Newyddion 2011 News

IONAWR JANUARY
IBERS
Mae’r orsaf prawf ar gyfer y Teirw Cymreig yn weithredol. Mae’r 10 tarw cyntaf wedi cyrraedd.

IBERS
The Welsh Black bull testing station at IBERS is up and running, and the first 10 bulls have arrived.

EBRILL APRIL
Clerc newydd i Gyngor Trefeurig
Yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned ar 15 Mawrth cadarnhawyd penodiad clerc newydd i’r Cyngor, sef Mrs Meinir Jenkins, Llanfarian. Mae Mrs Jenkins yn brofiadol yn y gwaith gan ei bod eisoes yn Glerc Gyngor Cymuned Llanfarian a Chyngor Cymuned y Faenor. Bydd yn dechrau ar ei gwaith yn Ebrill, yn dilyn ymddeoliad Mrs Pat Walker, a wasanaethodd y Cyngor fel Clerc ers 1979.

New Clerk for Trefeurig Community Council
Trefeurig Community Council’s meeting on 15 March confirmed the appointment of Mrs Meinir Jenkins, Llanfarian as its new clerk. Mrs Jenkins brings experience to the work as she is already clerk of Llanfarian and Vaenor Community Councils. Mrs Jenkins will begin her work on 1 April 2011, following the retirement of Mrs Pat Walker, who has served the Council as a Clerk since 1979
.

Mai May

28 Gêm bêl-droed elusennol
Er budd anfon ieuenctid ar daith i Lourdes.

Charity Football Match
To help send youngsters to Lourdes.

MEHEFIN JUNE
Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn
Debbie Jenkins, Salem, enillydd Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn gan Gymdeithas Pêl-droed Canolbarth Cymru.

Volunteer of the Year Award
Debbie Jenkins, Salem, winner of the Volunteer of the Year by the Mid Wales Football Association.

20 /6
MBE i Glanceulan!
Llongyfarchiadau i Dr Jeremy Davies ar ennill MBE yn restr anrhydeddau adeg pen blwydd y Frenhines, am ei waith fel gwyddonydd gyda’r Arolwg Daeareg Prydeinig.

MBE to Glanceulan!
Congratulations to Dr Jeremy Davies, Hon. Research Assistant, on winning the MBE in the Queen’s Birthday honours, for services to science with the British Geological Survey.

30/6
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch – 3ydd orau yng Nghymru. 
Dyfarnwyd rhaglen Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch yn drydedd dros Gymru gyfan. Dewiswyd y lle 1af i TNS, ac ail i Gastell Nedd gan Welsh Football Magazine. Llongyfarchiadau i Jack a’i dim am yr holl waith trwy’r tymor.

Penrhyn-coch Football Club – 3rd in Wales
Penrhyncoch’s match day programme has been awarded 3rd place for the whole of Wales. The award comes from the Welsh Football Magazine who gave 1st place to TNS and 2nd to Neath. Congratulations to Jack and his team for all the hard work throughout the season.

GORFFENNAF JULY
Llongyfarchiadau i Aled Llŷr Thomas 
Ffermwr defaid ifanc yw enillydd cyntaf gwobr goffa Brynle Williams.
Heddiw, enwyd Aled Llŷr Thomas, ffermwr defaid o Gapel Dewi, yn enillydd cyntaf Gwobr Goffa Brynle Williams.

Congratulations to Aled Llŷr Thomas 
Young sheep farmer wins first Brynle Williams memorial award
Capel Dewi sheep farmer Aled Llŷr Thomas was today named as the first winner of the Brynle Williams Memorial Award.

SEPTEMBER MEDI
29/9 Neuadd y Penrhyn
Dyfarnwyd grant cynnal a chadw gwerth £114, 000 i Neuadd Penrhyn-coch gan Lywodraeth y Cynulliad.
A grant of £114, 000 has been awarded to Penhyn-coch Hall by the Welsh Assembly Government.

Ysgol Penhyn-coch
Llwyddodd Emyr Greg ac Adam Lewis i orffen ras 10K Abertawe. Diolch i bawb am noddi, i Ffigar am y crysau ac i’r criw a ddaeth i lawr i’n cefnogi. Diolch hefyd am y negeseuon cyn ac ar ôl y ras.
Penrhyn-coch School
Emyr, Greg and Adam Lewis succeeded to finish the 10K Swansea race. Thanks to all who sponsored and supported, to Ffigar for the shirts and all who went from Penrhyn down to support. Also for all messages before and after the race.


HYDREF OCTOBER
10/10 Enillydd lleol 
Llongyfarchiadau i Gwen Sims-Williams, Capel Madog ar ennill gwobr am gyfieithu Woyzzeck, Buchner i’r Gymraeg.
Congratulations to Gwen Sims-Willams, Capel Madog on winnng a prize for translating Woyzzeck, Buchner into Welsh.