Capel Salem

Capel Salem

Hanes sefydlu Eglwys Salem Coedgruffydd
Ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg pregethwyd mewn amryw o gartrefi yng ngogledd Ceredigion gan y Parchedig Thomas Phillips, Neuaddlwyd (1772-1842). O ganlyniad sefydlwyd eglwysi Soar, Llanbadarn Fawr, ar 19 Rhagfyr 1802, a Bethel, Tal-y-bont, yn 1804. Daeth Azariah Shadrach (1774-1844) yn weinidog yn 1805 ar y ddwy eglwys a bu yntau yn pregethu mewn cartrefi yn yr ardal, gan gynnwys fferm Coedgruffydd. Olynwyd ef yn Nhal-y-bont gan Moses Ellis yn 1823, ac yn fuan wedyn ffurfiwyd eglwys Salem. Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1824; fe’i hailadeiladwyd yn 1850 a helaethwyd ef yn 1864.
Ymhlith yr aelodau cyntaf oedd Bargilai Jones, Lluest-newydd; Erasmus Jones a John Davies, Llety-Ifan-hen; Richard Lloyd, Cwmsymlog; James Lloyd Bronheulwen; William Jones, Nant-y-perfedd; Thomas Morgan, Bryn Mawr, a Thomas Williams, Pen-y-guallt.

Gweinidogion:
Moses Ellis (1832–39)
William Davies, Abergwili (1841–3)
Owain Thomas (rhannu gyda Sylvanus Sylvanus, Edward Morgan)
Richard W. Roberts, Pant-glas (1849–63)
T. Close Davies, myfyriwr, Coleg y Bala (Rhag. 1863–65)
W. Jansen Davies (1866–69, m. 1900; Y Tyst 2.1.1901)
William B. Marks (1870–75)
David Johns (1875–80)
J. Henner Thomas (1882–3)
David Cynfrig Davies (1893–1904)
D. Gwynne Lewis (1905–10)
Llewelyn Morgan (1911–27)
Elias Jackson (1931–36)
Thomas John Roberts (1937–46)
Heb weinidog 1946–86
D. Gwyn Evans (1986–7)
T. J. Irfon Evans (1987–94)

Mans: 1873

Aelodaeth:
1857 = 124
1859 = 272
1860 = 228
1872 = 180
1890 = 143
1900 = 124
1904 = 100
1905 = 108
1947 = 61
1954 = 48
1991 = 37

Ysgol Sul:
1905 = 82 aelod
Cynhelid yr ysgol yn y bore a’r phrynhawn bob yn ail Sul. 35 yn y bore a 70 yn y prynhawnau. Paratoid y plant ar gyfer arholiadau a chynhelid cymanfa bwnc a chymanfa ganu bob blwyddyn.
Cedwir rhai o’r llyfrau yn y capel o hyd (1977):
Camau’r Plant; Bywyd Iesu Grist i’r Ieuanc, O. Madoc Roberts; Storiau am Annibynwyr, E. Curig Davies. I’r oedolion: Holy Living and Dying, Jeremy Taylor; The Christian Church, A. Neander.
Erbyn 1941 27 aelod; Mis Awst 1941 ymunodd 3 ffoadur o Lerpwl a naw arall yn Ionawr 1942. Wedi i’r ffoaduriaid ddychwelyd adref haf 1945 dim ond 7 oedd ar ôl a daeth yr ysgol i ben tua 1947.
Ail ddechreuwyd yr ysgol 8 Mai 1977 gan M. Euronwy James, gyda 5 enw ar y cofrestr. (allan o’r Tincer, Tachwedd, 1977).

Ceir dau gofeb rhyfel yn y capel a gwelwyd 308 o gerrig beddau yn y fynwent yn y flwyddyn 1994. Coffawyd 540 o unigolion arnynt. Copiwyd y beddargraffiadau ac fe’u gwelir yn


Beddargraffiadau a Mynegeion, Cyf. XI, Plwyf Llanbadarn Fawr (rhan ogleddol) gan E. L. & M. A. James, 1998.

Salem, Coedgruffydd, a Siloa, Cwmerfyn, David Jenkins, Ceredigion, XII (1994), 35-56.

The history of Salem Coedgruffydd
At the beginning of the nineteenth century the Revd Thomas Phillips, Neuaddlwyd (1772-1842), preached in several homes in north Ceredigion. As a result, the church of Soar, Llanbadarn Fawr, was established on 19 December 1802, and Bethel, Tal-y-bont, in 1804. Azariah Shadrach (1774-1844) became minister of both churches in 1805 and he also preached at some homes in the area, including the farm of Coedgruffydd. He was succeeded at Tal-y-bont by Moses Ellis in 1823, and shortly afterwards the church of Salem was established. The first chapel was built in 1824; it was rebuilt in 1850 and extended in 1864.

Among the earliest members were Bargilai Jones, Lluest-newydd; Erasmus Jones and John Davies, Llety-Ifan-hen; Richard Lloyd, Cwmsymlog; James Lloyd Bronheulwen; William Jones, Nant-y-perfedd; Thomas Morgan, Bryn Mawr, and Thomas Williams, Pen-y-guallt.

Ministers:
Moses Ellis (1832–39)
William Davies, Abergwili (1841–3)
Owain Thomas (shared with Sylvanus Sylvanus, Edward Morgan)
Richard W. Roberts, Pant-glas (1849–63)
T. Close Davies, student, Bala college (Rhag. 1863–65)

W. Jansen Davies (1866–69;d. 1900)
William B. Marks (1870–75)
J. Henner Thomas (1882–3)
David Cynfrig Davies (1893–1904)
D. Gwynne Lewis (1905–10)
Llewelyn Morgan (1911–27)
Elias Jackson (1931–36)
Thomas John Roberts (1937–46)
Without a minister 1946–86
D. Gwyn Evans (1986–7)
T. J. Irfon Evans (1987–94)

Manse: 1873

Members:
1857 = 124
1859 = 272
1860 = 228
1872 = 180
1890 = 143
1900 = 124
1904 = 100
1905 = 108
1947 = 61
1954 = 48
1991 = 37

Sunday School:
1905 = 82 members
The school was held in the morning and afternoon on alternate Sundays. 35 in the morning and 70 in the afternoons. The children were prepared for examination and an annual ‘cymanfa bwnc’ and a singing festival were held.
Some of the books used are still housed in the chapel (1977): Camau’r Plant; Bywyd Iesu Grist i’r Ieuanc, O. Madoc Roberts; Storiau am Annibynwyr, E. Curig Davies. For the adults: Holy Living and Dying, Jeremy Taylor; The Christian Church, A. Neander.
By 1941 membershipm had fallen to 27; in August 1941 3 evacuees from Liverpool attended, to be joined by a further 9 in January 1942. After the evacuees returned home in the summer of 1945 only 7 remained and the Sunday School closed in about 1947.
The Sunday School was restarted on 8 May 1977 by M. Euronwy James, with 5 names on the register. (from Y Tincer, November 1977).

There are two war memorials inside the chapel. 308 gravestones were counted in the graveyard in 1994, on which 540 individuals are recorded. The inscriptions have been copied and are published in Beddargraffiadau a Mynegeion, Cyf. XI, Plwyf Llanbadarn Fawr (rhan ogleddol) by E. L. & M. A. James, 1998.