2000 is given to the most promising work for individuals between 18 and 25 years old.
Said Lea: ‘My debt to Mr Glyn Thomas, the Head of Art at Penweddig School, is great. Since then I have been selling my work in the area and undertaking commissions’.

Dringo Kilimanjaro er budd Childreach International (29-05-2013)
Mae Celyn Kenny a Gwenno Healy, Trefeurig yn paratoi i ddringo Mynydd Kilimanjaro yn Awst er budd Childreach International. Bydd yr arian yn hepu addysg, iechyd a hawliau plant yn Tanzania.
Rhostio Mochyn ym Maesmeurig 6.7.13
Climbing Kilimanjaro in aid of Childreach International (29-05-2013)
Celyn Kenny and Gwenno Healy, Trefeurig prepare to climb Mount Kilimanjaro in August in aid of Childreach International. The money will help children’s education, health and rights in Tanzania.

MEHEFIN JUNE
Llongyfarchiadau i Seren, Sian a Gwenan (11-06-2013)
Congratulations to Seren, Sian and Gwenllian

Llongyfarchiadau i Seren Wyn Jenkins ar ennill y wobr gyntaf dan 16 oed yn y Quilts UK 2013 Awards am ei gwaith ‘Y Garreg Filltir’ sy’n dathlu 150 mlwyddiant Ysgol Penrhyn-coch. Hefyd i Seren a’i chwiorydd Sian a Gwenan am ennill yr ail wobr am ‘Y Pedwar Tymor’ yn y gystadleuaeth i grwpiau dan 16 oed.

Congratulations to Seren Jenkins on winning first prize in the under 16 Quilts UK 2103 Awards for her work ‘The Milestone’ which celebrates 150 years of Penrhyn-coch School. Also Serean an her sisiters Sioan and Gwenan for winning second prize for ‘The Four Seasons’ in the competition for groups under 16 years.

Llongyfarchiadau i bêl-droedwyr y Penrhyn (11-06-2013)
Enillwyr ifainc 2013, a gyflwynwyd yng Nghlwb Pêl-droed Penrhyn
Plantos bach: Gwelliant mwyaf … Tomos James. Presenoldeb gorau … Connor Davies & Osian. Amddiffynnwr gorau … Gwion Wilson.
Newydd-ddyfodiad gorau … Iwan. Ergydiwr gorau … Rowan. Gôlgeidwad gorau … Steffan Gillies. Agwedd gorau … Ryan Bowen a Callum Jones. Chwaraewr y flwyddyn … Cai Williams.
Dreigiau Cochion Gwelliant mwyaf … Shane Evans. Prif sgoriwr … Rhys Evans. Chwaraewr y flwyddyn … Josh Hathaway
Celtiaid Penrhyn Gwelliant mwyaf …Cian Thomas. Prif sgoriwr … Jack Barron. Chwaraewr y flwyddyn … Aaron Parry.
Dan 11 Gwelliant mwyaf … Aled Phillips. Prif sgoriwr a chwaraewr y flwyddyn Dion Ellis-Clark.
Dan 12 Gwelliant mwyaf … Luke Evans. Prif sgoriwr … Steffan Gittins. Chwaraewr y flwyddyn … Owain Wilson.
Dan 14 Gwelliant mwyaf … Hassan Saiid. Prif sgoriwr … Mathew Merry. Chwaraewr y flwyddyn – Harri Horwood.
Dan 16 Gwelliant mwyaf … Rhodri Jones. Prif sgoriwr … Osian Thomas. Chwaraewr y flwyddyn … Jake Kramp

Congratulations to Penrhyn’s budding footballers (11-06-2013)
Junior presentation winners 2013, presented this afternoon at Penrhyn club.
Tiny tots : Most improved… Tomos James. Best attendance…. Connor Davies & Osian. Best defender…. Gwion Wilson. Best newcomer….. Iwan. Best striker…. Rowan. Best goalkeeper…. Steffan Gillies. Best attitude… Ryan Bowen and Callum Jones. Player of the year….. Cai Williams.
Red Dragons
Most improved … Shane Evans. Top goalscorer … Rhys Evans. Player of the year … Josh Hathaway
Penrhyn Celts
Most improved …Cian Thomas. Top goalscorer … Jack Barron. Player of the year … Aaron Parry.
U11s Most improved … Aled Phillips. Top goalscorer and player of the year … Dion Ellis-Clark
U12s Most improved … Luke Evans. Top goalscorer … Steffan Gittins. Player of the year … Owain Wilson.
U14s Most improved … Hassan Saiid. Top goalscorer … Mathew Merry. Player of the year …Harri Horwood.
U16s Most improved … Rhodri Jones. Top goalscorer … Osian Thomas. Player of the year … Jake Kramp


Llongyfarchiadau i Glenys Morgan (12-06-2013)
Llongyfarchiadau i Glenys Morgan am gael y nifer uchaf o bwyntiau yn yr Adran Flodau.
Congratulations to Glenys Morgan (12-06-2013)
Congratulations to Glenys Morgan for achieving the highest number of points in the Floral Art Section.

Cyn ficer Penrhyn-coch yn sefyll yn is etholiad Ynys Môn (03-07-2013)
Former Penrhyn-coch vicar stands for Anglesey by election (03-07-2013)

Llongyfarchiadau i Gôr Ysgol Penrhyn-coch (09-07-2013)
Bu cystadlu brwd heddiw yn Llangollen. Da iawn Ysgol Penrhyn-coch.
Congratulations to Penrhyn-coch School Choir (09-07-2013)
Keen competition today in Llangollen. Well done Penrhyn-coch School.

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Penrhyn-coch (12-07-2013)
Da iawn! Pob lwc ym Mae Colwyn yng nghystadleuaeth Cymru.
Congratulations to Penrhyn-coch Primary School (12-07-2013)
Well done! Best of luck in the Wales Competition in Colwyn Bay.

Rhagor o arian IBERS (27-07-2013)
Cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth y bwriad i fuddsoddi £35m er mwyn datblygu Campws Ymchwil ac Arloesedd newydd yng Ngogerddan.
Mae’r datblygiad wedi ei wneud yn bosibl gan fuddsoddiad o £14.5m gan y Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth Biotechnoleg a Biolegol (Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC).
More money for IBERS (27-07-2013)
Aberystwyth University has announced plans for an investment of £35m in the development of a new UK Innovation and Research Campus at Gogerddan.
The development is made possible by a £14.5m investment from the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC).

AWST AUGUST
Y Wisg Las i Linda Griffiths (01-08-2013)
Linda Griffiths wins the Blue Robe (01-08-2013)

Y Rhuban Glas i Mared! (09-08-2013)
Llongyfarchiadau i Mared Pugh Evans am ennill y Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed yn Eisteddfod Dinbych a’r cyffiniau 2013. Cliciwch ar y linc i weld y perfformiad.
The Blue Ribbon for Mared! (09-08-2013)
Congratulations to Mared Pugh Evans on winning the Instrumental Blue Riband under 16 years in the Denbigh and district Eisteddfod 2013.
Click here to see the performance.

Codi arian er cof am James Evans, Penrhyn-coch (27-08-2013)
Bu farw James Evans, mab Ceredig a Margaret Evans, Penrhyn-coch mis Ionawr 2011. Ers hynny mae Lindsay wedi codi dros £2,000 ar gyfer yr elusen Sarcoma UK. Mae’r daith yma, dros 40,000 milltir, yn cychwyn ar 1 Medi, ac yn para 11 mis.
Raising money in memory of James Evans, Penrhyn-coch (27-08-2013)
James Evans, the son of Ceredig and Margaret Evans, Penrhyn-coch died in January 2011. Since then Lindsay Evans has raised over £2,000 for the Sarcoma UK charity. This voyage, over 40,000 miles, begins on 1 September and will last 11 months.

Llongyfarchiadau i Joseph Scannell (27-08-2013)
Noddir y cynllun bwrsari ar gyfer perfformwyr Canolfan Celfyddydau Aberystwyth gan Tony a Gwen Burgess, Wyau Birchgrove, Trawsgoed.
Bydd Joseph yn mynd i Goleg Bird, Sidcup, Caint i astudio dawns, cerddoriaeth a pherfformiad theatr.
Congratulations to Joseph Scannell (27-08-2013)
The bursary scheme for performing arts students at Aber Arts Centre is sponsored by Tony and Gwen Burgess, Birchgrove Eggs, Trawsgoed.
Joseph has been accepted to Bird College, Sidcup, Kent to study dance, music and theatre performance.


Darganfod corff yn Llyn Syfydrin (27-08-2013)
Daeth y gwasanaethau brys o hyd i’r corff pnawn Dydd Mawrth.
Llyn Syfydrin: Enwi’r dyn a foddwyd. (28-08-2013)
Body found in Syfydrin lake. (27-08-2013)
The emergency services recovered the body Tuesday afternoon.

Enwi’r dyn a foddwyd
Y dyn a foddwyd yn Llyn Syfydrin bnawn Llun oedd Benjamin Matthew Morgan, Capel Bach, Pen-bont Rhydybeddau. Cydymdeimlwn â’r teulu.

Syfydrin Lake: Drowned man named. (28-08-2013)
The man who drowned in Lake Syfydrin on Monday afternoon has been named as Benjamin Matthew Morgan of Capel Bach, Pen-bont Rhydybeddau. Sympathy is extended to his family.

MEDI SEPTEMBER
£820 i Glwb Pêl-droed Penrhyn-coch (04-09-2013)
Cyfraniad o Ddawns elusen yr haf.
£820 to Penrhyn-coch Football Club (04-09-2013)
Part proceeds of the Summer barn dance.

Dathlu 150 Ysgol Penrhyn-coch (13-09-2013)
Paratoi at y Dathlu! Pnawn llwyddiannus!
Celebrating 150 of Penrhyn-coch School (13-09-2013)

Criw Heno yn ffilmio’r dathliadau / Heno crew filming the celebrations


Taith 84 milltir yn codi £830 ar gyfer Mary’s Meals (18-09-2013)
Elusen sy’n codi arian ar gyfer plant sy’n brin o fwyd yw Mary’s Meals.
84 mile walk raises £830 for Mary’s Meals (18-09-2013)
Mary’s Meals is a charity that raises money for chronically hungry children.

Medalau aur i Jackie (18-09-2013)
Cynhaliwyd y gemau yng Nghaerfaddon.
Gold medals for Jackie (18-09-2013)
The games were held in Bath.

HYDREF OCTOBER

Gwobr ‘Pride of Britain’ i Matthew Wilson (08-10-2013)
Cafodd Matthew wobr yn seremoni ‘Pride of Britain’ am weithred o wrhydri yn ystod ‘Operation Herrick 15’.
Pride of Britain Award for Mathew Wilson (08-10-2013)
Matthew was honoured at this year’s Pride of Britain Awards for an act of bravery during Operation Herrick 15.

Gwerfyl Pierce Jones yw Cadeirydd newydd Bwrdd Ymddiriedolwyr y Theatr Genedlaethol (18-10-2013)
Llongyfarchiadau mawr i Gwerfyl Pierce Jones.
Gwerfyl Pierce Jones is the new Chairman of the Board of the National Theatre (18-10-2013)
Many congratulations to Gwerfyl Pierce Jones

Gwerfyl Pierce Jones

IBERS: Llongyfarchiadau i’r Athro Wayne Powell (31-10-2013)
Ymunodd yr Athro Powell â Phrifysgol Aberystwyth yn 2008, yn Gyfarwyddwr cyntaf ar Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig a oedd newydd ei sefydlu.
Yn ystod ei bum mlynedd wrth y llyw, mae’r Athrofa wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr Pen-blwydd Coroni’r Frenhines am Addysg Uwch yn 2009 am arwain y maes yn rhyngwladol yn ei gwaith bridio planhigion er budd y cyhoedd, ac fe gyrhaeddodd restr fer Gwobrau Addysg Uwch y Times yn 2013 yng nghategori Cyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg. Yn 2011 enillodd IBERS Wobr y BBSRC am Ragoriaeth ag Effaith.
IBERS: Congratulations to Professor Wayne Powell (31-10-2013)
Professor Powell joined Aberystwyth University in 2008 as the first Director of the newly established Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences.
During his five years leading the Institute, it has won a number of awards including The Queen’s Anniversary Prize for Higher Education 2009 for international leadership in public good plant breeding, and has reached the shortlist for the Times Higher Education Awards 2013 in the Outstanding Contribution to Innovation and Technology category. IBERS gained a BBSRC Excellence With Impact Award in 2011

TACHWEDD NOVEMBER

Eira cyntaf y gaeaf: Banc Llety Ifan Hen (19-11-2013)


First snow of winter: Banc Llety Ifan Hen (19-11-2013

RHAGFYR DECEMBER
Difrod i do Capel Horeb (20-12-2013)
Cynhelir y gwasanaethau yn y Festri am beth amser.
Storm damage to Horeb roof. (20-12-2013)

Services will now be held in the Vestry for some time.

Rhoserchan i ail agor? (31-12-2013)
Mae DACW wedi gorffen cynllun busnes ar gyfer 30 o bobl. Kaleidoscope a Cais sy’n arwain y prosiect.
Rhoserchan to reopen? (31-12-2013)
Drug and Alcohol Charities Wales (DACW) has completed its business plan to reopen the unit for up to 30 residents.
The project is being led by two substance misuse charities, Kaleidoscope and Cais.

Er cof am Mark Horwood (31-12-2013)
“Bydd yn 10 mlynedd ers ei farwolaeth ac fel teyrnged i ŵr a thad teyrngar, byddaf fi a’i nith a ffrind da yn bwriadu dringo mynydd Kilimanjaro tra’n codi arian ar gyfer y BHF. Byddwn yn ddiolchgar i dderbyn unrhyw gyfraniadau er cof am ddyn arbennig a bydd yn help i’r bechgyn fod yn falch o’i tad. Diolch yn fawr” – Susan Horwood.
In memory of Mark Horwood (31-12-2013)
“It will be 10 years since his death and as a tribute to a devoted husband and father, I along with his niece and a good friend will be fullfilling one of his dreams of conquering Kilimanjaro whilst raising money for the BHF. Any donation would be greatly appreciated in memory of a wonderful man and help me make his boys proud. Thank you” – Susan Horwood.