Amserlin / Timeline

–1586 Cloddio plwm am y tro cyntaf yng Ngwmsymlog / Mining lead for the first time at Cwmsymlog
–1757 Lewis Morris yn symud i Alltfadog / Lewis Morris moves to Alltfadog
–1787 Bedyddwyr yn sefydlu yn y pentref / Baptist cause begins in the village: Parchgn David Hughes, Harlech; Henry Davies, Hugh Evans, Nefyn; John Williams, Trefriw; Richard Michael, Ynys Môn; David Saunders, Aberduar
–1788 Adeiladu ffermdy newydd Llwyngronw. Cost £78.4.51/2c / New Llwyngronw farmhouse built. Cost £78.4.51/2d
–1788, 29/06 Gweinyddwyd y Cymun cyntaf ar sgwar y pentref, a chorffolwyd yr eglwys / First Communion was conducted on the village square and Horeb was established
–1788/9 Capel Horeb adeiladwyd / built
–1789–92 Gweinidog cyntaf Horeb / Horeb’s first minister: John Williams (Siôn Singer), Trefriw
–1794–1801 Horeb: Thomas Evans
–1803–12 Horeb: Samuel Breeze a John James
–1812–17 Horeb: John James
–1818–21 Horeb: John Davies
–1826–27 Horeb: Simon James
–1827–31 Horeb: William Roberts
–1829 31.12: Dechrau Cymdeithas Cyfeillgar Penrhyn-coch / Friendly Society founded
–1832–35 Horeb: David Roberts
–1835–39 Horeb: Morgan Lewis
–1840–43 Horeb: James Rowe
–1844–46 Horeb: John Evans
–1846–51 Horeb: Evan Howells
–1851 Cyfrifiad Crefydd / Religious census
–1851–55 Horeb: William Owen
–1856 Ail -adeiladwyd Capel Horeb / rebuilt
–1860–73 Horeb: Isaac Jones
–1863 Adeiladwyd Hen Ysgol yr Eglwys/ Old (Church) School built
–1875–81 Horeb: George Evans
–1880s Tafarn y Three Horseshoes / Public House (Ty Mawr)
–1881 Adeliadwyd yr Eglwys / Church built
–1882–83 Horeb: Evan Talfryn Jones
–1887–90 Horeb: J. S. Jones
–1892–94 Horeb: W. Rhys Jones (Gwenith Gwyn)
–1893 Aelodaeth St John’s Oddfellows Lodge / Membership 170
–1894 13.12: Cyngor Plwyf Trefeurig / First Parish Council meeting
–1897–1918 Horeb: Henry Evans
–1901 Aelodaeth St John’s Oddfellows Lodge / Membership 155
–1905 Ysgol Sul Salem/ Sunday School = 82 aelod / members
–1911 Aelodaeth St John’s Oddfellows Lodge / Membership 137
–1902 Farmer’s Arms (cau / closed) Swyddfa Post presennol / Present Post Office
–1904 Adeiladwyd Pont Tyngelli / built (Ail-adeiladwyd / rebuilt 1991)
–1917 New Inn (Cwmerfyn), cau / closed
–1919–54 Horeb: Owen Evans Williams
–1920 Aelodaeth St John’s Oddfellows Lodge / Membership 120
–1923 Dadorchuddio’r Gofeb (Y Rhyfel Mawr ) / Unveiling of the WW1 memorial
–1927 Adeiladu Ceirios / built
–1927 Aelodaeth St John’s Oddfellows Lodge / Membership 84
–1927 Rees Jones, prifathro Ysgol Penrhyn-coch / headmaster
–1931 Adeiladwyd Festri Horeb / built
–1934 Aelodaeth St John’s Oddfellows Lodge / Membership 56
–1937 Cwmsymlog arms (Darren Villa) cau / closed
–1949 Maes Seilo
–1952 Gwerthwyd Gogerddan i Goleg Prifysgol Aberystwyth / Gogerddan sold to UCW, Aberystwyth
–1953 Tai y Comisiwn Coedwigaeth / Forestry Commission Houses
–1953 Carreg Sylfaen y Neuadd / Foundation stone of the Village Hall
–1956 Bythynnod ar y Sgwar (3) un lawr / Cottages on the Square (3) one pulled down
–1959 Bythynnod ar y Sgwar (3) ail lawr / Cottages on the Square (3) second pulled down
–1959–65 Horeb: Arwyn Morris
–1960 28.9: Agor Neuadd y Penrhyn / Village Hall opened
–1960 Maesaleg
–1960 Ffermdy newydd Pen-banc / New farmhouse at Pen-banc
–1963 Carnifal + ?
–1964 Clerc y Cyngor Plwy, Arthur Thomas (tan 1976 )/ Arthur Thomas as new parish clerk (until 1976)
–1964 Ail sefydlu’r Eisteddfod / Eisteddfod re-established
–1964 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Miss June Kenny, Aberystwyth
–1965 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair John Rees, Mallwyd
–1966 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Vernon Jones, Bow Street
–1966 Cofeb yr Ail Ryfel Byd / Unveiling of the WW2 memorial
–1967 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Cariello Morgan, Aberystwyth
–1968 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Brynmor Jones, Aberystwyth
–1968 Cyflenwad Dŵr / Mains water
–1968 Maesyfelin
–1969 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Alwyn Thomas, Llanbedr Pont Steffan
–1969 Ysgol Presennol / Present School built
–1970 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg S. Idris Evans, Henllan, Llandysul
–1970au Maesyrefail
–1971 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Rhys Jones, Penrhyn-coch
–1972 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair D. S. Jones, Llanfarian
–1972 Dymchwel hen furddun Dafydd ap Gwilym a chodi byngalo / Demolition of ‘Dafydd ap Gwilym’s cottage’ and the building of a new bungalow
–1973 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Huw Ceiriog, Aber-ffrwd
–1973–78 Horeb: Evan John Williams
–1973/4 Nant Seilo
–1974 Glanffrwd
–1974 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair D. H. Culpitt, Cefneithin
–1975 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Ifor Davies, Aberystwyth
–1976 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Ifor Davies, Aberystwyth
–1977 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parhg Gwyn Evans, Aberystwyth
–1977 3.6: Dadorchuddio plac Dafydd ap Gwilym / Unveiling of Dafydd ap Gwilym’s plaque at Brogynin
–1978 3: Stad newydd Glanstewi / new estate
–1978 3: Stad newyd Ger-y-llan / new estate
–1978 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg Gwyn Evans, Aberystwyth
–1979 3.9: Gosod a sefydlu y Parchg Lynn Evans fel ficer Penrhyn-coch / Ordination of Penrhyn-coch’s new vicar Revd Lynn Evans
–1980 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Islwyn Edwards, Cwm-ann
–1980 31.10: Ail agor Hen Ysgol, Penrhyn-coch ar ôl gwaith adnewyddu yn costio £10,000 / Reopening of the Old Schoool, Penrhyn-coch after a £10, 000 refit.
–1981 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Islwyn Edwards, Cwm-ann
–1981 Agor Clwb Pêl-droed / Football and Social Club opened
-1982 1: Eira trwm / Heavy snowfall
–1982 3: Penrhyn-coch W.I. = 30 oed / years old
–1982 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair T. Gwynn Jones, Caerfyrddin
–1982 7.3: Horeb: Ysgrifennydd a Thrysorydd newydd / New Secretary and Treasurer : David Jenkins, Ivor James
–1982 13.7: Ysgol Trefeurig yn derbyn Tarian Alun R. Edwards / Trefeurig School wins the Alun R. Edwards shield
–1983 19.1: Esgob Tyddewi (George Noakes) yn ymweld â’r Eglwys / Visit to St John’s Church by the Bishop of St Davids (George Noakes)
–1983 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg Brinley Thomas, Pencader
–1984 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Alwyn Thomas, Talgarreg
–1985 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Ifan Gruffydd, Tregaron
–1985–2004 Horeb: Peter M. Thomas
–1986 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Huw Huws, Dole
–1987 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg Gwyn Evans, Aberystwyth
–1987 6.10: Cymdeithas y Penrhyn – cyfarfod i sefydlu / meeting to establish
–1987 9.11: Cymdeithas y Penrhyn – cyfarfod cyhoeddus cyntaf / first public meeting (Eigra Lewis Roberts)
–1988 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Ifor Davies, Aberystwyth
–1988 Gorff: Ymddeoliad Megan Creunant fel Prifathrawes Trefeurig / Megan Creunant’s retirement as Trefeurig headmistress
–1989 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg O. T. Evans, Aberystwyth
–1990 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair David Jones, Tal-y-bont
–1990 22.4: Taith cyntaf Cymdeithas y Penrhyn i Ogledd Penfro / CyP’s first trip to north Pembs.
–1990 Meh: Ymddeoliad Alun John / Retirement
–1990 12.11: Agoriad swyddogol y safle radar, Capel Dewi gan Ysg. Gwladol Cymru, David Hunt / Official opening of the radar station, Capel Dewi by David Hunt, Welsh Sec. of State
–1991 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Mrs. M. B. Morgan, Llanrhystud
–1991 Ail-adeiladwyd Pont Tyngelli / rebuilt
–1991 Ymddeoliad Elen Evans, Ysgol Feithrin (1976–91) / Elen Evans’s retirement (1976–91)
–1992 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Alwyn Thomas, Talgarreg
–1992 9.7: Dadorchuddio plac i Lewis Morris yn Allt Fadog / Unveiling a plaque to Lewis Morris at Allt Fadog
–1993 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Brynmor Jones, Aberystwyth
–1993 16.5: Ymddeoliad Y Parchg B. Francis / Retirement of Revd B. Francis
–1994 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Alwyn Thomas, Talgarreg
–1995 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Anwen James, Llangeitho
–1995 10.10: Ficer mewn gofal Parchg Neil Fairlamb / Revd Neil Fairlamb as vicar-in-care
–1996 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Graham Williams, Rhiwfawr
–1996 21.7: Sefydlu y Parchg Neil Fairlamb fel ficer / Revd Neil Fairlamb established as new vicar
–1997 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg Peter Thomas
–1998 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg Peter Thomas
–1999 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Y Parchg Peter Thomas
–1999 Medi: Ymddeoliad Hugh Jones fel gohebydd Penrhyn-coch ar gyfer Y Tincer / Hugh Jones retires as Penrhyn-coch’s correspondent for the Tincer
–1999 19.10: Croesawu a thrwyddedu Y Parchg Dewi Davies i Eglwys S Ioan / Welcome and licensing of Revd Dewi Davies to St John’s Church
–2000 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Anwen James, Llangeitho
–2000 22.9: Ymweliad David Bellamy / Visit
–2001 Eisteddfod Penrhyn-coch (gohiriwyd oherwydd y clwy traed a’r genau / cancelled due to Foot and Mouth disease
–2002 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Dilys Baker, Llanrhystud
–2002 9.2: Sefydlu’r Ficer newydd / Ordination of new vicar : Y Parchg / Revd John Livingstone
–2005 Estyniad i’r Ysgol / School extension
–2002 15.12: Oedfa olaf ym Methlehem, Cwmerfyn ( Y Parchg Elwyn Pryse) / Last service at Bethlehem, Cwmerfyn (Revd Elwyn Pryse)
–2003 Map y Mileniwm (ar y Sgwar) / Millenium Map (on the Square)
–2003 8.7: Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Graham Williams, Rhiwfawr
–2004 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Richard Llwyd Jones, Bethel, Caernarfon
–2004 Tach: Horeb: Y Parchg Peter Thomas yn gadael / Departure of Revd Peter Thomas, Horeb
–2005 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Graham Williams, Rhiwfawr
–2006 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Beynon Phillips, Brechfa
–2006 4.6: Ymweliad yr Esgob Carl Cooper â’r Eglwys (dathliadau 125 mlynedd) / Visit of Bishop Carl Cooper to St. John’s Church (celebrating 125 years)
–2007 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Anwen Mai Pierce, Bow Street
–2007 Ebr: Horeb: Y Parchg Judith Morris yn dechrau / Revd Judith Morris’s ministry begins –2014
–2008 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Rocet Arwel Jones, Aberystwyth
–2009 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon
–2010 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Anwen Mai Pierce, Bow Street
–2011 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Osian Rowlands, Llandwrog, Caernarfon
–2012 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair John Meurig Edwards, Aberhonddu
–2012 25.2: Ffarwel i’r Parchg John Livingstone / Farewell to the Revd John Livingstone
–2013 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair John Meurig Edwards, Aberhonddu
–2014 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Anwen James, Aberystwyth
–2014 Ficer newydd / New vicar Y Parchg / Revd Andrew Loat
–2015 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Anwen Mai Pierce, Bow Street
–2015 25.1: Horeb: Oedfa ffarwelio â’r Parchg Judith Morris / Farewell service for Revd Judith Morris
–2015 2: Eglwys S Ioan / St John’s Church : Croeso i’r Parchg Lyn Lewis Dafis / Welcome to the Revd Lyn Lewis Dafis
2016 Horeb: Peter M. Thomas
–2016 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Emyr Jones, Caerdydd
–2016 4: Emyr Pugh-Evans, prifathro yn gadael / headmaster leaves
–2016 12: Merched y Wawr yn dathlu 40 mlynedd / celebrates 40 years
–2017 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Les Barker, Bwlch-gwyn
–2018 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Judith Musker-Turner
–2019 Eisteddfod Penrhyn-coch: Bardd y Gadair Emyr Jones, Caerdydd
–2019/20: Stad newydd / New estate Ger y Cwm
–2020 Eisteddfod Penrhyn-coch (canslwyd oherwydd Cofid-19 / cancelled due to the Covid-19 pandemic)
–2021 Eisteddfod Penrhyn-coch (canslwyd oherwydd Cofid-19 / cancelled due to the Covid-19 pandemic)
–2022 Eisteddfod Penrhyn-coch (canslwyd oherwydd Cofid-19 / cancelled due to the Covid-19 pandemic)
–2022 Dechrau adeiladu Stad newydd Ger y Pandy / Building of new estate at Ger y Pandy
–2022 10 Dechrau gwasanaeth y Parchg Lynn Rees yn Eglwys S Ioan/ Beginning of Revd Lyn Rees’s service at S John’s Church
–2022 11.13 Sul y Cofio
–2022 12.15 Plygain yn Eglwys S Ioan / S John’s Church

Ffynonellau / Sources: David Jenkins, Bro Dafydd ap Gwilym ( 1992); Y Tincer; Y we…